logo
Dominikánsky knižný inštitút
bannermaria

Knihy na stiahnutie


Knihy, ktoré doporučujemeDigitalizovali sme už mnoho kníh, ale musím povedať, že veľa z nich je určených historikom a rôznym odborníkom. Nikto si zo sebou do vlaku nezoberie na čítanie nejakú starú učebnicu, alebo schematizmus.
Ale digitalizovali sme aj také knihy, ktoré sú určené na čítanie vo voľnom čase, na prehlbenie vedomostí alebo na rozjímanie. Sú to cenné knihy, ktoré sa dajú čítať od začiatku do konca a z ktorých načerpate hojné poznanie, poučenie vo viere i zábavu a oddych.
Možno ich ťažko nájdete medzi tými ostatnými knihami. Preto sme ich vybrali, aby sa vám zobrazili v prehľadači. Ak vás upútajú, tak si ich stiahnite, zmeňte formát a dajte do tabletu, čítačky alebo si ich vytlačte. Aj ked boli vytlačené pred rokom 1950, sú aktuálne i teraz a nebudete ľutovať, že ste ich prečítali.
Ku knihám tiež pripájame stručný obsah, aby ste si mohli ľahšie vybrať.\"Zobraz 1. BLAHOSLAVENÁ DE MARILLAC LUJZA \"Stiahni
V tejto knižočke môžme poznať mimoriadnu osobnosť tejto obdivuhodnej ženy, jej hrdinské cnosti, na storočia sa vzťahujúcu činnosť, svätosť života, o ktorej aj sv. Vincent sa nadšene vyslovuje. Môžme nahliadnuť, že ona ani najmenej nebola len trpným prostriedkom. nástrojom v ruke hlavného pracovníka. sv. Vincenta. Popri tom. že znášala valnú časť namáhavej práce, veľmi často jej sú myšlienky, nápady, aj iskry božského svetla, ktorým opatrný a veľký Svätý len po viacročnej úvahe dal vzplanúť.


\"Zobraz 2. Bertrand, Louis,1866-1941 - Krv mučeníkov \"Stiahni
Louis Bertrand, člen Francúzskej Akadémie, je historik. Podanie epochy sv Cypriána je verné. Nie sú to — aby si nezasvätenec myslel — bájky. Aj v tých najmenších podrobnostiach — ako i v celku — skrýva sa historická pravda. Vyžiadala si hodne štúdia.
Louis Bertrand je umelec. Dejinný podklad oživuje a pretepľuje umeleckou víziou vecí a ľudí. Lebo len umelec prenikne čas úplne a podstata dejov je mu i dnes jasná, hoci sa už dávno pominuli.
Základ a korene duše sú vždy rovnaké a sú všade tie isté. Väzia v raji stratenom a smerujú k raju znovuvydobytému. A to sú konečne dva póly každého veľkého a ozajstného umenia.


\"Zobraz 3. Konečný, Filip, OP - Svatý Dominik \"Stiahni
Dielo bolo napísané z príležitosti oslavy sedemstoročnice od založenia dominikánskej rehole.
P. Filip Konečný po obtiažnom štúdiu mnohých predchádzajúcich autorov a dokumentov napísal toto dielo s úmyslom osloviť širokú čitateľskú obec. Ale aj napriek tomu je dielo vedecky presné a zachováva čo najviac známych informácii zo života svätého Dominika.
Čitateľ sa môže zoznámiť s charizmou tohto svätca, ktorá pretrváva stáročia a spoznať aj dominikánsku rehoľu, ktorá vznikla z tejto charizmy.


\"Zobraz 4. Braito, Silvestr, OP - Sv. Filip Neri \"Stiahni
Životopis svätého Filipa Neri, ktorý napísal páter Braito je skvelým zobrazením tohto svätca zo 16. storočia. Sú tu vykreslené udalosti zo života svätého Filipa, ale aj jeho duchovný život naplnený láskou k Spasiteľovi a k dušiam.


\"Zobraz 5. Šichta, Viktor, SJ - Mladosť veľkých ľudí \"Stiahni
V tejto knižočke nájdete hrsť životopisov veľkých ľudí. Medzi nimi sú učenci, umelci, štátnici a iní. Zadivíte sa, ako sa museli prebíjať životom, čo všeličo musel nejeden pretrpieť, kým sa v ňom talent rozvil, kým dosiahol to, po čom túžil. Dokázali prekonávať prekážky a preto aj niečo dosiahli.


\"Zobraz 6. Perlaky, Lajos - Savonský zajatec \"Stiahni
Obsah knihy najlepšie načrtávajú úvodné slová: "Vo vznešenej dynastii pápežov, ktorú De Maistre právom nazýva „krvácajúcou dynastiou" — lebo veď či je známa z histórie panovnícka rodina, zastúpená triatridstiatimi odsúdencami na smrť —, nájdeme pápeža žiarivejšieho umu a väčších čŕt, ale nie takého, ktorého osud by bol dojímavejší od osudu Pia VII.
Jeho pápežstvo je jednou z najotriasajúcejších kapitol histórie, v ktorej boj medzi svetskou a duševnou mocou, medzi duchom a zbraňou, medzi šabľou a svedomím rozvíja sa pred nami v dramatických obrazoch.
Je to významný boj, v ktorom najnežnejší, najopustenejší človek ducha stojí proti najtvrdšiemu, najgeniálnejšiemu, najnásilnejšiemu cézarovi.
Na jednej strane oslňujúci vojenský génius Napoleonov s neslýchanými mocenskými prostriedkami, na druhej starý kňaz, ktorého jedinou vojenskou výzbrojou je jeho pastierska palica."


\"Zobraz 7. Chautard, Jean Baptiste O.C.R. - Duše veškerého apoštolátu \"Stiahni
Pápež Benedikt XV. píše: "Posíláme svá nejupřímnější blahopřání, že ve své knize Duše veškerého apoštolátu tak výtečně zdůraznil potřebu vnitřního života u duší apoštolsky činných, aby jejich práce byly skutečně plodnými.
Přejíce si, aby toto dílo, v němž hluboká nauka je spojena s praktickými radami podle potřeb naší doby, dále se rozšiřovalo a blahodárně působilo, udělujeme jeho zbožnému autoru z plna srdce své apoštolské požehnání."


\"Zobraz 8. Fassbinderová Mária - Monika svätá matka \"Stiahni
Dobrú, charakternú mládež môžu vychovať len veľké matky, a svätú mládež len matky sväté. Takouto veľkou matkou bola oj hrdinka tejto knihy, ktorá dala nielen Cirkvi, lež celému svetu veľké svetlo na poli vedy , a svätosti: Svätého Augustína. Je veľkou pred svetom, lebo bola svätou v očiach Božích. Nech sa stane príťažlivým vzorom pre všetky katolícke matky.


\"Zobraz 9. Proč jsem se stal katolíkem? : \"Stiahni
V našom prostredí sme mnoho razy svedkami, ako katolíci ľahkomyselne opúšťajú svoju vieru a odchádzajú k iným náboženským spoločnostia.
Zas na druhej strane sú ľudia, ktorí sa až v dospelosti zoznámili s učením katolíckej cirkvi a po zralom uvážení a niekedy po dlhom vnútornom boji sa rozhodli stať sa katolíkmi.
V tejto knihe sú popísané ich osudy a oni sami odpovedajú na otázku, prečo sa to stalo.


\"Zobraz 10. Život sv. Kataríny Labouré \"Stiahni
Toľko poučenia nájdeme pre seba v jej peknom živote! Prvé však a najhlavnejšie je, že nikto nie je opustený, kto sa utieka k Matke Božej. Ten nikdy neostane bez jej zvláštnej pomoci a ochrany. Svätá Katarína Labouré svojím príkladom nás vyzýva, aby sme si ctili Matku Božiu, aby sme sa jej oddali a s jej pomocou kráčali potom ľahšie po ceste čnosti...


\"Zobraz 11. Philippe de Greve,(1160-1236) - Svět s kříže Kristova \"Stiahni
Drama umučení je opravdu všelidské, odehrává se stále v nitru každého jednotlivce. Každý neseme ve své tváři rysy některého z účastníků Kristova umučení. Někteří jsou blízcí křižovanému Kristu; některé ženy připomínají jeho svatou, trpící Matku; jiní jsou podobni apoštolům v jejich bázlivosti; někteří tápají jako Pilát; opět jiní jsou domýšliví, jako velekněží, nebo smyslní jako Herodes; rozmarní a nestálí jako rozkolísaný dav; lhostejní jako vojíni, před jejichž zraky se odehrává úžasné drama, ale oni hrají v kostky; jsou duše nebojácné a statečné, jako Jan pod křížem; duše kající jako Magdalena; duše zrádné jako Jidáš.
Kde je naše místo? ...


\"Zobraz 12. Škrábik, Andrej - Rímska otázka \"Stiahni
11. február 1929 ostane večne pamätným v dejinách ľudstva. V tento deň, keď slávime sviatok Lurdskej Panny Márie, v Ríme, v pápežskom paláci, Lateráne bola podpísaná zmluva medzi Svätou Stolicou a Talianskom. Touto zmluvou bola riešená takzvaná „rímska otázka", ktorá po dlhé roky znemožňovala priateľský pomer medzi katolíckou Cirkvou a Talianskom.
O tejto veľavýznamnej udalosti napísali veľa kníh a článkov v rečiach všetkých národov.
Spolok svätého Vojtecha, ako najväčšia kultúrna ustanovizeň slovenského národa, chce aj nášmu ľudu podať o tejto otázke, ktorá celý svet zaujíma, jasný a čistý obraz. Tomuto cieľu má slúžiť prítomný spisok, ktorý ti, Milý Čitateľ, do rúk dávame. Čerpaj z neho a ešte viacej lásky k Cirkvi a Námestníkovi Kristovmu na zemi.


\"Zobraz 13. Jiří Mária Veselý, OP - Imelda Lambertini \"Stiahni
Imelda Lambertini byla dcera boloňského šlechtice Egana Lambertiniho. Skoro ještě jako dítě se stala sestrou druhého dominikánského řádu, tedy dominikánkou s přísnou klausurou. Celá její svatost je v tom, že umřela láskou a touhou po Bohu při svém prvním svatém přijímání. Tehdy jí bylo asi 13 let. Byla mladičká, proto je patronkou dětí přistupujících po prvé ke stolu Páně, i vůbec dětí milujících časté sv. přijímání.
Jelikož hlas Církve sv. - tak jako v dobách prvního křesťanství - dnes zve naléhavě dětské duše k častému sv. přijímání, bude snad aspoň poněkud užitečné a zajímavé poznat něco ze života a smrti bl. Imeldy.


\"Zobraz 14. Králiček, Ján, SJ - Pravý ctiteľ Panny Márie nezahynie \"Stiahni
Že pravý ctiteľ Panny Márie nezahynie, je istotne veľmi pekná, potešujúca náuka. A koľko ráz ju počujeme.
Postavil som sa prísno na stanovisko pravdy, a tak som hľadal. I Vy hľadajte len číru pravdu a presvedčíte sa, ako ja — že je to číročistá pravda, za ktorú nám treba premilostivému Božskému Srdcu na kolenách ďakovať. Veď od neho je všetko dobré — i toto ! Bez neho nič. — Že nám pritom i úcta a láska k našej Nebeskej Matke vzrastie, to je isté !


\"Zobraz 15. Dietz, Matej, SJ - Svätý Alfonz Rodriguez brat zo Spoločnosti Ježišovej \"Stiahni
Život sv. Alfonza Rodrigueza môže silne povzniesť a povzbudiť snaživé duše tých, ktorí prechovávajú v sebe tichú a vrelú túžbu po mystike.
Vo vyskúšanej mužskej čnosti, ktorá ustavične bojovala so skazenou prírodou, vystupuje Alfonz z prachu všednosti svojho vrátnického zamestnania do výšin, na ktorých v radosti sa stretáva Boh so svojimi vyvolenými podľa nepochopiteľných zákonov večnej lásky. Boh sostupuje k nám a vo svojej víťaznej sile pripravuje povznesenie ľudských sŕdc.


\"Zobraz 16. Theofil, František - Sv. Klement Hofbauer, apoštol Vídně (Wien) \"Stiahni
Svätý Klement Mária Hofbauer C.Ss.R. bol rímskokatolícky kňaz, rehoľník z kongregácie redemptoristov, svätec katolíckej cirkvi a je považovaný za veľkú osobnosť v histórii Európy, pretože ovplyvnil Viedenský kongres a zapríčinil zrušenie jozefínskych dekrétov, ktoré potlačovali cirkev. Je hlavným patrónom Viedne, patrónom pekárov a spolupatrónom Varšavy. V katolíckom liturgickom kalendári sa pripomína 20. mája, kedy bol v roku 1909 vyhlásený za svätého. Redemptoristi na celom svete si jeho život pripomínajú 15. marca (deň úmrtia KH).


\"Zobraz 17. Bernadot, Vincent Mária - Apoštol pravdy \"Stiahni
Je to stručná, ale presná charakteristika geniálnej životnej myšlienky sv, Dominika, veľkého mnícha a apoštola, spolu aj charakteristika rehole Kazateľov čiže Dominikánov. Knižka určená všetkým veriacim, ktorí túžia spoznať dominikánsku charizmu a dejiny rehole.


\"Zobraz 18. Školskí bratia - Svätý Ján de La Salle : \"Stiahni
Úvodom k životopisu sv. Jána de La Salle, zakladateľa Školských Bratov, sa zdá veľmi vhodným pripomenúť krásne slová pápeža Pia XI., lebo ony výstižne vyjadrujú vznešenú úlohu, ktorú sv Ján de La Salle a jeho duchovní synovia vzali na seba. Svätý Otec píše:
„Všeobecne je známe, že už v prvých stoletiach doby kresťanskej duchovní pastieri v čase nebezpečenstva stratu svojich majetkov pokojne znášali, ale že spolu s obetnými nádobami vždy starostlivé zachránili knihy vedomostí Preto žiadneho podkladu nemá tá niektorými prednesená obžaloba, akoby Cirkev mysle ľudí zahaľovala hmlou nevedomosti. Cirkev katolícka totižto nie prenasledovateľov sa bojí, ktorí jej môžu zadovážiť vykúpenie slávou mučeníctva, nie bludov (herez), ktoré od nej vyžadujú, aby svoje jej sverené učenie presnejšie vykladala, lež len jedného sa bojí: neznalosti pravdy Ona vie, že protivníci, ktorí bez predpojatosti usilovne sa dajú skúmať jej rozkazy a učenie, nebudú ju aj naďalej zlomyseľne prenasledovať, ako to o nepriateľoch kresťanského mena už v druhom století vyslovil Tertullian: prestanú nenávidieť, ktorí prestanú neznať."


\"Zobraz 19. Frachet, Géraud de,(ca 1205-1271) - Životy bratří kazatelů \"Stiahni
Tato kniha, která se může nazvali Životy Bratří, je sestavena z různých vypravování, jež mnozí bohabojní a věrohodní Bratři napsali bratru Humbertovi, velmistrovi řádu v 13. st. Má pět částí. Prvá obsahuje, co se týká vzniku řádu. Druhá mnoho o blaženém Dominiku, co není v jeho Legendě. Třetí o Mistru Jordánovi. Čtvrtá o rozšíření Bratří. Pátá o odchodu Bratří s tohoto světa.


\"Zobraz 20. Theofil, František - Marie Wardová \"Stiahni
Církev se stáhla z prostor chrámových v sou­kromé kaple nebo sály venkovských panských sídel. Tu a tam pádil za mlhavých večerů jez­dec s kloboukem vtlačeným hluboko do čela a pátravě hleděl, není-li sledován. Konečně sta­nul. Na dané znamení zaskřípala těžká vrata a muž byl s nápadnou uctivostí vpuštěn na dvůr.
Místnost byla již připravena k bohoslužbě, okenice zavřeny a zatím co host oblékal ornát, nejvěrnější z čeledi bděli na hradbách a cim­buří hradu. Věřící z blízkého i širšího okolí se již dávno sešli.
V takových poměrech žila do pěti let v rod­ném zámku v Old-Mulfordu malá Marie Wardová.\"Zobraz 21. Golis, Vincent, OP - St. Vincent Ferrerský - svätec v službách protipápeža. \"Stiahni
Svätec, ktorého životopis chcem predložiť slovenskej verejnosti, je u nás pomerne málo známy, možno aj preto, že svätcov tohto mena je viac. (Sv. Vincent mučeník, Sv. Vincent Lerinský, Sv. Vincent de Paul). Jeho meno Ferrerský nepochádza od talianskeho mesta Ferrara, ako si to mnohí nesprávne myslia, ale je to jeho meno po rodičoch, rod Ferrerov z Valencie.
Cirkev v dobe Vincentovej prežívala veľkú krízu a on tiež žil určitú dobu v omyle, hoci s dobrým úmyslom. Ale keď poznal svoju chybu, dokázal si ju hneď priznať a napraviť. V tom nám môže byť veľkým vzorom a príkladom pokory a odvahy povedať pravdu aj veľkým tohto sveta.
Nehľadal nikdy záujmy svoje, ale len Božie. A o to by malo ísť každému. Nech tento životopis prispeje k tomu, aby si každý, kto ho prečíta, hlbšie uvedomil svoje poslanie a úlohu, ktorú mu Boh zveril.\"Zobraz 22. Fotta, Peter, OP - Dominik kazateľ pravdy \"Stiahni
Slovenskému čitateľovi predkladáme stručný životopis sv. Dominika, zakladateľa rehole Bratov Kazateľov. Zahlaďme sa do minulosti na tohto velikána viery a svätosti a citlivo vnímajme problémy súčasného života. Spoznáme, že aj dnešný človek chce počuť hlas PRAVDY, hlas, ktorý neutíchol smrťou patriarchu Dominika, ale dodnes zaznieva múdrymi slovami i skutkami jeho verných synov a dcér.


\"Zobraz 23. Terezie z Lisieux,1873-1897 - Dějiny duše sv. Terezie Ježíškovy, karmelitky : \"Stiahni
Tato dcera Karmelu nás má přesvědčiti, jak je snaha po dokonalosti snadná. Proto usiluje, aby nás naučila cestě duchovního dětství. Nic totiž by nemělo být člověku lehčí než dětinná důvěra v Boha a úplná oddanost k němu


\"Zobraz 24. Žiška, Pavol - Stručný životopis sv. Františka Assiského \"Stiahni
Ľudia rozličného stavu a povolania, i z tých najvyšších kruhov, vstupovali do rádu sv. Františka, žili podľa učenia a predpisov jeho svätého zakladateľa a svojím šľachetným príkladom veľmi blahodarne účinkovali aj medzi inými vrstvami.
Naša slovenská katolícka literatúra dosiaľ málo pozornosti venovala sv. Františkovi a jeho významu v dejinách. Toto dielo zapĺňa túto medzeru.


\"Zobraz 25. Garrigou-Lagrange, Reginald - Cesta dokonalosti podľa svätej Kataríny Sienskej \"Stiahni
.V čom spočíva kresťanská dokonalosť? Spočíva hádam v telesnom umŕtvovaní alebo v cvičení sa v zbožnosti, alebo ešte lepšie v poznaní večných právd? Svätá Katarína Sienská odpovedá so svätým Tomášom Akvinským (II—II. ot. 184. čl. 1.), že dokonalosť podstatne spočíva v láske, najmä v láske k Bohu a potom v láske k bližnému.


\"Zobraz 26. Gajdoš, Tomáš, OP - Boh je naša spása. \"Stiahni
Ústrednou témou tejto knihy je ustavičný zápas človeka so sebou samým aj s inými ľuďmi, hľadanie cieľa a zmyslu života, jestvovanie Boha a náš vzťah k nemu.
Kniha, v ktorej sa autor vo svojich úvahách neopiera iba o vlastné názory, ale čerpá aj z iných teologických, filozofických a vedeckých prameňov, obsahuje stručné a jasné vysvetlenie základných právd viery a poskytuje čitateľovi širší pohľad na hlavné otázky, týkajúce sa života a lásky, ľudí a ľudských vzťahov, moci a biedy, dobra a zla, viny a hriechu, odpustenia a spásy, cesty k Bohu a cesty do pekla.
Pojednáva o biednom živote a zúfalej smrti nevercov, ale aj o šťastí a pokoji svätých.


\"Zobraz 27. Černá, S. M. Zdislava OP - Dějiny Řádu kazatelského I. \"Stiahni
Jde vlastně spíše o stručné životopisy dominikánskych svatých a blahoslavených v rámci řádových dějin. Nyní se na ně dosti zapomíná, což jistě liturgická reforma nechtěla. Máme mnohem lepší přehled a jejich životopisy si mnohem snadněji zapamatujeme, probíráme-li si je v tom pořadí, v jakém žili.Při jejich čtení si nutno uvědomit, že i svatí byli dětmi své doby právě tak, jako my jsme ovlivněni dvacátým stoletím. Setkáme se proto často s něčím, čemu se budeme obdivovat, co však nemůžeme napodobovat. I. diel 13.-15. st.


\"Zobraz 28. Černá, Zdislava - Dějiny Řádu kazatelského II. \"Stiahni
Pokračovanie knihy Dějiny Řádu kazatelského, nám podáva život rehole v 16. až 19. storočí


\"Zobraz 29. Černá, S. M. Zdislava OP - Dějiny Řádu kazatelského III. \"Stiahni
Tretia časť diela Dějiny Řádu kazatelského, nám podáva život rehole v 19. a 20. storočí


\"Zobraz 30. Morcinek, Gustaw - Dve koruny \"Stiahni
Otec Maximilián Kolbe stal sa pre ľudstvo, zožierané nepokojom a strachom, zablúdené v tmavom zbojníckom lese — ohnivým stĺpom, rozptyľujúcim mrak a biblickým prorokom vyvádzajúcim ho z rabstva satana, akoby svätým Jánom Krstiteľom, „upravujúcim cestu Pánovi“ Otec Maximilián Kolbe presvedčil ľudstvo, že nad triumfom satana je triumf Boha.


\"Zobraz 31. Atanáz - Život blahoslaveného Antona. (Vita beati Antonii Abbatis) \"Stiahni
Po smrti rodičov, keď mal osemnásť alebo dvadsať rokov, ostal sám s mladšou sestričkou, í staral sa počestne o dom i o sestru. Neubehlo však ešte ani šesť mesiacov, keď Šiel podľa zvyku do kostola a cestou prišlo mu na um, ako apoštolovia pohrdli všetkým a nasledovali Spasiteľa mnohí iní zasa, ako to možno čítať v Skutkoch apoštolských, rozpredali svoje majetky, prinášali peniaze za ne k nohám apoštolov, aby ich rozdali chudobným, i aká Veľká nádej ich čaká za to v nebesiach. V takýchto myšlienkach vošiel do chrámu. I stalo sa, že čítali práve vtedy evanjelium, v ktorom Pán hovorí boháčovi: Ak chceš byť dokonalý, iď, predaj, čo máš a to ozaj chudobným a budeš mať poklad o nebi. Keď to Anton počul, sťa by mu svet Božie Osvietilo myseľ a sťa by preňho čítali ten výrok Písma, vztiahol na seba príkaz Pánov.


\"Zobraz 32. Arrighini, A. - Dvanásti \"Stiahni
"... presvedčil som sa, ako už aj sám Chrysostom, že veru o apoštoloch sa nám len máličko zachovalo a ešte menej bolo o nich napísané. Je pravda, že nechýbajú diela dosť hodnotné a objemné tak o ich činnosti vo všeobecnosti, ako aj o živote každého z nich osobitne, ako: o sv. Petrovi, sv. Pavlovi, sv. Jánovi a sv. Jákubovi, ale ostatných už možno zaradiť medzi veľkých Zabudnutých ... A ak sa predsa niečo o nich nachádza, tak sú to len náznaky, roztrúsené v starých dejepisoch alebo pápežských listinách a krátke a neúplné životopisy novodobé, ale bez usporiadania a ucelenosti. Skrsla teda vo mne myšlienka, aby som sám urobil to, o čom som sa nazdal, že to urobili iní."
Tak vznikla kniha Životopisy dvanástich apoštolov s bohatými poznámkami bibliografickými, dejepisnými, exegetickými a teologickými, aby sa každy mohol zoznámiť so životom tých, ktorých si Ježiš vyvolil za apoštolov.


\"Zobraz 33. Papini, Giovanni - Listy ľuďom pápeža Celestína VI. \"Stiahni
... je to pravý výkrik Ľudskosti, ktorá hovorí vznešenými ústami Petrovho nástupcu na apoštolskom stolci. Pravé preto, že tieto listy vyznávača a mučeníka Celestína VI., sluhu sluhov Božích, nie sú adresované len jedinému národu alebo jednej spoločenskej vrstve, slovenský prekladateľ sa nazdáva, že nebude od veci, keď si aj slovenský človek prelistuje túto knihu a isteže nájde niektorý z listov jemu adresovaný.


\"Zobraz 34. sv. Bonaventúra - Putovanie mysle k Bohu \"Stiahni
Ako sa Prozreteľnosť postarala o materiál, potrebný pre vývoj kresťanskej náuky, tak isto sa postarala aj o potrebné vedecké pracovné sily. Konzervatizmus sv. Bonaventúru a jeho školy dbal o to, aby neboli prenáhlene vylučené ešte vždy potrebné elementy augustínovsky orientovaného smeru; na druhej strane zasa rýchle bádanie a odvážnosť sv. Alberta Veľkého a prenikavý pohľad jeho žiaka. sv. Tomáša Aquinského dbali o to, aby sa z novej matérie využilo všetko, čo sa. využiť dá. Pre svoje úlohy boli všetci traja určení už svojimi osobnosťami. Obozretnosť Bonaventúrova, hlboká ,a poézie plná zbožnosť, pochopenie pre vnútorný pohľad a syntézu, postavily ho bez výhrady na stranu Platóna a Augustína; kým zasa empirické a špekulatívne bádania sv. Alberta a sv. Tomáša Aquinského priťahovali k Aristotelovi.


\"Zobraz 35. Jordán Saský,asi 1185-1237 - Život svatého Dominika \"Stiahni
Tento spis je nejstarší a nejdůležitější pramen pro poznání života sv. Dominika. Blahoslavený Jordán Saský psal tento spisek jako podklad pro světcovo svatořečení, asi r.1233 nebo 1234. Proto je v něm vynecháno všechno, co má nádech legendárního vypravováni. Timto střízlivým vypravováním se Jordánův životopis liší od ostatních životopisú. Je sice nejstřízlivější, zato však nejpravdivější.


\"Zobraz 36. Kossak-Szczucka, Zofia - Bez zbrane. Sväzok 1. \"Stiahni
Pot steká po tvári svätého Otca. Zuby drkocú ako v zimnici, smrteľná bledosť na obličaji, zúfalstvo v duši, hrôza v srdci... Laterán, matka kostolov, padá ... Ozvena krokov dolieha k utrápeným ušiam. Ktosi sa približuje, ktosi dobehúva... Dunejú bosé nohy. Tu je. Človek neveľkého vzrastu, úboho odetý, chudorľavý. Vyblednuté, prosté rúcho žobrácke, šnúra miesto pása, kapucňa, holá hlava. Kráča rýchlo k popukanej stene, rozkladá ramená, ako by chcel kostol objať a pridržať... A v zadivených očiach Ino-centa začína rásť, rásť, už nie je malý, ani chudorľavý... Je veľký ako strom, ako hora, hlavou dosahuje hrebeň strechy... Ramenami siahol už od uhla k uhlu. Mocným tisnutím pliec narovnáva nachyľujúci sa múr. Rukami prechádza po trhlinách, a kadiaľ prejde jeho ruka, tam sa zapchávajú škáry, tam sa múr znova spája. Veľká, ctihodná budova stojí silná, rovná a pevná ako prv...


\"Zobraz 37. Kossak, Žofia - Bez zbrane. Sväzok 2. \"Stiahni
Druhá čas životopisného historického románu o sv. Františkovi. Svojou chudobou a pokorou napravuje zlo, ktoré sa rozmohlo v Cirkvi a svojou radosťou a odvahou si získava srdca veľkého sultána.


\"Zobraz 38. Newman, John Henry,1801-1890 - Maria v litaniích / \"Stiahni
Proč jest vyvolen měsíc květen, abychom se v něm cvičili ve zvláštní pobožnosti k blahoslavené Panně? Za prvé proto, že je to doba, kdy země vyráží v čerstvé listoví a puká v zelenou trávu po krutých mrazech a zimním sněhu, po syrovém počasí a bouřlivých větrech a po dešti studeného předjaří. Za druhé, že květy jsou na stromech a květiny v zahradách. Za třetí, že dni se dlouží a slunce vychází časněji a zapadá později. Proto, že takové štěstí a rozradostnění zevnější přírody jest vhodnou družkou naší pobožnosti k Té, která jest Růží mystickou a Domem zlatým.


\"Zobraz 39. Maritain, Jacques - Umení a scholastika \"Stiahni
Základní nutnost umění ve společenství lidském: »Nikdo nemůže žiti bez blaženství. Proto ten, kdo postrádá blažeností duchovních, se žene za tělesnými praví sv. Tomáš podle Aristotela. Umění učí lidi blaženostem ducha a protože je samo smyslové a přizpůsobeno jejich přirozenosti, může je nejlépe dovésti k ušlechtilejšímu, než je samo.


\"Zobraz 40. Pecka, Dominik - Cesta k pravdě : Základní otázky náboženské \"Stiahni
Když se přiblížil Mojžíš k hořícímu keři, uslyšel hlas Hospodinův: »Nepřibližuj se sem; zuj obuv s nohou svých, nebot místo, na kterém stojíš, jest půda svatá.« (Ex., 3,5.) Obuv, v níž jinak přicházíme, abychom jistým krokem vše změřili, jsou, jak vykládá Romano Guardini, naše rozumové pojmy: dojdeme s nimi až k určité hranici - potom je musíme sezouti, nebot tam se začíná tajemství a tam se cítí jakoby doma to nejhlubší v nás, naše srdce. Tato kniha jest jen obuv. Ale i kdyby byla více - kdyby obsahovala veškeru theologii, nebyla by nic více než lidské koktání o Tom, jenž jest nevystihlý a tajemný a jenž přebývá ve světle nepříshipném. (I Tim., 6, 16.) Theologická Summa svatého Tomáše se svými třiceti osmi traktáty, třemi tisíci články a deseti tisíci námitkami zůstala nedokončena - a umírajícímu Učiteli andělskému připadala jako mlácení slámy - nebot nyní poznáváme jen »skrze zrcadlo v záhadě, ale tehdy tváří v tvář.« (I Kor. 13,12.)


\"Zobraz 41. Papini, Giovanni - Život Krista \"Stiahni
Mnozí ho opustili, poněvadž ho nikdy nepoznali. Právě těm by chtěla prospět tato kniha.


\"Zobraz 42. Konvertiti \"Stiahni
Niekedy sa nám zdá, že kresťanstvo a Katolícka cirkev už nedokážu priťahovať k sebé ľudí našej doby. Kniha, ktorú predkladáme dokazuje, že aj teraz mnohí vzdelaní a významní ľudia nachádzajú cestu ku Kristovi a do Katolíckej cirkvi.