logo
bannermaria

Historický schematizmus slov. farností


Citáty ku kňazovi:
Číslo záznamu : 7004
Meno kňaza : Ujházy, František (1727?-1775)
Pcmeno kňaza : ujhazyfrantisek1727
Názov knihy : Némethy, Ľ., Series parochiarum et parochorum archidioecesis Strigoniensis ab antiquissimis temporibus usque annum 1894, Ostrihom 1894.
Skratka knihy : nem1894
Strany : 1001
Poradie : 205940
Citát : Ujházy Franciscus.Posoniensis. Qua alumnus semin. gener. 1747. baccalaureus, 1748. magister philosophiae. Theologiam cum quarto a. in eodem semin. 1752. terminavit. Mense Apr. ejusd. a. missus pro cooperatore Vetero-Budam. 24. Febr. ejusd. a. constitutus praebendatus capituli M. E. Strig., 7. Maji 1753. investitus parochus in Magyarbél. Hinc 20. Dec. 1762. in Cseklész, quorsum 14. Febr. 1763. transivit. Inde 19. Nov. 1769. investituram accepit in neo-erecta parochia Virágvölgy. Scholam ibi existentem acatholicam, aug. c. interdixit, quapropter 29. Apr. 1771. contra illum causa mota, et 26. Dec. e. a. eadem schola concessa. † 18. Febr. 1775.
Preklad : Ujházy František. Bratislavčan. Ako chovanec generálneho seminára sa v r. 1747 stal bakalárom, v r. 1748 magistrom filozofie. Teológiu ukončil v tom istom seminári v r. 1752 po štvrtom ročníku. V mesiaci apríli toho roka bol poslaný za kaplána do Starého Budína. 24. februára v tom roku bol konštituovaný za prebendáta ostrihomskej kapituly. 7. mája 1753 bol ustanovený za farára vo Veľkom Bieli. Od 20. decembra 1762 bol ustanovený v Čeklísi čiže Bernolákove, kam prešiel 14. februára 1763. Od 19. novembra 1769 bol novozriadenej farnosti Blumentál v Bratislave. Tam zakázal nekatolícku evanjelickú školu, kvôli čomu bolo proti nemu 29. apríla 1771 vyšetrovanie, a 26. decembra t. r. bola táto škola znovu zavedená. † 18. februára 1775.