logo
bannermaria

Vyhľadávanie v zozname kňazovOkánik, Ľudovít

Iné mená:

Okányik Ludovicus

Tituly:

JCDr., kanonik, dramatik, politik

Životopisné dáta:

* 15. augusta 1869, Skalica – † 21. marca 1944, Bratislava, poch. v Skalici

Životopis:

Základnú školu a gymnázium absolvoval v Skalici, teológiu študoval v Ostrihome a na univerzite v Budapešti. Za kňaza ho vysvätili 20. decembra 1891 ho vysvätili za kňaza, po vysviacke bol kaplánom v Ostrihome, v r. 1895 získal doktorát kánonického práva.
V rokoch 1890-1892 a 1895-1896 pôsobil aj ako učiteľ nemčiny na učiteľskom ústave v Ostrihome. 20. júna 1899 bol vymenovaný za dekana v Skalici, v rokoch 1919-1920 ho zvolili do funkcie nitrianskeho župana, v r. 1921 ho vymenovali za kanonika a apoštolského protonotára v Bratislave; v rokoch 1930-1939 mestský farár, v rokoch 1923-1929 starosta mesta Bratislavy; v r.1925-1926 senátor Národného zhromaždenia, v rokoch 1928-1929 člen krajinského zastupiteľstva.
Organizoval národný a kultúrny pohyb nielen v Skalici, ale na celom Záhorí, spolupracoval pri rozvíjaní slovenského agrárneho hnutia, podieľal sa na zakladaní potravinových a úverových družstiev, ako spoluzakladateľ časopisu Pokrok (1903) sa zaslúžil o šírenie roľníckej osvety.
Už v Ostrihome sa venoval náboženskej publicistike, knižne vydal štúdie z kánonického práva, redigoval týždenník Esztergom, prispieval do cirkevných časopisov Magyar Sion, Magyar Állam, Jó Pásztor, Nyitramegyei Szemle. Po r. 1899 prispieval do slovenskej náboženskej tlače, v r. 1919 sa podieľal na založení Slovenských ľudových novín a Katolíckych novín.
Literárnu činnosť chápal ako službu náboženskej a národnej výchove. Nedostatok primeraných ľudových divadelných hier ho podnietil k vlastnej dramatickej tvorbe. Jeho prvé, po maďarsky písané pokusy boli žánrovo a tematicky pestré, jeho dramatická spisba v slovenčine obsahuje náboženské hry pre mládež a hry pre ľud, ktoré javiskovo realizovali skalickí ochotníci. V hrách pre mládež zaktualizoval najmä vianočnú tematiku s dôrazom na národné uvedomenie, v hrách pre ľud poukazoval na politickú neuvedomelosť ľudu, pranieroval politické machinácie, poukazoval na škodlivosť alkoholizmu.
V jedinom prozaickom diele Povesti hradu nitrianskeho v zjednodušenej náučnej podobe zhrnul svoje predstavy o udalostiach a osobnostiach Veľkej Moravy. Okánikova literárna tvorba je pomerne rozsiahla: z menších diel treba uviesť Katolíckym Slovákom (Bratislava 1920, 16s.); Katolíckym Slovákom v Amerike (1920, 15s.).

Pramene:

Pašteka, J.: Slovenská dramatika v epoche realizmu. Bratislava 1990, s. 147-151; Szinneyi, J., Magyar írók élete és munkái, elektronický text.
Schem. 1915.

Zobrazenie citátov ku kňazovi

Schematické zobrazenie pôsobenia kňaza:

Farnosť:Od:Do:MenoFunkciaPoznámka
Skalica 1899 - - 1918 - - Okánik, Ľudovít farár
Karancsság (Maďarsko) 1907 - - 1908 - - Okánik, Ľudovít kaplán
Mužla 1908 - - 1910 - - Okánik, Ľudovít kaplán
Okoč 1910 - - 1912 - - Okánik, Ľudovít kaplán
Nesvady 1912 - - 1913 - - Okánik, Ľudovít kaplán
Nové Sady 1913 - - 1914 - - Okánik, Ľudovít kaplán
Vinica 1914 - - - - - Okánik, Ľudovít kaplán
Bratislava - Svätý Martin 1930 - - 1942 - - Okánik, Ľudovít farár


Stručná bibliografia:

Zodpovednosť (Autor, Editor, Redaktor, ...)

Por. č.ZodpovednosťNázov Rok
944604Okánik, ĽudovítA székeskáptalan ellenőrzési tiszte1896
944605Okánik, ĽudovítA párizsi éjszaka, vagy: szökik a polgármester1897
944606Okánik, ĽudovítLepjük meg őket1898
944607Okánik, Ľudovít1848 vagy az úr és jobbágy1899
944608Okánik, ĽudovítAz első vizit1899?
569878Okánik, ĽudovítNarodenie Pána1900
944609Okánik, ĽudovítA művész fájdalma1900?
944612Okánik, ĽudovítVíťazstvo Messiáša1901
944610Okánik, ĽudovítPríchod Spasiteľa1902
944611Okánik, ĽudovítŠtedrý večer1903
420990Okánik, ĽudovítDedinský kovár1907
402202Okánik, ĽudovítVíťazstvo Messiáša1909
420991Okánik, ĽudovítVianoce dietok1914
420992Okánik, ĽudovítMaria zvíťazila1919
903111Okánik, ĽudovítPovesti hradu nitrianskeho1921
903110Okánik, ĽudovítPán rychtár1923

Šefredaktor periodika

Por. č.ZodpovednosťNázov Rok
1025970Okánik, ĽudovítHomiletické listy r. I. (1911)1911
1025971Okánik, ĽudovítHomiletické listy r. II. (1912)1912
1025972Okánik, ĽudovítHomiletické listy r. III. (1913)1913
1025973Okánik, ĽudovítHomiletické listy r. IV. (1914)1914