logo
bannermaria

Vyhľadávanie v zozname kňazovTarko, Vojtech

Iné mená:

Tarkó de Emőke Adalbertus.

Tituly:

kanonik, mecén

Životopisné dáta:

* 1735, Nitra-Janíkovce – † 13. novembra1817, Trnava

Životopis:

Pochádzal zo zemianskej rodiny. Prvý rok štúdia teológie absolvoval na univerzite v Trnave v r. 1758, potom pokračoval v štúdiách ako seminarista Pázmanea na univerzite vo Viedni. Po vysviacke r. 1761 sa stal domácim kaplánom v šľachtických rodinách v Cabaji u Alexandra Kostyána a vo Vajnoroch p. Szuránya, 6. decembra t. r. sa stal kaplánom vo Veľkých Ludinciach, od 23. marca 1762 bol vo Svodíne, od 23. marca 1762 bol farárom v Gbelciach, od septembra 1782 v Pribete, od 24. júla 1790 pôsobil ako dekan-farár v Nových Zámkoch. V r. 1797 ho vymenovali za bratislavského kanonika, 31. decembra 1802 bol inštalovaný za ostrihomského kanonika, 7. októbra 1808 sa stal komárňanským archidiakonom, neskôr apoštolským protonotárom. Keď 19. júna 1811 konal vizitáciu v rodisku, slávil tam svoje sekundície. Pri tejto príležitosti použil nádherný ornát, ktorý 18. augusta 1803 daroval kostolu. Keď v r. 1814 tam oheň zničil kostol, prispel na jeho obnovu, a obohatil ho aj o iné donácie.
Zbieral slovenské knihy a tlače týkajúce sa Slovenska, ktoré daroval ostrihomskej arcibiskupskej knižnici. V testamente odkázal značné finančné prostriedky viacerým cirkevným inštitúciám, okrem iného Ostrihomskej kapitule, katedrále, na kostol a školu v Gbelciach, na kostol vo svojom rodisku.

Pramene:

Némethy, Ľ., Series parochiarum et parochorum archidioecesis Strigoniensis usque annum 1894. jussu et sumtu piae memoriae emin. ac rev. d. Joannis quondam cardinalis Simor… ex authenticis fontibus collegit et notis illustravit. Ostrihom 1894, s. 980; Kollányi, F.: Esztergomi kanonokok 1100-1900. Ostrihom 1900, s. 411; Slovenský biografický slovník VI. Martin 1994, s. 27.

Zobrazenie citátov ku kňazovi

Schematické zobrazenie pôsobenia kňaza:

Farnosť:Od:Do:MenoFunkciaPoznámka
Gbelce 1762 aug. 12. 1780 sept. - Tarko, Vojtech farár
Pribeta 1782 sept. - 1790 júl 24. Tarko, Vojtech farár
Nové Zámky 1790 júl 24. 1797 - - Tarko, Vojtech farár