logo
bannermaria

Vyhľadávanie v zozname kňazovPaldan Andrej, Mons. ThDr.

Tituly:

ThDr., Mons., publicista, politik, prekladateľ, trpiteľ za vieru

Životopisné dáta:

* 29. augusta 1906, Trenčianska Teplá, okr. Trenčín – † 17. marca 1984, Lednické Rovne, okr. Púchov, poch. v Trenčianskej Teplej

Životopis:

Štúdium teológie absolvoval v Nitre a v Olomouci. Kňazskú vysviacku prijal 29. júna 1930.
V rokoch 1930-1932 pôsobil ako kaplán v Krásne nad Kysucou, v rokoch 1932-1934 vo Varíne, súčasne bol administrátorom farnosti v Dolnej Tižine. V r. 1933 získal doktorát teológie. Od r. 1934 pôsobil v Žiline, kde sa stal kaplánom a riaditeľom Dievčenskej ľudovej školy pri mestskom sirotinci, od r. 1936 profesorom náboženstva na žilinskom gymnáziu. Od r. 1938 ho vymenovali za farára v Kysuckom Novom Meste, kde pôsobil až do r. 1948, pričom v r. 1939 bol dištriktuálnym sekretárom dekanátu a v roku 1940 mu bol udelený titul - čestný dekan. V roku 1943 sa stal inšpektorom náboženského vyučovania pre Žilinský dozorný obvod. V období prvej Slovenskej republiky 1939-1945 sa politicky neexponoval, preto po vojne kladne reagoval na výzvu Demokratickej strany a po voľbách r. 1946 až do r. 1948 zastával funkciu predsedu Okresného národného výboru v Kysuckom Novom Meste. Na základe jeho znalosti pomerov v USA, ktoré navštívil v medzivojnovom období, ho predsedníctvo Slovenskej národnej rady (SNR) vymenovalo za člena delegácie SNR k slovenským krajanom do USA. Slovenskí katolíci v USA podmienili jeho účasť v delegácii odstránením krívd, ktoré utrpela katolícka Cirkev na Slovensku po vojne. Preto sa vzdal účasti v delegácii, ktorá odišla v októbri 1946. V r. 1948 pôsobil ako farár v Žiline. Dňa 1. februára 1949 ho bez príčiny odsúdili na jeden rok väzenia. Väznili ho šesť mesiacov a jeden týždeň od 16. mája, najprv v Ilave a potom v PTP v Hronci a v Novákoch. Keď si zlomil nohu, 19. novembra 1949 ho prepustili. Vrátil sa teda do Žiliny, aby sa opäť ujal úradu farára. Od r. 1951 spravoval farnosť v Opatovej nad Váhom. Od r. 1968 ho vymenovali za farára v Trenčíne, kde bol aj dištriktuálnym dekanom. V roku 1969 sa stal členom Správneho výboru Spolku sv. Vojtecha. Od roku 1970 až do roku 1984 pôsobil ako správca farnosti v Lednických Rovniach. Olomoucký biskup Jozef Vrana mu za spoluprácu s arcidiecézou udelil titul čestného kanonika kolegiálnej kapituly v Kroměříži. V roku 1980 bol menovaný za pápežského kaplána a bol mu udelený titul monsignor. Na sklonku života ťažko ochorel na rakovinu a 17. marca 1984 zomrel.
Zapojil sa do činnosti oživeného Spolku sv. Vojtecha ako člen jeho Správneho výboru. Významnou mierou sa pričinil aj o záchranu mnohých židov. Krst židov totiž uznávali len vtedy, ak ich prijali pred prijatím tzv. „židovského kódexu“. Pre splnenie litery zákona vlastnoručne prepísal celú matriku krstov, aby ich mohol zapísať so staršími dátumami. Na základe biskupského poverenia udeľoval 10. februára 1951 v Žiline sviatosť birmovania.
Z nemčiny preložil dve diela spisovateľa A. Huondera Prísaha hurónskeho náčelníka. Historická rozprávka z misijných dejín kanadských (Trnava 1928) a Smelé mladé duše. Ahdul Masich, mučeník zo Singary. Zo starého spisu o mučeníkoch Východu (Trnava 1930). Z češtiny preložil dielo V. Kubíčka: Katolícka prvouka pre nižšie triedy ľudových škôl (Olomouc 1930). Prispieval do slovenskej katolíckej tlače, a tiež do časopisu Katolícka jednota, ktorý vydávala Katolícka jednota žien.

Pramene:

Schematismus cleri diocesis Nitriensis. Nitra 1942, s. 149; Schématizmus slovenských katolíckych diecéz. Trnava-Bratislava 1971, s. 156; Schematizmus slovenských katolíckych diecéz. Bratislava - Trnava 1978, s. 318-319; Katolícke noviny, r. 99, 25. 3. 1984, č. 12; Vnuk, F.: Slovensko v rokoch 1945-1948 I. Toronto - Svätý Jur 1994, s. 304-307; Prikryl, Ľ.V.: Žilinskí kňazi a rehoľníci, Žilina 2007, s. 31-32, Trpiaci svedkovia viery, GORAZD N. F., Kňazský Seminár Sv. Gorazda, Nitra 2018, s. 81.
http://www.varin.fara.sk/farnost-varin/farska-kronika/ - s. 24.

Zobrazenie citátov ku kňazovi

Schematické zobrazenie pôsobenia kňaza:

Farnosť:Od:Do:MenoFunkciaPoznámka
Krásno nad Kysucou 1930 - - 1932 - - Paldan Andrej, Mons. ThDr. kaplán
Varín 1932 - - 1934 - - Paldan Andrej, Mons. ThDr. kaplán
Dolná Tižina 1932 - - 1934 - - Paldan Andrej, Mons. ThDr. administrátor 1933 ThDr.
Žilina 1934 - - 1936 - - Paldan Andrej, Mons. ThDr. kaplán riad. Dievč. ľud. školy pri sirôt.
Žilina 1936 - - 1938 - - Paldan Andrej, Mons. ThDr. prof. náb. gymn.
Kysucké Nové Mesto 1938 nov. 1. 1948 apr. 16. Paldan Andrej, Mons. ThDr. farár 1939 dištrikt. sekret., 1940 č. dekan, 1943 inšp. náb. vyuč.
Žilina 1948 - - 1949 febr. 1. Paldan Andrej, Mons. ThDr. farár
1949 febr. 1. 1949 nov. 19. Paldan Andrej, Mons. ThDr. mimo pastorácie
Žilina 1949 nov. 19. 1951 - - Paldan Andrej, Mons. ThDr. farár
Opatová 1951 - - 1953 - - Paldan Andrej, Mons. ThDr. správca farnosti
Slatina nad Bebravou 1953 - - 1968 - - Paldan Andrej, Mons. ThDr. správca farnosti
Trenčín 1968 - - 1970 - - Paldan Andrej, Mons. ThDr. správca farnosti dekan dištriktu a okr. Trenčín, 1969 člen Spr. výboru SSV
Lednické Rovne 1970 - - +1984 marec 17. Paldan Andrej, Mons. ThDr. správca farnosti čestný kanonik, 1980 pápež. kaplán a monsignor


Stručná bibliografia:

Zodpovednosť (Autor, Editor, Redaktor, ...)

Por. č.ZodpovednosťNázov Rok
1066426Paldan Andrej, Mons. ThDr.Dejiny Kysuckého Nového Mesta a okolia1949

Preklady

Por. č.ZodpovednosťNázov Rok
897932Huonder, AntonPrísaha hurónskeho náčelníka1928
897934Huonder, AntonSmelé mladé duše ; Abdul Masich, mučeník zo Singary1930

Príspevky v knihách

Por. č.ZodpovednosťNázov Rok
897932Huonder, AntonPrísaha hurónskeho náčelníka1928