logo
bannermaria

Historický schematizmus slov. farností


Citáty ku kňazovi:
Číslo záznamu : 6255
Meno kňaza : Štefan (Krupina, 1497)
Pcmeno kňaza : stefan1497krupina
Názov knihy : Némethy, Ľ., Series parochiarum et parochorum archidioecesis Strigoniensis ab antiquissimis temporibus usque annum 1894, Ostrihom 1894.
Skratka knihy : nem1894
Strany : 939
Poradie : 198450
Citát : Stephanus.1497. occurrit in Korpona plebanus, et Paulus capellanus. (Schemat. hist. Neosol. 1876. 184.)
Preklad : Štefan. V r. 1497 bol farárom v Krupine a Pavol bol kaplánom. (Schematismus historicus dioecesis Neosoliensis 1876, s. 184.)

Číslo záznamu : 30158
Meno kňaza : Štefan (Krupina, 1497)
Pcmeno kňaza : stefan1497krupina
Číslo knihy : 907730
Názov knihy : Zarevúcky, Anton: Katalóg kňazov banskobystrického biskupstva. Badín 1969, rukopis
Skratka knihy : Zar2
Strany : 190
Poradie : 16760
Citát : Štefan
1497 spomína sa ako plebán v Krupine s kaplánom Pavlom.