logo
bannermaria

Historický schematizmus slov. farností


Citáty ku kňazovi:
Číslo záznamu : 5698
Meno kňaza : Reszek, Ambróz
Pcmeno kňaza : reszekambroz
Názov knihy : Némethy, Ľ., Series parochiarum et parochorum archidioecesis Strigoniensis ab antiquissimis temporibus usque annum 1894, Ostrihom 1894.
Skratka knihy : nem1894
Strany : 890
Poradie : 192870
Citát : Reszek, vel Rezik Ambrosius.Logicus et casista unius a. 17. Apr. 1639. ad titulum mensae eppi Sirmiensis ord. 1641. obtinuit parochiam Garam-Szőlős, ubi 1657. Andreas Szily peregit visitationem, qui de parocho sic: „Aetatis 45. in parochia 16. Praeter Tridentinum habet libros necessarios. Vir singularis bonitatis et exemplaris.“ Occurrit 1647. parochus etiam in Pecsenitz. Nominatur in catalogo cleri jussu Georgii Lippay cofecto. 1650. dum Joannes Pisky fuisset AEppus Coloc. praepos. Poson. et abbas Saghiensis, parochus in castro Pecsenicz residentiam habuit et etiam animarum in Báth curam gessit, tunc vineas, ex hujus gratia a decimis et nonis liberas possedit.
Preklad : Reszek, Ambróz. Študent prvého ročníka logiky a kazuistiky bol 17. apríla 1639 vysvätený sirmianskym biskupom. V r. 1641 obdržal farnosť Rybník nad Hronom, kde v r. 1657 vykonal vizitáciu Ondrej Szily, ktorý o farárovi takto: „45 ročný, vo farnosti 16 rokov. Okrem toho má užitočné tridentské knihy. Muž jedinečnej dobroty a príkladu.“ V r. 1647 bol farárom v Pečeniciach. Uvádza sa to v zozname kňazov, zostavenom na príkaz Juraja Lippaya. V r. 1650, keď bol Ján Pisky kaločským arcibiskup bratislavským prepoštom a opátom Saghu, mal farár sídlo na hrade v Pečeniciach a riadil aj duchovnú správu v Bátovciach, vtedy z vďačnosti dostal vinice, oslobodené od desiatkov a deviatkov.
Poznámka DKI : Némethy má údaje, ktoré sú v rozpore so Schem. z r. 1647. Pravdepodobne sa vizitácia konala v r. 1647 a farárom bol vtedy 6 rokov.