logo
bannermaria

Historický schematizmus slov. farností


Citáty ku kňazovi:
Číslo záznamu : 29950
Meno kňaza : Roháč, Bartolomej
Pcmeno kňaza : rohacbartolomej
Číslo knihy : 907730
Názov knihy : Zarevúcky, Anton: Katalóg kňazov banskobystrického biskupstva. Badín 1969, rukopis
Skratka knihy : Zar2
Strany : 168
Poradie : 14680
Citát : Roháč Bartolomej
N. 21VIII.1859 v Prievidzi, 1898 bol prijatý z rehole sv. Františka, kde predtým účinkoval ako lektor a učil kňazský dorast 11 rokov. 1894 bol gvardiánom kláštora v Kremnici. Keď reholu reformovali, odišiel do BBB a stal sa kaplánom na St. Horách, Detv. Hute, Selciach. 1903 farár v Bacúrove, 1906 na St. Horách, 1919 zriekol sa fary a ostal SF v Chrenovci. 1924 farár tamže, 1932 č. dekan, 1939 v. v. Z. 8.I.1944 v Prievidzi. – Postavou najmenší kňaz v BBB. Vystupoval sebavedomo, panovačne, ale aj srdečne. Bol otvorený, duchaplný, vtipný, priateľský. Niekedy zlostný. Povinnosti si konal pedantne, voči veriacim bol dobrý, ale vyžadoval od nich všetky hmotné dávky, ktoré boli podľa starých zvyklostí povinní dávať, a preto ho nemali radi, nevedel si ich získať. Kazateľ bol rozvláčny, ale reálny. Spovedník prísny. Bol ľudový lekár, kneipovec, zelinkár. Starožitnosti ho zaujímali.

Číslo záznamu : 31260
Meno kňaza : Roháč, Bartolomej
Pcmeno kňaza : rohacbartolomej
Číslo knihy : 907734
Názov knihy : Zarevúcky, Anton:Katalóg zosnulých duchovných pastierov, Badín 1985, rukopis
Skratka knihy : Zar3
Strany : 83
Poradie : 6950
Citát : Roháč Bartolomej
N. 1.8.1859 v Prievidzi. 1898 bol prijatý z rehole OFM do služieb BBB. Stal sa F na St. Horách. 1919 SF, 1924 F v Chrenovci. 1932 ČD. 1939 n. o. Z. 8.1.1944. Pochovaný v Prievidzi.
Postavou najmenší kňaz v BBB. Vystupoval sebavedome, panovačne, ale srdečne. Bol otvorený, duchaplný, vtipný, priateľský. Niekedy aj zlostný. Povinnosti si konal pedantne voči veriacim bol dobrý, ale vyžadoval od nich všetky povinnosti, ktoré boli podľa starých zvyklostí povinní dávať farárovi, preto ho nemali radi, nevedel si ich získať. Spovedník bol prísny. Bol ľudový lekár, zelinkár, kneipovec. Zaujímali ho starožitnosti. Za jeho správy odpadlo mnoho katolíkov ku sektárom, ktorí sa zahniezdili do farnosti z Handlovej.