logo
Dominikánsky knižný inštitút
bannermaria

Vyhľadávanie v zozname kňazovKohúth, Ján

Iné mená:

skratky Pr., Dr. Pr. a pseudonym Pravda. Kohuth Ján. Kohút Ján.

Tituly:

ThDr., kanonik, národný a kultúrny pracovník, mecén slovenských študentov

Životopisné dáta:

* 19. mája 1852, Ústie nad Oravou, dnes časť Trstenej, okr. Tvrdošín – † 6. marca 1930, Banská Bystrica

Životopis:

Študoval na gymnáziu v Banskej Bystrici, teológiu na univerzite v Budapešti, 6. júla 1876 ho vysvätili za kňaza.
Po vysvätení bol deväť mesiacov kaplánom na Starých Horách, v r. 1877 sa stal profesorom teológie a prefektom seminára v Banskej Bystrici, v r. 1878 získal doktorát teológie. V r. 1886 ho vymenovali za konzistoriálneho notára a v r. 1890 za asesora Svätej stolice. Ako profesor teológie podnikol niekoľko zahraničných ciest do Talianska, Francúzska a Nemecka. V r.1898 ho zvolili za farára v Banskej Bystrici. Túto funkciu zastával 32 rokov až do smrti. Počas inštalácie za farára predniesol príhovor, ktorý vyšiel aj tlačou: Reč, prednesená pri uvedení za Baňsko-Bystrického farára roku 1898. dňa 30. októbra v zámockom hlavňom farskom chráme sl. kr mesta B.Bystrice (Banská Bystrica 1898).Po vzniku ČSR ho v r.1919 vymenovali za kapitulného vikára, v r. 1921 za apoštolského protonotára a kanonika.
Už ako študent sa zapájal do slovenskej literárnej činnosti. Počas teologických štúdií v Pešti bol členom literárneho krúžku slovenských teológov Slovenský odsek. Tento krúžok bol v školskom roku 1874/75 zrušený na príkaz ostrihomského arcibiskupa J. Simora a rektora seminára A. Ródera. Pri príležitosti 40. výročia vzniku spolku uverejnil článok Odsek slovenský cirkevno-literárneho spolku na ústrednom semeništi peštianskom o jeho činnosti (Katolícke noviny, r. 43, 1892, č. 16, s. 121-122). Svoje slovenské povedomie preukázal viacerými verejnými vystúpeniami a činmi. V r. 1907 pochoval v Selciach Františka Šujanského, katolíckeho kňaza a slovenského národovca, ktorého viacerí kňazi nechceli pochovať, lebo sa báli, že ich obvinia z panslavizmu a budú ich prenasledovať. Ako prefekt banskobystrického seminára súhlasil s obnovením študentského literárneho spolku Boromejský samovzdelávací spolok, v rámci ktorého sa aj slovenskí študenti mohli vzdelávať v slovenčine.
Písal kultúrnohistorické, náboženské a osvetové články do Katolíckych novín (1873-1893) a Kazateľa (1879). Pri príležitosti 100. výročia vzniku Slovenského učeného tovarišstva prispel do zborníka Tovaryšstvo článkom Oravská Slanica (r. 1, 1893, s. 133-138) a Pravé historické stanovisko (r. 2, 1895, s. 3-9). Veľkú starostlivosť venoval výchove bohoslovcov v banskobystrickom seminári. Od študentov si vyslúžil prezývku „zlatá duša“. Pravidelne prispieval na ich spoločenské podujatia. Podporoval Svoradov v Bratislave, obnovené katolícke gymnázium v Kláštore pod Znievom, banskobystrický sirotinec a študentov spolupracujúcich s časopisom slovenského katolíckeho študentstva Rozvoj. Po vzniku ČSR z vlastných finančných zdrojov nakupoval slovenské knihy do seminárnej knižnice v Banskej Bystrici. Stal sa poslancom mestského zastupiteľstva za Hlinkovu slovenskú ľudovú stranu. Andrej Hlinka ho pred tisícami trúchliacich nad jeho rakvou prirovnal k Jánovi Krstiteľovi.

Pramene:

Slovenský národ, r. 2, 1926, č. 143, s. 7; Tamtiež, r. 2, 1926, č. 148, s. 4; Ľudová politika, r. 2, 1926, č. 148, s. 1; Chlieb, r. 2, 1926, č. 27, s. 5; Slovák, r. 8, 1926, č. 148; Tamtiež, r. 8, 1926, č. 149a, s. 2-3; Ľudová politika, r. 6, 1930, č. 57, s. 3; Národnie noviny, r. 61, 1930, č. 32; Roľnícke noviny, r. 27, 1930, č. 56, s. 3; Slovák, r. 12, 1930, č. 56, s. 1, č. 59, s. 3; Rizner, Ľ. V.: Bibliografia písomníctva slovenského na spôsob slovníka od najstarších čias do konca r. 1900. II. Martin 1930, s. 388-389; Mišík, M.: Banskobystrickí bohoslovci v slovenskom národnom živote. Sborník Literárno-vedeckého odboru Spolku sv. Vojtecha, r. 2, 1935, č. 2, s. 7-153; Slovenský biografický slovník III. Martin 1989, s. 134; Zarevúcky, Anton: Katalóg kňazov, ktorí účinkovali na farách banskobystrického biskupstva od najstarších dôb do prítomnej doby. Badín 1969, samizdat; Zarevúcky, Anton: Katalóg farností a kostolov bansko-bystrického biskupstva. Badín 1976, samizdat; Zarevúcky, Anton: Katalóg zosnulých duchovných pastierov bansko-bystrickej diecézy, za obdobie od roku 1776-1985. Badín 1985, samizdat.

Zobrazenie citátov ku kňazovi

Schematické zobrazenie pôsobenia kňaza:

Farnosť:Od:Do:MenoFunkciaPoznámka
Banská Bystrica 1898 - - 1930 - - Kohúth, Ján farár