logo
bannermaria

Vyhľadávanie v zozname kňazovOlas, Pavol (1663-1730)

Iné mená:

Olasz Paulus. Olasz Pavel.

Tituly:

biskup

Životopisné dáta:

* 1663, Ráb, Maďarsko – † 18. decembra 1730, Trnava

Životopis:

Pochádzal z talianskej šľachtickej rodiny. Filozofiu a teológiu študoval na univerzite v Trnave, kde v r. 1691 dosiahol stupeň bakalára a v r. 1692 i magistra filozofie a slobodných umení. Teológiu študoval v seminári sv. Štefana a už po treťom ročníku bol kaplánom kapituly. Nato sa stal maďarským kaplánom v Trnave. 2. apríla 1695 bol vysvätený za kňaza.
Bol kaplánom v Trnave a 24. júna 1696 bol ustanovený za farára v Krupine, uvedený bol 22. júna. Bol vtedy jediným maďarským kňazom vo Zvolenskej župe. V Krupine si získal veľké zásluhy na obnove katolicizmu. 1699 vzal si kaplána a sám chodil po celom Uhorsku zbierať milodary na obnovu kostola, ktorý bol vyše 30 rokov v ruinách. Priateľskou dohodou s mestom získal farské dôchodky. Dohoda bola legalizovaná 18. februára 1700, platí doteraz. V r. 1705, keď začali vládnuť rákoczyovci, ev. žiadali kostol katolíkom odobrať, ktorý bol už skoro obnovený, odobral sa na széchényiovský konvent a tam tri týždne mužne bránil katolícku vec. Po narastaní rozporov bol 23. októbra 1708 akoby spolčený s Nemcami zajatý a kostol bol odpálený. 5. júla 1710 sa stal ostrihomským kapitulným kanonikom. Ako taký veľmi horlil za Krupinčanov. V r. 1712 sa stal asodským prepoštom a 23. mája 1713 komárňanským archidiakonom. V r. 1715 sa chcel zrieknuť hodností a vrátiť sa do farnosti, ale arcibiskup kardinál a knieža zo Saxonie ho ustanovil za komisára a správcu panstva v Bzovíku a stal sa farárom v Dolných Rykynčiciach a správcom bzovíckeho panstva, ktoré patrilo Ostrihomskej kapitule, vdova so synom Jakubom Orlichom sa po odídení kazateľov vrátila do lona cirkvi. V r. 1719 ho vysvätili za titulárneho almienskeho biskupa a stal sa trnavským farárom. V r. 1720 uviedol do Krupiny pátrov piaristov a založil piaristické gymnázium. V r. 1723 ho vymenovali za ostrihomského prepošta sv. Juraja a pápežského protonotára. Pôsobil aj v štátnej správe ako kráľovský radca (1723). Aktívne sa zúčastňoval rekatolizačných úsilí. Je pochovaný v novej krypte kostola sv. Mikuláša pri oltári Prebl. Panny Márie, ktorý sám postavil. Základinu arcibiskupstva, založenú v r. 1725, rozšíril o 1000 zlatých florénov.
Napísal viacero prác náboženského rázu, zväčša však ostali v rukopise - Sembler Ambros. (Ambróz Sembler, 1694), Patachich Joan (Ján Patačič). Tlačou vyšli len dve.

Pramene:

Schematismus historicus dioecesis Neosoliensis pro anno saeculari MDCCCLXXVI. ab erecta sede episcopali C. Banská Bystrica 1876, s. 184; Zelliger, A.: Egyházi írók csarnoka. Trnava 1893, s. 372; Némethy, Ľ., Series parochiarum et parochorum archidioecesis Strigoniensis usque annum 1894. jussu et sumtu piae memoriae emin. ac rev. d. Joannis quondam cardinalis Simor… ex authenticis fontibus collegit et notis illustravit. Ostrihom 1894; Kollányi, F.: Esztergomi kanonokok 1100-1900. Ostrihom 1900, s. 328-330; Zarevúcky, Anton: Katalóg kňazov, ktorí účinkovali na farách banskobystrického biskupstva od najstarších dôb do prítomnej doby. Badín 1969, samizdat; Zarevúcky, Anton: Katalóg farností a kostolov bansko-bystrického biskupstva. Badín 1976, samizdat; Slovenský biografický slovník IV. Martin 1990, s. 327;

Zobrazenie citátov ku kňazovi

Schematické zobrazenie pôsobenia kňaza:

Farnosť:Od:Do:MenoFunkciaPoznámka
Horný Bar 1667 - - - - - Olas, Pavol (1663-1730) farár
Číčov 1677 okt. 2. 1679 - - Olas, Pavol (1663-1730) farár
Zámoly(Maďarsko) 1679 nov. 29. 1686 - - Olas, Pavol (1663-1730) farár
Krupina 1696 Iun. 24. 1711 - - Olas, Pavol (1663-1730) farár
Trnava 1719 - - +1730 dec. 18. Olas, Pavol (1663-1730) farár


Stručná bibliografia:

Zodpovednosť (Autor, Editor, Redaktor, ...)

Por. č.ZodpovednosťNázov Rok
944619Olas, Pavol (1663-1730)Panegyrica Seu OratIo EXornatIVa De VIrtVtIbVs MagnI, AC GLorIosI Proto-RegIs HVngarIae1694
944620Olas, Pavol (1663-1730)A közönséges keresztény római szent hitnek...1719