logo
bannermaria

Vyhľadávanie v zozname kňazovMedvecký, Karol Anton

Iné mená:

Aliquis, Detvan, Chlebničan, Kňaz Karol, Piškotnin, Pod-chočiansky, Seyx, Spectator, Zelothes

Tituly:

titulárny prepošt, múzejník, etnograf, historik, publicista

Životopisné dáta:

* 8. júna 1875, Oravský Podzámok-Dolná Lehota, okr. Dolný Kubín – † 12. decembra 1937, Bojnice, okr. Prievidza

Životopis:

Slovenskú ľudovú školu navštevoval v Oravskom Podzámku, študoval na rehoľných gymnáziách v Trstenej, Ružomberku, Banskej Štiavnici, Lučenci a v Košiciach (1887-1895), pokračoval v štúdiách teológie v biskupskom seminári v Banskej Bystrici (1895-1899), externe študoval rímske a cirkevné právo na univerzite v Kluži. Pomaďarčená cirkevná vrchnosť mu znemožnila dokončiť vysokoškolské štúdium. Vo Svätom Kríži nad Hronom ho 3. júla 1899 vysvätili za kňaza.
Ako slovenského národovca ho často prekladali na najchudobnejšie a najodľahlejšie kňazské stanice, tzv. „brdárky“: kaplán v Detve, Krupine, Jastrabej, vo Veľkom Poli, v Píle, Beňuši a v Detvianskej Hute (1899-1904), administrátor farnosti na Donovaloch, v Brehoch a Prochoti (1904-1909), v Bacúrove (1909-1920). V r. 1918, po vzniku Československej republiky, bol referentom pre katolícke a cirkevné záležitosti na Ministerstve s plnou mocou pre správu Slovenska v Žiline (1918) a v Bratislave (1919-1920), potom farárom v Bojniciach (1920-1937). V r. 1922 mu ako prvému Slovákovi v Československu udelili čestnú hodnosť titulárneho prepošta.
Od mladosti bol aktívnym členom a funkcionárom Muzeálnej slovenskej spoločnosti, blízkym spolupracovníkom jej zakladateľa A. Kmeťa. Ako predseda spoločnosti sa r. 1926 pričinil o znovuvydávanie jej tlačových orgánov - Časopisu a Zborníka Muzeálnej slovenskej spoločnosti, ktoré redigoval. Prispel k budovaniu zbierkových fondov Slovenského národného múzea, najmä etnografických. Angažoval sa vo veci navrátenia muzeálnych predmetov po r. 1918 z Maďarska na Slovensko, odcudzených za bývalého Uhorska. Zaradil sa medzi najvýznamnejšie postavy slovenského múzejníctva.
Vo vlastnej zberateľskej a bádateľskej činnosti sa zameral na oblasť etnografie a folkloristiky. Je autorom národopisnej publikácie Veľké Pole a Píla (1904) aj pozoruhodnej monografie Detva (1905), napísanej z poverenia A. Kmeťa. Uverejnil etnografickú štúdiu Prochoť (1910); k poznaniu slovenskej folklórnej tvorby prispel štúdiou Slovenská ľudová balada (1918) a zbierkou Sto slovenských ľudových balád (1923). V oblasti historiografie sa venoval biografistike, regionálnym dejinám, archeológii, cirkevnej histórii, ale najmä problematike zániku Uhorska a vzniku samostatného československého štátu. Životopisnú publikáciu Andrej Kmeť... (1913) neskôr rozšíril na monumentálnu dvojzväzkovú biografickú monografiu Andrej Kmeť, jeho život a dielo (1924). Cirkevnú históriu obohatil prácami Cirkevné pomery katolíckych Slovákov v niekdajšom Uhorsku (1920) a Krátke dejiny katolíctva na Slovensku (1920). V rozsiahlom štvorzväzkovom diele Slovenský prevrat (1930-1931) historicky aj dokumentačné zachytil štátoprávne premeny na Slovensku na sklonku prvej svetovej vojny počas rozpadu habsburskej monarchie a zrodu Československa. Ako regionálny historik i archeológ sa prezentoval dejepisnými príručkami a štúdiami (napr. Kremnický požiar, 1897; Na pamiatku... Andreja Truchlého-Sytnianskeho, 1924). Napísal aj autobiograficky ladené cestopisné črty Cesta po Juhoslávii (1921), Moja cesta do Francie a Anglie (1925) a zaujímavú knihu Z mojich rozpomienok k šesťdesiatinám (1935).
Jeho politické aktivity rozdeľuje prelomový rok 1918. V predprevratovom období Uhorska sa pridal k politickým snahám národne orientovaného katolíckeho duchovenstva na čele s Andrejom Hlinkom o vytvorenie kresťanskej Slovenskej ľudovej strany, dňa 14. decembra 1905 bol signatárom jej manifestu v Žiline. Počas prvej svetovej vojny sa zapojil do československého odboja, udržiaval kontakty s Maffiou (tajnou českou organizáciou), v r. 1917 prevzal po J. G. Tajovskom funkciu tajomníka Slovenskej národnej strany. Po vzniku Československej republiky ho 30. októbra 1918 zvolili za člena výkonného výboru a tajomníka Slovenskej národnej rady. Bol spolutvorcom a signatárom Deklarácie slovenského národa (Martinskej deklarácie), ktorou sa slovenský národ prihlásil k českoskovenskej štátnosti. Ako čechoslovakistu ho v r. 1918 vymenovali za člena Revolučného Národného zhromaždenia, zároveň za vedúceho referátu pre katolícke a cirkevné záležitosti na Ministerstve s plnou mocou pre správu Slovenska, vedeného hlasistom V. Šrobárom. V tejto funkcii pracoval do r.1920 na demaďarizácii katolíckej Cirkvi a náboženského života na Slovensku, ale v intenciách pražského čechoslovakizmu, pričom odmietol spoluprácu s Andrejom Hlinkom a jeho Slovenskou ľudovou stranou. Negatívne sa staval k jej autonomistickému programu; ich odlišné postoje sa v predmníchovskej republike vyhrotili až do súdnych sporov. Sám sa aktivizoval v Československej strane lidovej, od r. 1925 bol podpredsedom jej Slovenského výkonného výboru a redaktorom jej tlačového orgánu Ľudová politika.

Pramene:

Hronský, M.: Slovenská politika v prelomových rokoch 1918-1920 a aktivity K. A. Medveckého. Zborník Muzeálnej slovenskej spoločnosti, 1995, s. 23-31; Jasenák, L.: Karol Anton Medvecký ako etnograf. Tamtiež, s. 32-36; Lacko, R.: Muzeálna slovenská spoločnosť a Karol Anton Medvecký. Tamtiež, s. 37-42.

Zobrazenie citátov ku kňazovi

Schematické zobrazenie pôsobenia kňaza:

Farnosť:Od:Do:MenoFunkciaPoznámka
Brehy 1904 - - 1911 - - Medvecký, Karol Anton farár
Prochot 1905 - - 1909 - - Medvecký, Karol Anton farár
Bacúrov 1909 - - 1920 - - Medvecký, Karol Anton farár
Bojnice 1920 - - 1937 - - Medvecký, Karol Anton farár


Stručná bibliografia:

Zodpovednosť (Autor, Editor, Redaktor, ...)

Por. č.ZodpovednosťNázov Rok
944175Medvecký, Karol Anton Veľké Pole a Píla1904
405959Medvecký, Karol Anton Detva1905
734796Medvecký, Karol Anton Andrej Kmeť, životopis1913
944176Medvecký, Karol Anton Slovenská ľudová balada1918
406805Medvecký, Karol Anton Cirkevné pomery katolíckych Slovákov v niekdajšom Uhorsku1920
944179Medvecký, Karol Anton Krátke dejiny katolíctva na Slovensku1920
944180Medvecký, Karol Anton Cesta po Juhoslávii1921
944177Medvecký, Karol Anton Sto slovenských ľudových balád1923
273086Medvecký, Karol Anton Život Andreja Kmeťa1923
944178Medvecký, Karol Anton Dielo Andreja Kmeťa1924
944181Medvecký, Karol Anton Moja cesta do Francie a Anglie1925
72016Medvecký, Karol Anton Slovenský prevrat : 4.díl.1930
68447Medvecký, Karol Anton Slovenský prevrat : 3.díl.1930
73593Medvecký, Karol Anton Slovenský prevrat : 1.díl.1930
74471Medvecký, Karol Anton Slovenský prevrat : 2.díl.1930
944182Medvecký, Karol Anton Z mojich rozpomienok k šesťdesiatinám1935

Autor článkov

Por. č.ČasopisRok ČísloZodpovednosťNázov
39338Duchovný pastier19181K. A. Medvecký. NA II. NEDEĽU ADVENTNÚ,