logo
bannermaria

Historický schematizmus slov. farností


Citáty ku kňazovi:
Číslo záznamu : 5487
Meno kňaza : Poturnay, Adam
Pcmeno kňaza : poturnayadam
Názov knihy : Némethy, Ľ., Series parochiarum et parochorum archidioecesis Strigoniensis ab antiquissimis temporibus usque annum 1894, Ostrihom 1894.
Skratka knihy : nem1894
Strany : 872
Poradie : 190760
Citát : Pothurnay Adamus.10. Jan. 1735. investitus parochus in Haj, ubi usque 1745. operatus est. 21. Febr. 1746. missus pro capellano ad Joannem l. b. Tolvay. 15. Jun. 1762. factus admin. in Karva et 1763. in Lucsivna, qua cum ingremiatus est neo-erectae dioecesi Scepusiensi.
Preklad : Poturnay Adam. 10. januára 1735 bol ustanovený za farára v Háji, kde pracoval až do r. 1745. Od 21. februára 1746 bol kaplánom u grófa Jána Tolvaya. 15. júna 1762 sa stal administrátorom v Kravanoch nad Dunajom od r. 1763 v Lučivnej, čím bol začlenený do novozriadenej Spišskej diecézy.

Číslo záznamu : 29881
Meno kňaza : Poturnay, Adam
Pcmeno kňaza : poturnayadam
Číslo knihy : 907730
Názov knihy : Zarevúcky, Anton: Katalóg kňazov banskobystrického biskupstva. Badín 1969, rukopis
Skratka knihy : Zar2
Strany : 161
Poradie : 13050
Citát : Poturnay Adam
1735 farár v Háji, 1746 kaplán baróna Jána Tolvayho, 1762 SF v Karve, 1765 v Lučivnej. NSP