logo
bannermaria

Historický schematizmus slov. farností


Citáty ku kňazovi:
Číslo záznamu : 30014
Meno kňaza : Selecký, František
Pcmeno kňaza : seleckyfrantisek
Číslo knihy : 907730
Názov knihy : Zarevúcky, Anton: Katalóg kňazov banskobystrického biskupstva. Badín 1969, rukopis
Skratka knihy : Zar2
Strany : 175
Poradie : 15320
Citát : Selecký František
N. 2.IV.1869 v Priechode, študoval v BB, Budapešti a teol. v BB, o. 1894. Kaplán v Chrenovci, Dubovej, Detve, Prievidzi. 1902 farár v M. Kršteňanoch, 1918-1922 bol aj SF v Šimonovanoch, 1924 VAD, 1929 farár vo Zv. Slatine. 1935 v. v. Z. 12.III.1943.

Číslo záznamu : 31303
Meno kňaza : Selecký, František
Pcmeno kňaza : seleckyfrantisek
Číslo knihy : 907734
Názov knihy : Zarevúcky, Anton:Katalóg zosnulých duchovných pastierov, Badín 1985, rukopis
Skratka knihy : Zar3
Strany : 87
Poradie : 7380
Citát : Selecký František
N. 2.4.1869 v Priechode. O. 1894. K v Chrenovci, Nemeckej, Detve, Prievidzi. 1902 F v M. Kršteňanoch. 1918, 1922 spolu aj SF v Šimonovanoch, 1924 VAD, 1929 F vo Zv. Slatine, 1935 n. o. Z. 12.5.1943.
S
Senček Koloman
N. 10.2.1889 v BB. O. 1912. K v Tajove, Detve, Č. Balogu, N. Bani, SF v Predajnej, 1919 K v Žarnovici, 1922 K v Krupine, 1925 F v Tajove. Z. 12.4.1940, 51 ročný.
Vyššej postavy, inteligentnej tváre, príjemného chovania. Bol dobrý starostlivý dušpastier. Šíril úctu B. Srdca. S mládežou pracoval veľmi rád. Bo hudobníkom, hral na husle a organ. To mu bolo pomocou pri kultúrnych podujatiach a divadlách, ktoré bolo treba usporiadať, lebo Tajov je vlastne predmestie BB a rád napodobňuje bystrické zvyklosti. Bola tu aj starobylá hutnícka tradícia. Bol Slovák, ale rád čerpal z maďarských prameňov pre svoju prácu. Od mlada trpel reumatizmom a chorobou srdca, čo mu strpčovalo život a obmedzovalo činnosť. Bol spoluorganizátorom stavby kostola v Kordíkoch.

Číslo záznamu : 62839
Meno kňaza : Selecký, František
Pcmeno kňaza : seleckyfrantisek
Číslo knihy : 1066184
Názov knihy : Peter Múčka:História farností Dekanátu Partizánske. 2021.
Skratka knihy : Part
Strany : 86
Poradie : 430
Citát : František Selecký, narodil sa 2.4.1869 v Priechode, otec Ján (bol kolárom a notárom), matka Mária Kolay, študoval v BB, Budapešti, teologické štúdiá absolvoval v BB, ord. 2.7.1894 v BB, kaplán v Chrenovci (1894), Dubovej (1894 -1897), Detve (1898 - 1901), Prievidzi (1902), od 16.8.1902 farár v Malých Kršteňanoch, excurrendo SF Šimonovany (od 11.7.1918 - od smrti Jána Pojteka do konca roka 1918, resp. do príchodu Laurenca Čierneho), 1924 - 1929 dekan oslianskeho dekanátu, škôldozorca oslianskeho okresu, od sept. 1929 farár vo Veľkej Slatine (teraz Zvolenská Slatina), zomrel 12.3.1943, pochovaný v kanonickej hrobke č. 26 v BB. Charakteristické pre neho bolo úprimné ľudomilstvo a kňazská horlivosť, oboma črtami sa prezentoval vo všetkých pôsobiskách.

Číslo záznamu : 62896
Meno kňaza : Selecký, František
Pcmeno kňaza : seleckyfrantisek
Číslo knihy : 1066184
Názov knihy : Peter Múčka:História farností Dekanátu Partizánske. 2021.
Skratka knihy : Part
Strany : 133
Poradie : 1000
Citát : František Selecký, nar. 2.4.1868 v Priechode, otec Ján (tesár), matka Mária Kalay (do farnosti prišla spolu so synom), gymnaziálne štúdiá absolvoval v BB a Budapešti, teologické v rokoch 1890 - 1894 vo Svätom Kríži, svätenie prijal z rúk biskupa Karola Rimelyho 2.7.1894, kaplán v Chrenovci (farárom bol Štefan Štanga), potom v Dubovej, Detve, Prievidzi, od 1.9.1902 do 15.9.1929 farár v Kršteňanoch a súčasne excurrendo 1918 - 1919 a 1920 - 1922 v Šimonovanoch, potom Zvolenská Slatina, od 1935 vo výslužbe, zomrel 12.3.1943. Rok po príchode do Malých Krštenian (27.10.1903) do Histórie Domus o. i. zapísal:

"Ja, František Szeleczký, keď som roku 1902. sept. 1.-ho tomuto malo a veľko Krštenňanskému ľudu za farára prišiel, v tak smutnom stave som našiel tu všetko, že ma mráz zaujal. A síce kostol kríža už nemal, ten dolu cez dach sa preboriac na povál kostola padol, na celom dachu ani jednoho šindoľa dobrého nebolo, dážď už od dvoch rokov cíčkom cez povál do kostola sa lial..No faru som tiež celkom v zlom stave našiel tak, že som nemal ani kde spať, a Karol Medvecký, nateraz kaplán v Detvianskej Hute by mohol svedčiť, že keď ma bol z Veľkého Póla navštíviť, že pri večeri na hlavi cez dach a povál kvapky z dážďa nám pršali, veru skoro pod dáždnikom som mohol len v posteli spať. Nenašiel som ani klučky, ani klúča, všetko bolo zruncovanô, až strach ma dojímal. Mlýn farský tiež orabovaný, v ňom iba hole múry stály, už tak 12 rokov stál, no I ten horko ťažko poprávať som započal. Sladko a chutno sa tu veru necítim, málo duševnej pašičky mám, málo je tu veriacich... Richtármi na teraz v Malých Kršteňanoch je Florián Bilčík a vo Veľkých Ludvik Kopál."... (ďalej viď farnosť Šimonovany).
Po jeho odchode do Zvolenskej Slatiny administroval farnosť excurrendo farár zo Šimonovian (dva mesiace), Jozef Šimuni.
Telo jeho matky Márie (24.3.1847 - 23.5.1914) je pochované v kaplnke na citoríne v Malých Kršteňanoch, ktorú dal z úcty k nej vybudovať na vlastné náklady.