logo
bannermaria

Vyhľadávanie v zozname kňazovRybár, Ján, SchP

Tituly:

PhDr., psychológ, náboženský spisovateľ, trpiteľ za vieru

Životopisné dáta:

* 1. februára 1911, Černík, okr. Nové Zámky – † 23. novembra 2004, Nitra

Životopis:

Študoval v nitrianskom seminári, vysvätený bol 26. júna 1938 ako člen Rehole piaristov. V ďalších štúdiách pokračoval v Štrasburgu, v r. 1943 získal doktorát filozofie. V rokoch 1940-1950 pôsobil ako stredoškolský profesor filozofie a náboženstva na piaristickom gymnáziu v Trenčíne. Po likvidácii rehole pôsobil v pastorácii, od r. 1951 ako kaplán a správca farnosti v Marianke, od r. 1969 v Štefanove a od r. 1973 v Zohore. Od r. 1992 žil v Charitnom dome v Pezinku, potom v Nitre na Kalvárii, kde aj zomrel.
Prispieval štúdiami a úvahami najmä do časopisov Kultúra, Slovenský učiteľ, Filozofický sborník, Duchovný pastier.
Jeho hlavným knižným dielom je Duša a telo. Vzťahy duše a tela a ich vzájomné ovplyvňovanie (1943). Z povahy vzájomnej podmienenosti psychična a fyzična v človeku pochopil dušu ako samostatnú substanciu. Duševný život, podľa neho, je síce viazaný na mozog, no prekračuje túto viazanosť, nevyčerpáva sa mozgovými procesmi a subsistuje. Autor zavrhuje materialistický aj spiritualistický monizmus v chápaní človeka. Hlási sa k dualizmu, v zmysle ktorého človek má osobitnú dušu, tá je tvorcom a nositeľom zmyslu vyjadreného fyzikálno-chemickými procesmi a reakciami; je podstatne odlišná od týchto procesov, ktoré riadi a od ktorých je i sama závislá. Neskúma však bližšie vzťah duše a tela, uspokojuje sa s tým, že tento vzťah jestvuje a že sa prejavujú účinky tohto vzťahu v psychickej a vo fyzickej sfére. Cenné sú jeho postrehy namierené proti rasológii a freudizmu. Konštatoval, že rasologické otázky sa vždy zdôrazňujú s presadzovaním sa egoistického nacionalizmu. V tom čase si dovolil napísať, že nordická rasa nie je nadradená nad ostatnými a zavrhol aj Nietzscheho náuku o nadčloveku.
V diele Sociálno-psychologické úvahy o povahe reči a jej živote (1944) uviedol, že „kliatbou je nacionalizmus vtedy, keď sa národ pokladá za idol, ktorý nepozná národné normy, ktorému je všetko dovolené, všetko sväté, čo podporuje jeho egoistické ciele, bez ohľadu na to, či sa zrovnáva so všeobecnými mravnými normami alebo nie“.
Zaujal kritické stanovisko k Freudovej psychoanalýze, najmä v súvislosti so spoveďou. V diele Kňaz ako terapeut (1970) pripúšťa existenciu nevedomia a jeho vplyv na vedomie a správanie sa človeka, nesúhlasí však s Freudovým takmer výlučne sexuálnym výkladom motivácie ľudského konania.
V diele Náboženstvo a krásna spoločnosť (1993) poukazuje na význam náboženstva pre všetky oblasti spoločenského života. Náboženstvo je totiž zdrojom etickosti života. Tak napríklad aj hospodárstvo stojí a padá na dôvere a spoľahlivosti, ktoré majú nepochybne etický rozmer.
Z ďalšieho diela: Katolícka moderna v nemeckej literatúre (Kultúra, r. 13, 1941, č. 2-3); Dejiny temperamentov (Slovenský učiteľ, 1941-1942); Idea „bogočlovečestva“ u V. Solovjeva (Filozofický sborník, r. 6-7, 1947, č. 4); Psychoanalýza a spoveď (Duchovný pastier, r. 45, 1970, č. 2). Zostavil: Múdrosti pre každodenný život (Bratislava 1993). V Duchovnom pastierovi publikoval aj v rokoch 1990-2000.

Pramene:

Schématizmus slovenských katolíckych diecéz. Trnava-Bratislava 1971, s. 352; Münz, T.: Náboženská filozofia na Slovensku v prvej polovici 20. storočia. Filozofia, r. 49, 1994, č. 7;
www.mariasoft.sk/knazi/bt-O-R.htm

Zobrazenie citátov ku kňazovi

Schematické zobrazenie pôsobenia kňaza:

Farnosť:Od:Do:MenoFunkciaPoznámka
Trenčín 1940 - - 1945 - - Rybár, Ján, SchP profesor gymnázia
Trenčín 1945 - - 1950 - - Rybár, Ján, SchP profesor gymnázia
Marianka 1950 - - 1951 - - Rybár, Ján, SchP kaplán
Marianka 1951 - - 1969 - - Rybár, Ján, SchP správca farnosti
Štefanová 1969 - - 1972 - - Rybár, Ján, SchP administrátor
Zohor 1973 - - 1991 - - Rybár, Ján, SchP správca farnosti


Stručná bibliografia:

Zodpovednosť (Autor, Editor, Redaktor, ...)

Por. č.ZodpovednosťNázov Rok
735100Rybár, Ján, SchPDuša a telo1943
944995Rybár, Ján, SchPSociálno-psychologické úvahy o povahe reči a jej živote1944
944996Rybár, Ján, SchPKňaz ako terapeut1970
944997Rybár, Ján, SchPMúdrosti pre každodenný život1993
14951Rybár, Ján, SchPNáboženstvo a krásna spoločnosť1993
451808Rybár, Ján, SchPKapitoly z epistemológie 1 c Ján Rybár1993
728562Rybár, Ján, SchPÚtecha v starobe a chorobe1994
213938Rybár, Ján, SchPPríhovory na sobáš a pohreb1995
942258Rybár, Ján, SchPMyšlienky umelcov o živote a smrti, vyjadrené štetcom a dlátom1995
285195Rybár, Ján, SchPÚvod do epistemológie Jeana Piageta1997
569823Rybár, Ján, SchPNové príklady pre kazateľov, rečníkov a vychovávateľov1999? -neuvedený
290376Rybár, Ján, SchPFilozofia a kognitívne vedy2002
291796Rybár, Ján, SchPKognitívne vedy2002