logo
bannermaria

Historický schematizmus slov. farností


Citáty ku kňazovi:
Číslo záznamu : 5569
Meno kňaza : Pyber, Ján
Pcmeno kňaza : pyberjan
Názov knihy : Némethy, Ľ., Series parochiarum et parochorum archidioecesis Strigoniensis ab antiquissimis temporibus usque annum 1894, Ostrihom 1894.
Skratka knihy : nem1894
Strany : 879
Poradie : 191580
Citát : Pyber de Györkény Joannes.Tirnaviensis. Alumnus capituli Strigon. 1587. ordinatus. Capellanus Tirnaviae mox simul praebendarius. 1589. concionator ibidem germanus. 11. Oct. 1592. canonicus Strig. una ADiac. Tornensis. 1601. ADiac. Sasvárensis et praefectus bonorum semin. in Széplak. Ab 1604. usque 1632. parochus Tirnaviensis. 1608. usque 1611. praepositus Felhévizensis ad quam 24. Aug. 1608. benedictus. 15. Jul. 1611. nominatus eppus Quinque-Eccles. 1612. consiliarius regius. 6. Jul. 1614. consecratus eppus per Franciscum Forgách AEppum Strig. 1618. in comitiis palatino assistere jussus. 22. Apr. 1619. praepositus major capituli Strig. 28. Mart. e. a. Varadiensis eppus electus. 1621. coronam a Gabriele Bethlen reduxit. (Quem eventum, per ipsum descriptum vide Pray, Specimen etc. II. 190-199.) Ab 1623. altarista Corporis Christi. 25. Dec. 1625. Agriensis electus, a sede Romana necdum confirmatus moritur Tirnaviae. † 1633.
Preklad : Pyber Ján. Trnavčan. Ako chovanec ostrihomskej kapituly bol v r. 1587 vysvätený za kňaza. Bol trnavským kaplánom a prebendárom. V r. 1589 bol tam nemeckým kazateľom. 11. októbra 1592 bol ostrihomským kanonikom a turnianskym archidiakonom. V r. 1601 sa stal šaštínskym archidiakonom a r správcom seminárskych majetkov v Krásnej nad Hornádom. V rokoch 1604 – 1632 bol trnavským farárom, v rokoch 1608 – 1611 prepoštom v Felhévize, na čo bol 24. augusta 1608 požehnaný. 15. júla 1611 bol vymenovaný za päťkostolského biskupa. V r. 1612 sa stal kráľovským konziliárom. 6. júla 1614 ho ostrihomský arcibiskup František Forgáč vysvätil za biskupa. V r. 1618 dostal príkaz dostaviť sa k palatínovi. 22. apríla 1619 sa stal veľprepoštom ostrihomskej kapituly. 28. marca t. r. bol povýšený na varadínskeho biskupa. V r. 1621 priniesol naspäť korunu od Gabriela Betlena. (Čo sa stalo, opísal Pray, Specimen etc. II., s. 190-199.) Od r. 1623 bol altaristom altárie Kristovho Tela. 25. decembra 1625 bol povýšený do Jágru, ešte nepotvrdený Svätou stolicou zomrel v Trnave. † 1633.

Číslo záznamu : 61379
Meno kňaza : Pyber, Ján
Pcmeno kňaza : pyberjan
Číslo knihy : 4661
Názov knihy : Július Pašteka a kol.:Lexikón katolíckych kňazských osobností Slovenska. Bratislava: LÚČ, 2000.
Skratka knihy : lexikon
Strany : 1128
Poradie : 18300
Citát : PYBER, Ján (* okolo 1562 Trnava -+ október 1633 Trnava) - biskup.
Pochádzal zo zemianskej rodiny. Štúdiá absolvoval v Olomouci, vo Viedni a v Ríme. Za kňaza ho vysvätili r.1587. R.1589 bol nemeckým kazateľom. R.1592 ho vymenovali za ostrihomského kanonika a turnianskeho archidiakona. R.1601 sa stal šaštínskym archidiakonom a prefektom majetkov Ostrihomskej kapituly v Krásnej nad Hornádom. Od r.1604 mestský farár, od r.1611 päťkostolský a od r.1614 vacovský biskup. Ako biskup pôsobil väčšinou v Trnave, lebo jemu zverené diecézy boli pod osmanskou nadvládou. R.1616 ho vymenovali za ostrihomského veľprepošta a veľkovaradínskeho biskupa, r.1625 za jágerského biskupa. Spolupracoval s arcibiskupom Petrom Pázmaňom na rekatolizácii Uhorska. R.1605 sa zúčastnil na mierových rokovaniach s vodcom povstania uhorskej šľachty Štefanom Bočkajom a r.1622 s Gabrielom Betlenom.
Lit.: Slovenský biografický slovník IV. Martin 1990, s.557.
VLADIMÍR GREGOR