logo
Dominikánsky knižný inštitút
bannermaria

Vyhľadávanie v zozname kňazovHenkel, Ján

Iné mená:

Henckel Joannes. Henckel, Henkelius, Henkel, Ján

Tituly:

kanonik

Životopisné dáta:

* asi 1481, Levoča – † 5. novembra 1539, Vroclav, Poľsko

Životopis:

Pochádzal z levočskej patricijskej rodiny. Po absolvovaní domácich škôl študoval na zahraničných univerzitách (Viedeň 1507, Padova 1508, kde získal doktorát kánonického práva, Bologna 1509). Jeho veľkým ochrancom a mecénom bol veľkovaradínsky biskup Žigmund Turzo, odchovanec Padovskej univerzity.
Pôsobil v cirkevnej správe, bol varadínskym kanonikom, od 2. februára 1513 levočským farárom, vizitácie sa konali v r. 1516 a 1517. V deň sv. Agáty roka 1517 šiel do Viedne s mestským sudcom Konrádom Sperberom a Melicharom Messingschlagerom, aby prejavili svoju poslušnosť mladému kráľovi Ľudovítovi. V r. 1519 zaplatil 16 florénov pápežským decimátorom. Stal sa turnianskym archidiakonom. Po smrti košického farára Jána Röbela v r. 1522 sa stal farárom v Košiciach. V Budíne, Bratislave, Znojme, Linci a v Augsburgu bol spovedníkom kráľovnej Márie. 15. novembra 1529 sa znovu vrátil do Levoče. V r. 1531 sa stal farárom v poľskej Swidnici, neskôr vroclavským kanonikom. Patril medzi popredných vzdelancov svojej doby, ako bibliofil vybudoval rozsiahlu knižnicu a usiloval sa o záchranu vzácnej stredovekej knižnice Bratstva 24 spišských farárov, ktorú umiestnil do hlavného kostola v Levoči a vzácne exempláre dal pripevniť reťazami.
Počas pôsobenia v Levoči patrila do sféry jeho starostlivosti aj tamojšia škola. Po dohode s mestskou radou v snahe pozdvihnúť jej úroveň pozval v r. 1520 na školu Angličana Leonarda Coxa, bývalého poslucháča zo Sorbonny a Tübingenu, neskôr profesora na univerzite v Krakove. Bol prívržencom a priateľom humanistu Erazma Rotterdamského, udržiaval s ním písomný styk, ktorého obsahom boli najmä výmeny názorov na najpálčivejšie dobové teologické otázky a cirkevné problémy. Udržiaval styk i s Filipom Melanchtonom a inými európskymi humanistami, počas pôsobenia na východnom Slovensku predovšetkým s Valentínom Eckom. Bol sprostredkovateľom kráľovnej Márie, priaznivo naklonenej Erazmovi a spočiatku i reformácii. Z jej poverenia sa obrátil proti Martinovi Lutherovi s návrhom na ústupky pri prijímaní pod jedným spôsobom. Mnohé názory reformátorov prijímal so sympatiami a do istej miery ich aj podporoval, lebo ich pokladal za nevyhnutné na ozdravenie pomerov v náboženskom živote. J. Špirko ho pokladá za priekopníka, J. Kvačala a B. Varsik za pripravovateľa pôdy pre luterskú reformáciu. V podstate sa však usiloval o kompromis, riešenie problémov a o nápravu pomerov v katolíckej Cirkvi, ktorej hodnostárom ostal až do smrti. Po augsburskom sneme v r.1530 však boli jeho sympatie k reformám pre Habsburgovcov neprijateľné a z okolia kráľovnej Márie musel nedobrovoľne odísť.
Bol autorom náboženských prác, najmä kázní, ktoré sa nezachovali a sú známe len zo zmienok v literatúre. Jeho listy mestskej rade v Košiciach (1526-1532) a v Bardejove (1526-1527) uverejnil V. Frankl-Fraknói; v archívoch sa zachovali aj listy napísané Banskej Bystrici a iným mestám. Pripúšťa sa, že pre Prešov napísal alebo odpísal kompendium rímskeho a cirkevného práva. Zachovali sa diela Acht nützliche und fast tröstliche Predigten (Osem užitočných a bezmála útešných kázní, 1534); Soliloquia sive precatio pia ad Deum (Rozhovory osamote čiže zbožná modlitba, Krakov 1534).

Pramene:

Némethy, Ľ., Series parochiarum et parochorum archidioecesis Strigoniensis usque annum 1894. jussu et sumtu piae memoriae emin. ac rev. d. Joannis quondam cardinalis Simor… ex authenticis fontibus collegit et notis illustravit. Ostrihom 1894; Bónis, Gy.: Gli scolari Ungheresi di Padova alla corte degli lagelloni. In: Venezia e Ungheria nel rinascimento. Florencia 1973, s. 239; Martellozzo Forin, E.: Note di archivio sul soggiorno padovano di studenti Ungheresi (1493-1563). In: Venezia e Ungheria nel rinascimento. Florencia 1973, s. 252; Melzer, J.: Biographien beruhmter Zipser. Košice 1835, s. 39-44; Frankl, V.: Henckel János Mária királyné udvari papja. Budapešť 1872; Dejiny Levoče. Košice 1974, s. 149,156; Špirko, J.: Cirkevné dejiny 2. Martin 1943, s. 195, 199; Mišianik, J.: Pohľady do staršej slovenskej literatúry. Bratislava 1974, s. 142.

Zobrazenie citátov ku kňazovi

Schematické zobrazenie pôsobenia kňaza:

Farnosť:Od:Do:MenoFunkciaPoznámka
Levoča 1513 feb. 2. 1522 - - Henkel, Ján farár
Ladomerská Vieska 1526 sp. - - - - Henkel, Ján farár
Levoča 1529 nov. 15 1529 - - Henkel, Ján administrátor


Stručná bibliografia:

Autor kníh

Por. č.ZodpovednosťNázov Rok
942456Henkel, JánAcht nützliche und fast tröstliche Predigten1534
942457Henkel, JánSoliloquia sive precatio pia ad Deum1534