logo
bannermaria

Vyhľadávanie v zozname kňazovKmeťko, Karol

Iné mená:

Kmetyko, Kmeťko, Karol

Tituly:

arcibiskup, náboženský spisovateľ

Životopisné dáta:

* 12. decembra 1875, Veľké Držkovce, okr. Bánovce nad Bebravou – † 22. decembra 1948, Nitra, poch. v biskupskej katedrálnej krypte

Životopis:

Pochádzal z početnej rodiny, jeden brat bol kňazom, jedna sestra rehoľníčkou. Gymnaziálne štúdiá absolvoval v rokoch 1887-1895 na Piaristickom gymnáziu v Nitre, v rokoch 1895-1899 štúdium teológie v Budapešti, 2.júla 1899 bol v Nitre vysvätený za kňaza; v r. 1906 získal doktorát teológie.
Desať rokov pôsobil ako kaplán v duchovnej správe: v Bošáci (1899), Bolešove, Hornej Súči, Divine (1900), Riečnici, Novej Bystrici (1902), Kysuckom Novom Meste (1904). Bol dočasným správcom farnosti v Brodne (1909), Kysuckom Novom Meste (1910), Považskej Bystrici, farárom v Tepličke nad Váhom (1910-1920). Pôsobil ako cirkevný cenzor kníh (1915), najmä slovenských tlačí.
Pápež Benedikt XV. ho v r. 1920 vymenoval za nitrianskeho biskupa; biskupskú vysviacku prijal v Nitre 13. februára 1921 spolu s M. Blahom a J. Vojtaššákom. V r. 1944 ho Pius XII. vymenoval za arcibiskupa ad personam.
Verejne začal vystupovať v r. 1908. Zdôrazňoval sociálnu spravodlivosť a zlepšovanie sociálnych pomerov veriacich, prednášal, písal do slovenských časopisov, vydával po slovensky drobné poučné spisy, udržiaval styky so slovenskými národovcami. Bol jedným zo signatárov Martinskej deklarácie z r.1918. Vtedy sa stal i poslancom Revolučného národného zhromaždenia a spoluzakladateľom Hlinkovej slovenskej ľudovej strany; zasadzoval sa za obhajobu slovenských národných záležitostí. Konal v prospech Židov. Pričinil sa o zastavenie transportov. Venoval sa budovaniu cirkevného školstva a jeho obrane po zoštátnení (1945). Neskôr sa ako biskup vzdal poslaneckého mandátu. Venoval sa výchove mladého kňazského dorastu, podporoval študujúcu mládež, charitatívnu činnosť; podporovaním zámorských misií vo veľkej miere rozvinul misijnú činnosť na Slovensku. V r. 1948 ho zvolili za predsedu všetkých misijných spolkov bývalej ČSR. Šíril kult sv. Cyrila a Metoda, sv. Andreja Svorada a Benedikta. S jeho menom sa spájajú Pribinovské slávnosti v Nitre v r. 1933, ako aj obnova hradu, katedrály i lokálny archeologický výskum. Pred Národným súdom svedčil 6. januára 1947 v prospech odsúdeného prezidenta J.Tisa ako kňaza svojej diecézy.
Bol činný aj ako publicista, písal do početných časopisov: Naše noviny, Duchovný pastier, Tatranský Orol, Pútnik svätovojtešský, Rozvoj, Svätá rodina, Kráľovná svätého Ruženca, Posol Božského Srdca Ježišovho, Misionársky kalendár, Misionárik, Katolícke Slovensko, Katolícke noviny, Svornosť, Saleziánske zvesti, Saleziánska Nitra, Kultúra, Plameň, Almanach Ústredia slovenského katolíckeho študentstva, Ročnica Misijného spolku na Slovensku (1929-1948), Almanach slovenských bohoslovcov (1933), Prispieval do časopisu Bernolák, ktorý vydával Slovenský cirkevnoliterárny spolok nitrianskych bohoslovcov.
Venoval sa i prekladaniu, napr. A. Bessieres: Petrík - malý apoštol častého sv. prijímania (1916); A. Mihályfi: Rozjímanie o pekle, Rozjímanie o nebi, Rozjímanie o očistci (1917), Posledné veci človeka (1922) a i.

Pramene:

Bucko, V. (red.): J. E. Dr. Karol Kmeťko 25 rokov biskupom v Nitre. Trnava, 1946; Judák, V.: Neúnavný biskup. Katolícke noviny, r. 109, 1994, č. 2; Judák, V.: Udalosť dejinného významu: Päťdesiat rokov od menovania Dr. K. Kmeťka za titulárneho arcibiskupa. Katolícke noviny, r. 109, 1994, č. 21; Judák, V. (red.): Arcibiskup Dr. Karol Kmeťko nitriansky biskup 1921-1948. Zborník prednášok. Nitra, 1995; Kona, M. M. - Kona, V.: Arcibiskup Dr. Karol Kmeťko. Cambridge, Ont., 1989; Kvačka, M.: Vzor kňaza a národovca. Katolícke noviny, r. 109, 1994, č. 28; Kružliak, L: Veľký muž a neohrozený demokrat. Slovenská republika, 19.5.1994; Slovenský biografický slovník III. Martin 1989, s. 117; Schematismus cleri dioecesis Nitriensis. Nitra 1942; Schematismus cleri dioecesis Nitriensis. Nitra 1947.

Zobrazenie citátov ku kňazovi

Schematické zobrazenie pôsobenia kňaza:

Farnosť:Od:Do:MenoFunkciaPoznámka
Bošáca 1899 - - 1900 - - Kmeťko, Karol kaplán
Bolešov 1900 - - 1900 - - Kmeťko, Karol kaplán
Horná Súča 1900 - - 1900 - - Kmeťko, Karol kaplán
Divina 1900 - - 1902 - - Kmeťko, Karol kaplán
Riečnica 1902 - - 1902 - - Kmeťko, Karol kaplán
Divina et 1902 - - 1902 - - Kmeťko, Karol kaplán
Nová Bystrica 1902 - - 1904 - - Kmeťko, Karol kaplán
Kysucké Nové Mesto 1904 - - 1909 - - Kmeťko, Karol kaplán
Brodno 1909 sept. 1. 1910 jan. 31. Kmeťko, Karol administrátor
Kysucké Nové Mesto 1910 júl. 25. 1910 sept. 30. Kmeťko, Karol administrátor
Kysucké Nové Mesto 1910 - - 1910 - - Kmeťko, Karol kaplán
Považská Bystrica 1910 - - 1910 - - Kmeťko, Karol administrátor
Teplička nad Váhom 1910 - - 1921 - - Kmeťko, Karol administrátor, farár


Stručná bibliografia:

Zodpovednosť (Autor, Editor, Redaktor, ...)

Por. č.ZodpovednosťNázov Rok
943377Kmeťko, KarolUnio hypostatica1906
943376Kmeťko, KarolSvetové misie I. zväzok1941
735108Kmeťko, KarolSvetové misie II. zväzok1942
1049282Kmeťko, KarolKristovým bojovníkom1944

Preklady

Por. č.ZodpovednosťNázov Rok
1065923Bessiéres, A.Petrík malý apoštol častého sv. prijímania1916
902099Mihályfi, ÁkosPosledné veci človeka1922
892693Bessiéres, A.Petrík malý apoštol častého sv. prijímania1924
1044041Bucko, VojtechJ. E. Dr. Karol Kmeťko 25 rokov biskupom v Nitre1946

Knihy o ňom

Por. č.ZodpovednosťNázov Rok
1017083Judák, ViliamSvedecká výpoveď Dr. Karola Kmeťku2013

Autor článkov

Por. č.ČasopisRok ČísloZodpovednosťNázov
51601Hlasy z domova19303 Najdp. biskup Dr. K. Kmeťko o katolíckej a štátnej škole.
49698Kultúra19337-8Dr. Karol Kmetko, biskup Význam Pribinovho chrámu
1458Hlasy z Ríma19774ARCIBISKUP KMEŤKO ARCIBISKUP KMEŤKO VYDÁVA SVEDECTVO PRAVDE.