logo
bannermaria

Vyhľadávanie v zozname kňazovMišík, Mikuláš

Tituly:

kanonik, historik, publicista

Životopisné dáta:

* 25. novembra 1907, Prievidza – † 29. decembra 1981, Prievidza

Životopis:

Základnú školu a gymnázium absolvoval v rodisku (1926), teológiu študoval v Banskej Bystrici (1926-1930), za kňaza bol vysvätený 17. apríla 1930.
Ako kaplán pôsobil v Hronci (1930-1932), v Novej Bani (1932-1934), vo Vrútkach (1935), vo Zvolene (1936), ako správca farnosti v Šimonovanoch (dnes časť Partizánskeho, 1937), ako kultúrny referent a vedúci vydavateľského oddelenia Spolku sv. Vojtecha v Trnave (1938-1946), ako správca farnosti v Handlovej (1946-1954), v Kláštore pod Znievom (1954-1965), vo Zvolene (1965-1978); dekan, člen diecéznej skúšobnej komisie z cirkevných dejín, čestný kanonik Banskobystrickej kapituly (1975). Od r. 1978 žil na odpočinku v rodisku.
Už od ranej mladosti sa venoval národnej histórii Slovenska, dejinám Banskobystrickej diecézy, regionálnej histórii Prievidze a Kláštora pod Znievom, osídleniu Hornej Nitry a Zvolena. Prvú publikáciu vydal už ako bohoslovec pod názvom Husiti na Slovensku (1928); vzbudila veľkú pozornosť, ale aj kritiku zo strany nekatolíkov (prácu pôvodne poslal na súbeh Matice slovenskej, 1927). Rovnakú tematiku spracoval aj v brožúrke Prievidza v dobách husitských (1930). Na súbeh Matice slovenskej poslal v r. 1935 prácu Dejiny Prievidze do roku 1848, ktorá získala druhú cenu. Monografia Prievidza po prepracovaní a doplnkoch vyšla až oveľa neskôr (1971). Napísal stať Všeobecné dejiny Kláštora pod Znievom do publikácie Zniev a okolie (1963), spoluautorsky sa podieľal na Pamätnici znievskeho gymnázia (1970).
Prispieval do časopisov, novín a zborníkov, vo svojich príspevkoch sa javil ako uvedomelý národovec, obhajoval záujmy slovenského národa a Cirkvi v kultúrnohistorickej a politickej oblasti. V regionálnom časopise Náš kraj (1928-1929) uverejnil články výlučne z dejín Prievidze. V novinách Slovák (1928-1929, 1938) obhajoval svoje dielo Husiti na Slovensku pred kritikou v Slovenskom denníku a v Slovenských pohľadoch. Tu uverejnil aj svoju reč na bratislavskej tryzne za Andreja Hlinku.
Najčastejšie publikoval v časopise Kultúra (1931-1944); vo svojich príspevkoch sa zaoberal napríklad vznikom Banskobystrickej diecézy a jej biskupmi, venoval sa dejinám Prievidze, recenzoval odborné práce o histórii Poruby pri Prievidzi, uverejnil spomienkový článok o živote a diele kremnického historika-archivára Michala Matunáka, historickú štúdiu o poslednom doznievaní snáh zástancov češtiny ako spisovného jazyka na Slovensku, nekrológy katolíckych kňazov-národovcov Jána Longauera, Pavla Hermana a Jozefa Kačku, úvahu o novozriadenej rímskokatolíckej bohosloveckej fakulte v Bratislave, úvodníky o podiele slovenského katolicizmu na vzniku prvej Slovenskej republiky a o oprávnenosti politickej činnosti katolíckeho kléru, článok o štruktúre Katolíckej akadémie a o jej stanovách, o novom školskom zákone pre ľudové školy na Slovensku, o otázke slovenskej myšlienky v osobných sporoch rímskokatolíckeho a gréckokatolíckeho kléru na východnom Slovensku, o vývine cirkevného práva na území Slovenska od najstarších čias po 40te roky 20. storočia.
V 20tych a 30tych rokoch prispieval aj do ďalších časopisov - Rozvoj, Rodobrana, žitavský krajový časopis Náš priateľ, Časopis slovenských katechétov, Duchovný pastier, do ktorého prispieval aj neskôr (1953-1955). V Sborníku literárno-vedeckého odboru Spolku sv. Vojecha (r. 2, 1935) publikoval stať Banskobystrickí bohoslovci v slovenskom národnom živote. V zborníku Apoštoli Slovienov (1963) publikoval štúdiu Politické a cirkevné postavenie Veľkej Moravy pred príchodom Cyrila a Metoda. V Historickom sborníku kraja (r. 21, 1965, 1967, 1968) uverejnil štúdie o osídlení Hornej Nitry, o mestských výsadách Prievidze a o osídlení Zvolena. Vydával a redigoval miestny časopis v Handlovej List farníkom (1938-1939); ako vedúci vydavateľstva Spolku sv. Vojtecha prechodne redigoval časopisy Kultúra (1940) a Katolícke kázne.
Bol členom Slovenskej historickej spoločnosti pri Slovenskej akadémii vied.

Pramene:

Pašteka, J.: Lexikón katolíckych kňazských osobností Slovenska, Bratislava 2000, s. 940-941.

Zobrazenie citátov ku kňazovi

Schematické zobrazenie pôsobenia kňaza:

Farnosť:Od:Do:MenoFunkciaPoznámka
Hronec 1930 - - 1932 - - Mišík, Mikuláš kaplán
Nová Baňa 1932 - - 1934 - - Mišík, Mikuláš kaplán
Vrútky 1934 - - 1935 - - Mišík, Mikuláš kaplán
Zvolen 1935 máj 1. 1936 - - Mišík, Mikuláš kaplán
Partizánske-Šimonovany 1936 oktober 1. 1939 - - Mišík, Mikuláš Správca farnosti, farar (1937) od 1.10.1936 SF v Šimonovanoch, 1937 farár
Trnava 1939 september 30, 1942 - - Mišík, Mikuláš kult. ref. a ved. SSV
Podkonice 1942 - - 1946 - - Mišík, Mikuláš farár
Handlová 1946 - - 1954 - - Mišík, Mikuláš správca farnosti člen Consilii a Vigilantia, 1951 okr. dekan
Kláštor pod Znievom 1954 - - 1965 - - Mišík, Mikuláš správca farnosti
Zvolen 1965 okt. 1. 1978 - - Mišík, Mikuláš správca farnosti 1970 examin. trien. et prosynod., 1975 t. kanonik
Prievidza 1978 - - +1981 dec. 29. Mišík, Mikuláš dôchodok členom SHS pri SAV


Stručná bibliografia:

Zodpovednosť (Autor, Editor, Redaktor, ...)

Por. č.ZodpovednosťNázov Rok
902237Mišík, MikulášHusiti na Slovensku1928
902240Mišík, MikulášPrievidza v dobách husitských1930
1025239Mišík, MikulášPrievidza1971

Knihy o ňom

Por. č.ZodpovednosťNázov Rok
39834Sabo, JánMikuláš Mišík, kňaz a historik - život a dielo2007

Autor článkov

Por. č.ČasopisRok ČísloZodpovednosťNázov
49046Kultúra19332 Michal Matunák