logo
bannermaria

Vyhľadávanie v zozname kňazovStolárik, Stanislav, biskup

Tituly:

Mons., Doc., ThDr., PhDr., biskup

Životopisné dáta:

* 27. februára 1955, Rožňava

Životopis:

Narodil sa v Rožňave, ale vyrastal v Košiciach. kde získal základné a stredoškolské vzdelanie. Po maturite v r. 1973 pokračoval v štúdiu na Rk CMBF v Bratislave a 11. 6. 1978 bol v Dóme sv. Martina v Bratislave vysvätený za kňaza.
Ako kaplán pôsobil v Trebišove (1978), v Humennnom (1979) a v Prešove (1981), ako farár a neskôr dekan v Obišovciach (1984), v Čani (1990), v Humennom (1992), v Prešove vo farnosti Kráľovnej pokoja (1995). Od roku 2001 pôsobil ako dekan-farár vo farnosti svätého Mikuláša v Prešove. V roku 1990 bol menovaný za diecézneho cenzora náboženskej literatúry. Po spoločenských zmenách v našej krajine pokračoval v teologických štúdiách na RkCMBF UK v Bratislave (1993 – ThDr.), vo filozofických štúdiách na Pápežskej teologickej akadémii (PAT) v Krakowe (1998 – PhDr.). V roku 1998 dosiahol na Univerzite Komenského v Bratislave vedecko-akademickú hodnosť (PhD.) a koncom roka 1999 sa habilitoval v odbore dejiny filozofie na Filozofickej fakulte Prešovskej univerzity v Prešove. Bol členom Presbyterskej rady Košickej arcidiecézy a členom rady konzultorov diecézneho biskupa. Viackrát vystúpil v elektronických médiách. Prednáša dejiny filozofie, úvod do filozofie a filozofiu náboženstva na Teologickej fakulte KU (vedúci katedry filozofie) v Košiciach a na Gr.k. bohosloveckej fakulte PU v Prešove.
V r. 2001 – 2003 pôsobil ako prodekan RkCMBF UK v Bratislave, je členom Spoločnej odborovej komisie (SOK), od r. 2003 je členom Pracovnej skupiny Akreditačnej komisie pre Humanitné vedy, podpredsedom AS TF KU, ako i členom niekoľkých ďalších Vedeckých rád fakúlt univerzít na Slovensku.
Dňa 8. 2. 2003 ho Svätý Otec Ján Pavol II. vymenoval za monsignora, dňa 26. 2. 2004 za pomocného biskupa Košickej arcidiecézy a titulárneho biskupa barikského. Jeho biskupské motto je: „In virtute Spiritus Sancti cum Maria“, čo v preklade znamená „Mocou Ducha Svätého s Máriou“. Pápež František ho dňa 21. marca 2015 vymenoval za rožňavského biskupa. Kánonické prevzatie úradu sa konalo v deň patrocínia diecézy 16. mája 2015.
Je autorom viacerých teologických, filozofických a duchovných traktátov, vysokoškolských skrípt i kníh (jedna z nich preložená i do chorváčtiny), a aktívne sa zúčastnil na viacerých sympóziách doma i v zahraničí. Je členom redakčnej rady Acta facultatis theologicae Universitatis Comonianae Bratislaviensis (Rk CMBF UK v Bratislave); Verba theologica (TF KU v Ružomberku). V rámci Konferencie biskupov Slovenska je predsedom Slovenskej liturgickej komisie.

Pramene:

internetové zdroje
https://humenne.rimkat.sk/knazi-posobiaci-vo-farnosti

Zobrazenie citátov ku kňazovi

Schematické zobrazenie pôsobenia kňaza:

Farnosť:Od:Do:MenoFunkciaPoznámka
Trebišov 1978 - - - - - Stolárik, Stanislav, biskup kaplán
Trebišov 1978 - - 1979 - - Stolárik, Stanislav, biskup kaplán
Humenné 1979 - - 1981 - - Stolárik, Stanislav, biskup kaplán
Prešov 1981 - - 1983 - - Stolárik, Stanislav, biskup kaplán
Obišovce 1982 - - 1990 - - Stolárik, Stanislav, biskup administrátor
Čaňa 1990 - - 1992 - - Stolárik, Stanislav, biskup farár
Humenné 1992 - - 1995 - - Stolárik, Stanislav, biskup farár
Prešov - Kráľovnej Pokoja 1995 - - 2001 - - Stolárik, Stanislav, biskup farár
Prešov 2001 - - 2004 - - Stolárik, Stanislav, biskup farár
Košice 2004 - - - - - Stolárik, Stanislav, biskup pomocný biskup


Stručná bibliografia:

Zodpovednosť (Autor, Editor, Redaktor, ...)

Por. č.ZodpovednosťNázov Rok
289156Stolárik, Stanislav, biskupHumenské kolégium a traja košickí mučeníci1995
727993Stolárik, Stanislav, biskupStručne o dejinách filozofie -starovek1995
727994Stolárik, Stanislav, biskupStručne o dejinách filozofie -stredovek1995
627190Stolárik, Stanislav, biskupÚcta k Panne Márii v kresťanskom staroveku1995
627248Stolárik, Stanislav, biskupPovolanie od večnosti v čase.1997
627271Stolárik, Stanislav, biskupStručne o dejinách filozofie.1998
278663Stolárik, Stanislav, biskupPrirodzený svet vo filozofii Jana Patočku1998
627296Stolárik, Stanislav, biskupŽivot ako existenciálny pohyb vo filozofii Jana Patočku.2000
528136Stolárik, Stanislav, biskupKňaz - svedok Božieho milosrdenstva.2002
528143Stolárik, Stanislav, biskupFilozofia náboženstva.2002
529860Stolárik, Stanislav, biskupFilozofia náboženstva.2005
36115Stolárik, Stanislav, biskupStručne o dejinách filozofie2007
31742Stolárik, Stanislav, biskupNový Dávid - prorok nádeje2007
36137Stolárik, Stanislav, biskupSvedectvo bez slov2008
717996Stolárik, Stanislav, biskupStručne o dejinách filozofie. 2011
1010620Stolárik, Stanislav, biskupSúčasný hlas cirkvi kňazom2013