logo
bannermaria

Vyhľadávanie v zozname kňazovGubašoci, Ján

Iné mená:

Gubasoczy, Gubassoczy, Ján

Tituly:

arcibiskup, krajinský hodnostár

Životopisné dáta:

* Trnava – † 10. apríla 1686, Viedeň

Životopis:

Pochádzal zo zemianskej rodiny. Dátum jeho narodenia je neznámy. Študoval v Trnave, teológiu študoval v rokoch 1642-1644 na viedenskom Pázmaneu a v r. 1644 na Nemecko-uhorskom kolégiu sv. Apolinára v Ríme. Po návrate v r. 1650 bol farárom v Šali, kde daroval na pamiatku striebornú vežičku. 22. januára 1655 sa stal ostrihomským kanonikom, 9. marca 1662 hontianskym archidiakonom, v r. 1663 svätojurským prepoštom a farárom v Trnave, v r. 1667 skopjanskym titulárnym biskupom a arcibiskupským vikárom J. Selepčéniho, v r. 1668 päťkostolským biskupom, v r. 1676 svätotomášskym prepoštom a vacovským kancelárom, v r. 1679 uhorským kancelárom, v r. 1680 nitrianskym kancelárom a županom. Od 20. apríla 1685 začal spravovať nitrianske biskupstvo a bol povýšený na kaločského arcibiskupa.
Usiloval sa o rekatolizáciu podporou mníšskych rádov, najmä jezuitov, ktorým daroval napr. majetky v Modre, vo Svätom Jure a v Trnave. Založil základinu pre dvanástich klerikov Nitrianskej diecézy. Vystupoval ako prívrženec Habsburgovcov, v záujme boja proti tureckému nebezpečenstvu sa usiloval o zmier s protestantmi. Pochovaný je v jezuitskom kostole vo Viedni.

Pramene:

Némethy, Ľ., Series parochiarum et parochorum archidioecesis Strigoniensis usque annum 1894. jussu et sumtu piae memoriae emin. ac rev. d. Joannis quondam cardinalis Simor… ex authenticis fontibus collegit et notis illustravit. Ostrihom 1894; Arch. Nunc. Wiena Procesi Vesc. Abbati, indici 1055 III vol. 278; (Vurum, J.): Episcopatus Nitriensis eiusque praesulum memoria. Bratislava 1835, s. 379-381; Schematizmus venerabilis cleri dioecesis Vaciensis pro Anno a Christo nato 1910. Vacov 1910, s. 10; Stránsky, A. - Cserenyey, Š.: Dejiny biskupstva nitrianskeho. Trnava 1933, s. 227-230; .Slovenský biografický slovník II. Martin 1987, s. 241.

Zobrazenie citátov ku kňazovi

Schematické zobrazenie pôsobenia kňaza:

Farnosť:Od:Do:MenoFunkciaPoznámka
Šaľa 1650 circa - 1663 - - Gubašoci, Ján farár
Trnava 1663 - - 1669 - - Gubašoci, Ján farár