logo
bannermaria

Vyhľadávanie v zozname kňazovChrástek, Michal

Iné mená:

Chrástek Michal

Tituly:

literárny historik, bibliograf, redaktor

Životopisné dáta:

* 29. mája 1825, Nové Mesto nad Váhom – † 28. júna 1900, Žiar nad Hronom

Životopis:

Narodil sa v rodine obuvníka, ľudovú školu vychodil v rodisku, gymnázium v Trnave, Ostrihome a v Jágri (1843-1844). Teológiu študoval v Banskej Bystrici (1844-1846) a v Pázmaneu vo Viedni (1846-1850). Ako študent od roku 1846 trávieval školské prázdniny u farára Michala Rešetku v Hornej Súči, kde pracoval v jeho bohatej knižnici, čo malo rozhodujúci význam pre jeho ďalšie smerovanie. Tu mal na Veľkonočnú nedeľu roku 1851 aj svoje kňazské primície. Ako kaplán pôsobil osem mesiacov v Handlovej, od roku 1851 pracoval v Moyzesovej biskupskej kancelárii v Banskej Bystrici ako konzistoriálny notár, prosynodálny examinátor a konzistoriálny radca. V r. 1852-1854 redigoval týždenník Cyrill a Method. V roku 1854 sa stal profesorom cirkevného práva a dejín v seminári v Banskej Bystrici. Bol tiež kurátom väznice. V r. 1856 zložil na Peštianskej univerzite predpísané skúšky na vyučovanie maďarčiny. Aktívne sa zapájal aj do národného hnutia, v r.1861 bol členom slovenskej delegácie, ktorá predložila panovníkovi vo Viedni memorandové požiadavky. Patril medzi zakladateľov Matice slovenskej, bol jej tajomníkom (1863-1869) i redaktorom Letopisu Matice slovenskej (1864-1865). Od r.1868 až do odchodu na odpočinok (1896) pôsobil ako farár v Žiari nad Hronom.
Prvé uverejnené príspevky v Orle tatranskom (r.3,1847/48) mali publicistický ráz a dokumentovali autorov príklon k Štúrovej slovenčine. Jeho ďalšia aktivita sa však uberala iným smerom. Zaslúži si pozornosť predovšetkým ako priekopník slovenskej bibliografie. Jeho hlavné dielo z tejto oblasti Dejiny reči a literatúry slovenskej na Slovensku, napísané v rokoch 1847-1852, zostalo však v rukopise a Matica slovenská pripravila jeho faksimilné vydanie až v r.1872. Tlačou mu vyšiel iba Krátky prehled slovenské katolícko-cirkevné literatúry v posledním desetiletí (Cyrill a Method, 1850) a Slovenský knihopis, zahrnujúci roky 1860-1867, uverejnený v Letopisoch Matice slovenskej (1864-1868).
Jeho retrospektívna bibliografia, opisujúca roky 1600-1860, zostala v rukopise. Pokúsil sa o konštituovanie bibliografie (v jeho terminológii „knihpopis“) ako samostatnej vednej disciplíny a uvažoval už o koncepcii národnej bibliografie. S touto aktivitou bezprostredne súvisí jeho spolupráca s českým Riegrovým náučným slovníkom, pre ktorý v r.1860-1870 vypracoval takmer tri stovky personálnych a vecných lexikálnych hesiel z oblasti literatúry, dejín, kultúry, národopisu a ďalších vlastivedných disciplín.
Výsledkom jeho zberateľskej a editorskej práce je antológia ľudovej a umelej poézie a Zborník, zredigovaný v spolupráci s E. Černým. Po odchode z Matice slovenskej sa venoval iba homiletickej tvorbe - kázňam, ktoré v rokoch 1882-1894 uverejňoval v Kazateľni. Pri príležitosti 70. výročia jeho úmrtia Matica slovenská r. 1970 usporiadala vedecký seminár, materiály z neho vydala v zborníku Matiční dejatelia Michal Chrástek a František V. Sasinek (1972).

Pramene:

Zarevúcky, Anton: Katalóg kňazov, ktorí účinkovali na farách banskobystrického biskupstva od najstarších dôb do prítomnej doby. Badín 1969, samizdat; Zarevúcky, Anton: Katalóg farností a kostolov bansko-bystrického biskupstva. Badín 1976, samizdat; Zarevúcky, Anton: Katalóg zosnulých duchovných pastierov bansko-bystrickej diecézy, za obdobie od roku 1776-1985. Badín 1985, samizdat.; Pašteka, J.: Lexikón katolíckych kňazských osobností Slovenska, Bratislava 2000, s. 558-559.

Zobrazenie citátov ku kňazovi

Schematické zobrazenie pôsobenia kňaza:

Farnosť:Od:Do:MenoFunkciaPoznámka
Žiar nad Hronom 1868 - - 1900 - - Chrástek, Michal farár


Stručná bibliografia:

Zodpovednosť (Autor, Editor, Redaktor, ...)

Por. č.ZodpovednosťNázov Rok
407242Chrástek, Michal[Veniec národních piesni slovenských c uvil a vydal M. CH.]1862
918993Chrástek, MichalZborník slovenských národných piesní, povestí, prísloví, porekadiel, hádok, hier, obyčajov a povier1870
571432Chrástek, MichalNákresy z umučenia Pána našeho Ježiša Krista v šiestich pôstnych kázňach.1885

Šefredaktor periodika

Por. č.ZodpovednosťNázov Rok
943751Chrástek, MichalCyrill a Method I. roč.(1852)1852
943752Chrástek, MichalCyrill a Method II. roč.(1853)1853
943754Chrástek, MichalCyrill a Method III. roč.(1854)1854

Redaktor periodika

Por. č.ZodpovednosťNázov Rok
943755Slotta, JurajCyrill a Method IV. roč.(1855)1855

Autor článkov

Por. č.ČasopisRok ČísloZodpovednosťNázov
39964Poklady kazateľského rečníctva1848-18512Od M. C. Ch. k. b. Kázeň o životopisnom učinkovaní sv. Cyrilla a Methoda
44941Cyrill a Method185010Michal Chrástek Literatúra.
44960Cyrill a Method185011Michal Chrástek Literatúra.
44952Cyrill a Method185013Michal Chrástek Literatura.
45094Cyrill a Method185014Michal Chrástek Literatura.
45427Cyrill a Method185016Michal Chrástek Literatura.
45455Cyrill a Method185017Michal Chrástek Literatura.
45512Cyrill a Method185021Michal Chrástek. Zprávy církevné. Z doln Považí.
45519Cyrill a Method185022Michal Chrástek. Zprávy církevné. Z doln. Považí.
45870Cyrill a Method185028Michal Chrástek Literatura.
45853Cyrill a Method185029Michala Chrástek Literatura.
44240Cyrill a Method18515Michal Chrástek. Literatura.
44576Cyrill a Method18521Michal Chrástek Úvodné slovo
44567Cyrill a Method18524Michal Chrástek Uverejnenie hlasov
39821Katolícke noviny18521Michal Chrástek w. r., Pozwanie Ku predplateniu na nowý beh Katolíck. Časopisu Pre Cirkew a Školu, Pod názwom: „Cyrill a Method.“
46277Cyrill a Method185248Michal Chrástek, Ohlas strany dálšeho vydávania „Cyrilla a Methoda.“
46605Cyrill a Method185353Michal Chrástek, Závěrečné slovo k velect. obecenstvu „Cyrilla a Methoda.“
47267CYRILL a METHOD185420Michal Chrástek. Michal Rešetka.