logo
bannermaria

Historický schematizmus slov. farností


Citáty ku kňazovi:
Číslo záznamu : 6536
Meno kňaza : Szerdahelyi, Ján František
Pcmeno kňaza : szerdahelyijanfrantisek
Názov knihy : Némethy, Ľ., Series parochiarum et parochorum archidioecesis Strigoniensis ab antiquissimis temporibus usque annum 1894, Ostrihom 1894.
Skratka knihy : nem1894
Strany : 963
Poradie : 201260
Citát : Szerdahelyi Joannes, Franciscus.Nobilis Sztrázsaensis e cottu Nitriensi. Qua alumnus collegii gen. 1680. baccalaureus, 1681. magister philosophiae. Theologiam in eodem semin. cum cursu specul. absolvit. 19. Febr. 1682. investitus parochus in Dojcs. Hinc m. Apr. 1684. in Szelecz. Inde 21. Oct. 1685. pro aliqua non nominata parochia in cottu Hont. 14. Jul. 1688. in Pojnik et adhuc eodem a. Detvae in cottu Zol. Ab 1689. usque 1690. iterum occurrit in Szelecz. 12. Apr. e. a. investitus in Valaszka. 1. Maji 1693. in Felső-Apáthi, ubi usque 1694. activus erat, quo a. ab exploso per militem caes. sclopo ortum incendium, totam absumsit possessionem, ipsamque ecclesiam in cineres redegit, adeo, ut subin plane restaurari debuerit, tunc antiquam gothicam formam exuit. Hinc 20. Jan. e. a. 1694. investitus in Garam-Szőllős, ubi 6. Oct. 1697. peracta visitatio, in qua parochus dicitur annor. 40. in cura animar. 16, loci hujus quarto. Ibi operatus est usque 1697.
Preklad : Szerdahelyi Ján František. Zeman zo Stráže v Nitrianskej župe. Ako chovanec generálneho seminára sa v r. 1680 stal bakalárom, v r. 1681 magistrom filozofie. Teológiu absolvoval v tom istom seminári ročníkom hĺbavej teológie. 19. februára 1682 bol ustanovený za farára v Dojči. Od apríla 1684 bol v Selciach. 21. októbra 1685 bol menovaný do bližšie neurčenej farnosti v Hontianskej župe. Od 14. júla 1688 bol v Ponikách a ešte v tom roku v Detve vo Zvolenskej župe. V rokoch 1689 a 1690 bol znova v Selciach. 12. apríla t. r. bol ustanovený vo Valaskej. 1. mája 1693 v Horných Opatovciach, kde bol činný až do r. 1694. V tom roku cisárske vojská podpálili miesto, celá dedina zhorela, samotný kostol ľahol popolom, a to natoľko, že musel byť úplne nanovo obnovený, vtedy stratil starobylý gotický tvar. 20. januára toho roka 1694 bol ustanovený v Rybníku nad Hronom, kde sa 6. októbra 1697 konala vizitácia, v ktorej sa hovorí, že farár má 40 rokov, v duchovnej správe je 16 rokov, štvrtý rok v mieste. Tam pracoval až do r. 1697.

Číslo záznamu : 30105
Meno kňaza : Szerdahelyi, Ján František
Pcmeno kňaza : szerdahelyijanfrantisek
Číslo knihy : 907730
Názov knihy : Zarevúcky, Anton: Katalóg kňazov banskobystrického biskupstva. Badín 1969, rukopis
Skratka knihy : Zar2
Strany : 185
Poradie : 16230
Citát : Szerdahelyi Ján
Zeman zo Stráže. 1682 farár v Dojči, 1684 v Selciach, 1685 na neznámej fare v Honte, 1688 v Ponikách, t. r. v Detve, 1689 v Ponikách, 1690 vo Valaskej, 1693 v H. Opatovciach, kde 1694 od streľby cis. vojska vznikol požiar, ktorý postihol celú obec, pri čom zhorel aj kostol. Ten pri reštaurácii stratil gotický štýl. 1694 v Rybníku.