logo
bannermaria

Vyhľadávanie v zozname kňazovGerometta, Ján Miloslav

Iné mená:

Gerometta Ján; pseud. Ein Slowak, J. Starohorský

Tituly:

kazateľ, publicista, národovec

Životopisné dáta:

* 9. mája 1823, Žilina – † 20. mája 1900, Kremnica, okr. Žiar nad Hronom

Životopis:

Filozofiu a teológiu študoval v Pešti, v r. 1848 ho vysvätili za kňaza. Ako kaplán pôsobil v Jágerskej diecéze, odkiaľ bol v r. 1853 prijatý do Banskobystrickej diecézy. Ako profesor pôsobil na katolíckom gymnáziu v Banskej Bystrici a od r. 1854 na reálke v Kremnici, potom od r. 1856 ako duchovný správca v Španej Doline, od r. 1864 na Starých Horách a od r. 1871 vo Veľkej Lovči. V r. 1899 odišiel na odpočinok do Kremnice.
Bol človek bystrého ducha. dobrým služobníkom Starohorskej P. Márie, pri ktorej sa schádzali húfy pútnikov z celého Slovenska, ktorým poslúžil ohnivým slovom na povzbudenie. Bol verným rodoľubom a pre dobro slov. ľudu podnikal všetko, čo bolo v jeho postavení dostupné.
Bol národne uvedomelým vzdelancom a plodným publicistom. Spolupracoval pri zakladaní Matice slovenskej. Tlačou vydal dva zámerne po nemecky písané obranné spisy proti pomaďarčovaniu Slovákov. Chcel nimi oboznámiť nemeckú a tým aj európsku verejnosť s postavením Slovákov v Uhorsku. V 80. rokoch bol členom slovenskej deputácie, ktorá vo Viedni odovzdala memorandum dvorskej kancelárii a žiadala obnovenie Matice slovenskej. Odpis memoranda potom deputácia predostrela v Pešti ministerskému predsedovi Kálmánovi Tiszovi. V rozličných slovenských periodikách uverejňoval svoje príspevky, ale písal aj pre nemeckú a maďarskú tlač články, v ktorých bránil slovenské národné záujmy.

Pramene:

Bagin, A.: Vybrané kapitoly zo slovenských cirkevných dejín. Trnava - Bratislava 1980, s. 49; Zarevúcky, Anton: Katalóg kňazov, ktorí účinkovali na farách banskobystrického biskupstva od najstarších dôb do prítomnej doby. Badín 1969, samizdat; Zarevúcky, Anton: Katalóg farností a kostolov bansko-bystrického biskupstva. Badín 1976, samizdat; Zarevúcky, Anton: Katalóg zosnulých duchovných pastierov bansko-bystrickej diecézy, za obdobie od roku 1776-1985. Badín 1985, samizdat.

Zobrazenie citátov ku kňazovi

Schematické zobrazenie pôsobenia kňaza:

Farnosť:Od:Do:MenoFunkciaPoznámka
Banská Bystrica 1856 sp. - - - - Gerometta, Ján Miloslav kaplán
Špania Dolina 1856 - - 1864 - - Gerometta, Ján Miloslav farár
Staré Hory 1864 - - 1872 - - Gerometta, Ján Miloslav farár
Lovča 1872 - - 1899 - - Gerometta, Ján Miloslav farár


Stručná bibliografia:

Autor kníh

Por. č.ZodpovednosťNázov Rok
942090Gerometta, Ján MiloslavAeltere und neuere Magyarisierungs-Versuche in Ungarn mit besonderer Riicksicht aufdie Slovaken1876
942091Gerometta, Ján MiloslavDie magyarische Staatsidee, Kirche und Nationalitäten in Ungarn1886

Autor článkov

Por. č.ČasopisRok ČísloZodpovednosťNázov
50490Kazateľ18771-12Ján Gerometta Na nepoškvrnené počatie bl. P. Márie
50573Kazateľ18771-12Ján Gerometta Na sviatok sv. Ferdinanda