logo
bannermaria

Historický schematizmus slov. farností


Citáty ku kňazovi:
Číslo záznamu : 5909
Meno kňaza : Šedivý, Jozef
Pcmeno kňaza : sedivyjozef1772
Názov knihy : Némethy, Ľ., Series parochiarum et parochorum archidioecesis Strigoniensis ab antiquissimis temporibus usque annum 1894, Ostrihom 1894.
Skratka knihy : nem1894
Strany : 909
Poradie : 194990
Citát : Schedivy Josephus.Natus 10. Mart. 1772. in Dojcs. Theologiam cum quarto a. in semin. AEppali Posonii 1796. terminavit. 6. Aug. ejusd. a. ordinatus. Cooperatorem egit in Moravánka, ab 1797. in Závod, ab 1800. in Nagy-Jácz, ubi etiam parochiam administravit. Dein cooperator in Holics et ab 1803. in Sasvár. 1806. obtinuit capellaniam localem in Nagy-Kovaló, ubi 13. Maji 1807. investitus, 1609. vero parochus factus. Hinc 20. Maji 1810. nominatus in Radosócz, ubi 22. Febr. e. a. investitus. Hoc beneficium 13. Mart. 1846. resignavit et inter emeritos numeratus, qua talis † 7. Nov. 1851.
Preklad : Šedivý Jozef. Narodil sa 10. marca 1772 v Dojči. Teológiu ukončil v r. 1796 v arcibiskupsom seminári v Bratislave po štvrtom ročníku. 6. augusta toho roka bol vysvätený za kňaza. Ako kaplán pôsobil v Moravanoch, od r. 1797 v Závode, od r. 1800 v Jacovciach, kde aj spravoval farnosť. Nato sa stal kaplánom v Holíči a od r. 1803 v Šaštíne. V r. 1806 sa stal miestnym kaplánom v Koválove, kde bol 13. mája 1807 ustanovený, v r. 1809 sa stal farárom. 20. mája 1810 bol vymenovaný do Radošoviec, kam bol 22. februára t. r. ustanovený. Tohto benefícia sa zriekol 13. marca 1846 a bol započítaný medzi emeritných farárov. † 7. novembra 1851.