logo
bannermaria

Vyhľadávanie v zozname kňazovTvrdý, Štefan

Iné mená:

Tvrdy Stephanus sen. Can.

Tituly:

archidiakon, národný a ľudovýchovný pracovník, mecén

Životopisné dáta:

* 4. novembra 1788, Žilina – † 16. novembra 1862, Bytča

Životopis:

Po absolvovaní základných a stredných škôl vo svojom rodisku študoval filozofiu a teológiu v biskupskom bohosloveckom seminári v Nitre. Za kňaza ho vysvätili v r. 1812. Bol kaplánom v Trenčíne, od r. 1814 farárom v Dolnom Hričove a od r. 1818 v Bytči, neskôr aj dekanom Bytčianskeho okresu. V r. 1837 sa stal titulárnym kanonikom a v r. 1853 sídelným mladším nitrianskym kanonikom katedrálnej kapituly. V r.1849 ho poverili funkciou dozorcu biskupského sirotinca v Žiline. Bol hradňanským archidiakonom, v r. 1860 čestným prepoštom „de Richnov prope Krompach in Scepusio“ a v r.1861 kapitulským dekanom, žilinským archidiakonom aj spovedníkom Nitrianskej kapituly. Patril medzi katolíckych cirkevných hodnostárov slovenského pôvodu, ktorí sa aj po r. 1849 angažovali v slovenskom národnom hnutí. Bol stúpencom štúrovskej spisovnej slovenčiny, blízkym spolupracovníkom Andreja Ľudovíta Radlinského a Franka Víťazoslava Sasinka. V slovenskej veci sa angažoval organizačne i finančnou pomocou. Pomáhal pri zakladaní Spolku sv. Vojtecha. Finančne podporoval chudobných slovenských študentov. V ľudovýchove sa zameriaval na boj proti alkoholizmu. Na Považí organizoval spolky miernosti. Zvolili ho za prísediaceho stoličného súdu v Trenčíne; v tejto funkcii sa prejavil ako vynikajúci radca.

Pramene:

Bytča 1378-1978. Martin - Bytča 1978, s. 259-260; Ercé: Slovenská krv. Bratislava 1942, s. 514-515; Gál-Podďumbiersky, J. a kol.: Spomínajme otcov a osvecovateľov národa 1. Bratislava 1936, s. 145-147.

Zobrazenie citátov ku kňazovi

Schematické zobrazenie pôsobenia kňaza:

Farnosť:Od:Do:MenoFunkciaPoznámka
Dolný Hričov 1814 - - 1818 - - Tvrdý, Štefan farár
Bytča 1818 - - 1853 - - Tvrdý, Štefan farár