logo
bannermaria

Historický schematizmus slov. farností


Citáty ku kňazovi:
Číslo záznamu : 6174
Meno kňaza : Spáda, Ján
Pcmeno kňaza : spadajan1808
Názov knihy : Némethy, Ľ., Series parochiarum et parochorum archidioecesis Strigoniensis ab antiquissimis temporibus usque annum 1894, Ostrihom 1894.
Skratka knihy : nem1894
Strany : 932
Poradie : 197640
Citát : Spáda Joannes.Natus 1. Nov. 1808. Philosophiam et theologiam Tirnaviae absolvit. 25. Febr. 1832. ordinatus. Cooperatorem egit in Vittencz. 3. Nov. 1842. obtinuit parochiam Vagyócz. Hinc 1. Maji 1853. nominatus in Lopassó. 1891. resignavit parochium et Tirnaviae domiciliavit, ubi † 22. Jul. 1892.
Preklad : Spáda Ján. Narodil sa 1. novembra 1808. Filozofiu i teológiu absolvoval v Trnave. 25. februára 1832 bol vysvätený za kňaza. Ako kaplán pôsobil v Chtelnici. 3. novembra 1842 obdržal farnosť Vaďovce. 1. mája 1853 bol menovaný do Lopašova. V r. 1891 sa zriekol farnosti a býval v Trnave, kde † 22. júla 1892.