logo
bannermaria

Vyhľadávanie v zozname kňazovKosťov Peter, ThDr.

Tituly:

filozof a teológ, trpiteľ za vieru

Životopisné dáta:

* 26. marca 1911, Župkov, okr. Žarnovica – † 30. októbra 1987, Beckov, okr. Nové Mesto nad Váhom

Životopis:

Teológiu študoval v banskobystrickom seminári, kde ho 21. júla 1935 vysvätili za kňaza.
Najprv sa stal kaplánom na Starých Horách, od r. 1936 archivárom na biskupskom úrade, od r. 1938 profesorom náboženstva a filozofie na gymnáziu v Banskej Bystrici. V r.1940 opäť pôsobil ako kaplán v Handlovej, od r. 1942 bol už profesorom kresťanskej filozofie a fundamentálnej teológie na teologickom učilišti v Banskej Bystrici. Od r. 1946 vykonával funkciu študijného prefekta v tamojšom seminári. V r. 1946 obhájil na bohosloveckej fakulte v Bratislave dizertačnú prácu z odboru pastorálky na tému Problém duše v dnešnej psychológii. V r. 1950 ho za neohrozený postoj k násilníckym praktikám upevňujúceho sa režimu internovali v Podolínci, neskôr ho s viacerými kňazmi previezli do sústreďovacieho tábora v Nových Zámkoch, stadiaľ ho spolu s prof. J. Búdom, prelátom A. Raškom, kanonikom K. Jarábkom, dekanom G. Markwarthom vzali do vyšetrovacej väzby, brutálne ho vypočúvali až do r. 1954.
Vystriedal rôzne zamestnania vo výrobe, až v r. 1964 sa dostal za kaplána do Chrenovca. Od r. 1965 pôsobil ako kaplán v Žiari nad Hronom, od r. 1966 ako správca farnosti v Čake. V r. 1973 musel nedobrovoľne odísť na odpočinok, no už o rok pôsobil ako správca farnosti v Ľubietovej a od r. 1977 v Hornej Lehote. Posledné roky prežil v Charitnom domove v Beckove.
Jeho myslenie vychádzalo z dvoch zdrojov: jednak z biológie a neurofyziológie (opieral sa najmä o vitalistickú teóriu H. Driescha), jednak z tomistickej filozofie, najmä z antropológie J. de Vriesa. V štúdii Baudinova logika vied (Filozofický sborník, 1940, č. 2) sa so sympatiami vyjadroval o vitalistickej biológii. Poukázal na možnosť rozvinutia osobitej induktívnej metafyziky, vybudovanej na biológii a psychológii, ostro namierenej proti mechanicizmu a materializmu. Podrobil kritike experimentálnu psychológiu, ktorá je „vedou o duši“ no „bez duše“, vedou len o duševných javoch, nie o základe, ktorý tieto javy spôsobuje a vyvoláva. V štúdii Problém duše z hľadiska vitalizmu (Filozofický sborník, 1946, č. 1) sa na základe štúdia organizmov a človeka vracia
k Aristotelovmu životodarnému a život účelovo formujúcemu princípu, k „entelechii“, ktorý rôznym spôsobom interpretovali filozofi 20. storočia Cl. Bertrand, H. Bergson, L. von Bertalanffy a i.
V zhode s týmito mysliteľnú dospel k záveru, že v základe vitálnych procesov musí byť prítomný nový agens (entelechia), ktorý u nižších živočíchov je psychoidom, a u človeka dušou s jej duchovnou podstatou; fakt spolupôsobenia hmotných činiteľov a entelechie však ostáva podľa neho naďalej neobjasneným. V štúdii Psychické javy a problém duše (Filozofický sborník, 1946, č. 4) prehĺbil svoju argumentáciu v prospech existencie duchovnosti duše. Dokazoval, že na vzniku všetkých psychických javov podstatne participuje výsostne metafyzický faktor - duchovná duša. Už vo svojej dizertá;i poukázal na význam duchovného chápania duše pre dušpastiersku prax. Dôvodil, že jedine človek ako duchovná osobnosť, charakterný a morálny, si môže zachovať svoju identitu a aktívne čeliť všetkým vplyvom materializmu, konzumizmu a nivelizácie človeka. V 70tych rokoch sa mu podarilo publikovať niektoré práce v Juhoslávii: Pak kurigaa cerventine petli (Skopje 1971); Bog da go prosti čarti (Skopje 1973).

Pramene:

Schématizmus slovenských katolíckych diecéz. Trnava-Bratislava 1971, s. 46. 342; Münz, T.: Náboženská filozofia na Slovensku v prvej polovici 20. stor. Filozofia, r. 49, 1994, č. 7, s. 417-419., Blahoslavení prenasledovaní pre spravodlivosť, Kňaz. seminár B. Bystrica-Badín 2006, s. 68.

Zobrazenie citátov ku kňazovi

Schematické zobrazenie pôsobenia kňaza:

Farnosť:Od:Do:MenoFunkciaPoznámka
Staré Hory 1935 - - 1936 - - Kosťov Peter, ThDr. kaplán
Žiar nad Hronom 1936 - - 1938 - - Kosťov Peter, ThDr. arch. BÚ
Prievidza 1938 - - 1940 - - Kosťov Peter, ThDr. prof. gymn.
Handlová 1940 - - 1942 - - Kosťov Peter, ThDr. kaplán
Banská Bystrica 1942 - - 1950 - - Kosťov Peter, ThDr. prof. gymn., prefekt seminára 1944 duchovný vo väznici, 1946 prefekt seminára
1950 - - 1965 - - Kosťov Peter, ThDr. mimo pastorácie uväznený, 1953 vo výrobe
Chrenovec 1965 - - 1966 - - Kosťov Peter, ThDr. kaplán
Čaka 1966 - - 1973 - - Kosťov Peter, ThDr. farár
1973 - - 1974 - - Kosťov Peter, ThDr. dôchodok
Ľubietová 1974 - - 1977 - - Kosťov Peter, ThDr. výpomocný duch.
Horná Lehota 1977 - - 1980 - - Kosťov Peter, ThDr. správca farnosti
Ladomerská Vieska 1980 - - 1985 - - Kosťov Peter, ThDr. administrátor


Stručná bibliografia:

Zodpovednosť (Autor, Editor, Redaktor, ...)

Por. č.ZodpovednosťNázov Rok
943572Kosťov Peter, ThDr.Problém duše v dnešnej psychológii1946