logo
bannermaria

Historický schematizmus slov. farností


Citáty ku kňazovi:
Číslo záznamu : 30169
Meno kňaza : Štrbáň, Ján
Pcmeno kňaza : strbanjan
Číslo knihy : 907730
Názov knihy : Zarevúcky, Anton: Katalóg kňazov banskobystrického biskupstva. Badín 1969, rukopis
Skratka knihy : Zar2
Strany : 191
Poradie : 16870
Citát : Štrbáň Ján
N. 23.VI.1878 v Trstenej, o. 1901. Prijatý z OFM. 1901 kaplán v Trubíne, 1902 vrátil sa do rehole, ale t. r. ju znova opustil a ostal K v Č. Balogu, 1902 SF v Šp. Doline, 1903 SF v Kamenci p/Vtáč., K vo Zv. Slatine, 1906 SF v Jastrabej, 1908 kaplán v Bojniciach, 1909 farár v H. Opatovciach, 1920 D, 1921 farár v Detve, 1934 pápežský komorník, 1937 VAD. Moderator unionis apostolicae cleri. 1951 SF v Bacúrove, 1958 v. v. Z. 11.XII.1960

Číslo záznamu : 61754
Meno kňaza : Štrbáň, Ján
Pcmeno kňaza : strbanjan
Číslo knihy : 4661
Názov knihy : Július Pašteka a kol.:Lexikón katolíckych kňazských osobností Slovenska. Bratislava: LÚČ, 2000.
Skratka knihy : lexikon
Strany : 1354
Poradie : 22050
Citát : ŠTRBÁŇ, Ján (* 25.6.1878 Trstená, okr. Tvrdošín -+ 11.12.1960 Detva) - náboženský publicista.
Po vychodení ľudovej školy v Trstenej študoval na gymnáziu v Kremnici. Teológiu absolvoval v Banskej Bystrici. Po vysviacke r.1901 pôsobil ako kaplán v Lovčici-Trubíne, Čiernom Balogu, Španej Doline a v Bojniciach. Potom sa stal administrátorom farnosti v Španej Doline, Jastrabej a vo Zvolenskej Slatine, farárom v Horných Opatovciach a do r.1921 v Detve. Pápežský komorník (1934). Angažoval sa v sociálnej i kultúrnej oblasti. Prispieval do cirkevných časopisov Náš priateľ, Kráľovná sv. Ruženca a Svätá rodina. Zostavil tri modlitbové knihy: Modlitby a piesne (Trnava 1924, 2. vyd. 1925), Môj poklad (Vimperk - New York 1929) a Ježiš, náš tešiteľ. Modlitebná knižočka pre starších ľudí a najlepší priateľ v staršom veku (New York 1933).
Lit.: Slovák, r.20, 25.6.1938; Katolícke noviny, r.68, 1953, č.25; Slovenský biografický slovník V. Martin 1992. s.527.
JÁN LETZ

Číslo záznamu : 62939
Meno kňaza : Štrbáň, Ján
Pcmeno kňaza : strbanjan
Číslo knihy : 1066184
Názov knihy : Peter Múčka:História farností Dekanátu Partizánske. 2021.
Skratka knihy : Part
Strany : 151
Poradie : 1430
Citát : Ján Štrbáň, nar. 25.6.1878 v Trstenej, otec Martin, matka Mária, rod. Barnasová, študoval na Gymnáziu v Kremnici, teológiu v BB, kde bol v roku 1901 ordinovaný. Kaplán v Lovčici - Trubíne, v Čiernom Balogu, Bojniciach, adm. v Španej Doline, 1903 SF v Kamenci, potom Jastrabej, vo Zvolenskej Slatine, 1908- 1921 farár, dekan v Horných Opatovciach, od roku 1921 v Detve (1934 pápežský komorník). Mal velkú úctu k Eucharistii, ku krížu, organizoval pobožnosti a utváral spoločenstvá, vytrvalo spovedal, staral sa o kostol atď. Život na fare bol vtedy ako v Božej oáze. Každý tam našiel, čo potreboval, aj kus chleba, hrnček mlieka, pomoc či radu, sám kňaz však viedol asketický život. Angažoval sa v kultúrnej a sociálnej oblasti, je autorom modlitebných kníh, prispieval do cirkevných časopisov Náš priateľ, Kráľovná sv. ruženca, Svätá rodina... Z písomného diela: Modlitby a piesne.Trnava 1924, Môj poklad. Vimperk - New York 1929, Ježiš, náš tešiteľ. Povojnové obdobie prinieslo farárovi Štrbáňovi vážne ťažkosti, tvrdý ideologický boj a odobratie štátneho súhlasu na výkon pastoračnej služby. Preložili ho na bedárku do Bacúrova. Verní Detvania však na neho nezabudli. Keď videli, že slabne, previezli ho do rodiny Kulichovcov, ktorá ho doopatrovala. Zomrel 10.12.1960 vo veku 82 rokov. Pochoval ho vdp. Jozef Hudec zo Zvolena, pohreb sa konal za účasti 40 kňazov a veľkého počtu veriacich. Smútočná rozlúčka najlepšie odzrkadlila jeho príkladný život a nezlomnosť ísť a viesť ľud po správnych cestách.