logo
bannermaria

Vyhľadávanie v zozname kňazovMesároš, Ondrej (1741-1812)

Iné mená:

Mészáros, Maszarik, Andrej. Mesároš Andrej.

Tituly:

náboženský spisovateľ, archidiakon, bernolákovec, nitriansky sídelný kanonik

Životopisné dáta:

* 23. októbra 1741, Varín, okr. Žilina – † 12. decembra 1812, Nitra

Životopis:

Pochádzal z roľníckej rodiny. Gymnaziálne štúdiá absolvoval v Žiline, filozofiu a teológiu študoval v Nitre, v r. 1768 ho vysvätili za kňaza.
Ako kaplán pôsobil v Bánovciach nad Bebravou, v r. 1770 v Trenčíne; v r. 1771 sa stal farárom v Hornej Súči, v r. 1774 v Soblahove, v r. 1776 v Dubnici nad Váhom; od r. 1804 bol kanonikom v Nitre, trenčianskym archidiakonom. Ako vynikajúceho kazateľa ho často pozývali kázať pri slávnostných príležitostiach. V kostole v Dubnici nad Váhom dal vybudovať hlavný oltár a organ, počas pôsobenia v tejto obci rozvíjal kontakty s bernolákovskou skupinou v bratislavskom Generálnom seminári. Popri kňazskej práci si všímal i materiálne a národnokultúrne potreby ľudu a pomáhal pri riešení problémov. Bol popredným a váženým členom Slovenského učeného tovarišstva. Keď sa bratislavskí seminaristi na čele s A. Bernolákom obrátili na neho s prosbou o radu a pomoc pri uzákoňovaní spisovného jazyka, Mésaroš v odpovedi z 5. októbra 1786 jednoznačne schválil ich krok, s uznaním hodnotil pôvodný zámer klerikov venovať pripravovanú dizertáciu pamiatke sv. Cyrila a sv. Metoda. Potrebu spisovného jazyka zdôraznil príkladom vyspelejších národov. Tešil sa, že sa toto obrodné hnutie hlási k tradíciám, no ocenil ho najmä ako prejav lásky k národu.
Vlastným literárnym dielom šíril a upevňoval bernolákovský spisovný jazyk, predovšetkým homiletickou literatúrou: O vistavováňi a úctivosti chrámov bozkích príhodná kázeň... (Trnava 1796); Reč na primicie Františska Heszterini (Trnava 1798); Reč na deň svätého Matúša apoštola... (Trnava 1799); Pobožná památka svätého Jozefa Kalasancia... (Trnava 1799); Památka w požehnáni geho ... pana grófa Illésházy Gána Krstitela od Illésházy, zámku, a panstwi Trenčanskéhoz urečitého pana ... pri priležitosti slawnich exequii od sláwnég stolice Trenčanskég uridenich a dňe 10. Cerwenka w chráme bozkém trenčanském sárském roku 1799. držanich (Trnava 1799); Kázeň na nedeľu devatenástu po s. Duchu... (Trnava 1801); Reč príhodná pri ščaslivém navrácení krajanského vojska slávnéj stolice Trenčanskéj po dokonalém pokoji s francúskim národom roku 1801 (Trnava 1801); Kázeň na deň posvácaňí chrámu božího kochanovského... (Trnava 1801); Slávna památka svätého Frančiška Serafinského... (Trnava 1801); Kázeň na nedelu štvrtú po svätém Duchu pri primíciách ctihod. p. Trsztyanszky Antala... (Trnava 1801); Požehnané ostatki všech svatích a vivoleních božích, menovite ale s. Jozefa Kalazanckého... (Trnava 1801); Svati Ján Nepomucký... (Trnava 1803); Príhodná reč pri pohrebováňu... Budinski Mikuláša (Trnava 1803); Kázeň pri prvnéj mši... Bubla Jozefa... (Trnava 1804); Žena bohabojná chváľená pri pohrebováňu... Kristini Majthény... (Trnava 1804); Modlitbi a pobožné cvičení (Trnava 1808).
Okrem pôvodných prác publikoval i preklady. V rámci pobočného stánku Tovarišstva vo Veľkom Rovnom a v Nitre podporoval národné kultúrne podujatia. Osemnásť jeho kázní zaradil M. Rešetka do zbierky Kázní príhodných. V dubnickej farskej kronike vylíčil hrôzy francúzskej revolúcie. Označovali ho ako „otca bernolákovcov“.

Pramene:

Pašteka, J.: Lexikón katolíckych kňazských osobností Slovenska, Bratislava 2000, s. 914-915; Szinneyi, J., Magyar írók élete és munkái, elektronický text.
http://www.varin.fara.sk/farnost-varin/farska-kronika/ - s. 10.

Zobrazenie citátov ku kňazovi

Schematické zobrazenie pôsobenia kňaza:

Farnosť:Od:Do:MenoFunkciaPoznámka
Bánovce nad Bebravou 1768 - - 1770 - - Mesároš, Ondrej (1741-1812) kaplán
Trenčín 1770 - - 1771 - - Mesároš, Ondrej (1741-1812) kaplán
Horná Súča 1771 - - 1774 - - Mesároš, Ondrej (1741-1812) farár
Soblahov 1774 - - 1776 - - Mesároš, Ondrej (1741-1812) farár
Dubnica nad Váhom 1776 - - 1804 - - Mesároš, Ondrej (1741-1812) farár


Stručná bibliografia:

Zodpovednosť (Autor, Editor, Redaktor, ...)

Por. č.ZodpovednosťNázov Rok
944225Mesároš, Ondrej (1741-1812)Blahoslavený služebník boží Michal od svätých kňez a reholník velebného rádu trinitárského...1780
944226Mesároš, Ondrej (1741-1812)Srdco otcovské svätého Jozefa Kalasancia...1797
944227Mesároš, Ondrej (1741-1812)Modlitbi a pobožné cvičení1808

Preklady

Por. č.ZodpovednosťNázov Rok
1024285pápež Pius VI.Modlitbi nagznámegsé, a nagpeknegsé1790
1036552Saiht, Karl HeinrichKrestanská katolická z Winaučowáním Modlácá kniha1795
1024286Kroneberger, ErnstUčeňe náboženstwa rimského katolického 1800
1036553Latasse, KarolDom Sväty čili žiwot Tobiassow 1801
1036554Latasse, KarolDom Sväty čili žiwot Tobiassow 1896