logo
bannermaria

Historický schematizmus slov. farností


Citáty ku kňazovi:
Číslo záznamu : 5452
Meno kňaza : Polóni, Ján Václav
Pcmeno kňaza : polonijanvaclav
Názov knihy : Némethy, Ľ., Series parochiarum et parochorum archidioecesis Strigoniensis ab antiquissimis temporibus usque annum 1894, Ostrihom 1894.
Skratka knihy : nem1894
Strany : 868
Poradie : 190410
Citát : Poloni Joannes, Venceslaus.Theologiam ab 1679. cum tertio a. in Pázmáneo absolvit. 1. Aug. 1684. investitus parochus in Bohunicz. 16. Maji 1686. successorem nactus. 17. Sept. 1687. investitus in Pöstyén. 7. Jan. 1690. in Kvacsán et Mattyófalva. 10. Mart. 1694. in Szárazpatak, ubi eodem s. Stephanus Illésházy peregit visitationem, qui de illo sic: „Aetatis 37. sacerdotii 14. parochiae hujus primo. Musicus bonus. Conqueritur de humida, ob id minus sana habitatione. Magna cum consolatione - dicit visitator - divinis interfui, populum cum organo cantare audiens.“ 2. Apr. 1696. investitus in Pernek et Almás. Mense Febr. 1697. occurrit qua reverendissimus et protonot. apost. Sub illo in ecclesia facta sunt nova altaria, cathedra, chorus et organum. 3. Jul. 1699. in Nagy-Lévárd. 1703. accepit parochiam Holics, ubi abbatis B. M. V. de regali loco dignitatem gessit. 20. Nov. 1706. investitus parochus Vallis Dominorum, tunc dicitur fuisse praepositus s. Michaelis. Hic usque 1709. in Holics vero usque 1711. operatus est.
Preklad : Polóni Ján Václav. Teológiu absolvoval od r. 1679 v Pázmáneu po treťom ročníku. 1. augusta 1684 bol ustanovený za farára v Bohuniciach. 16. mája 1686 dostal nástupcu. 17. septembra 1687 bol ustanovený v Piešťanoch. 7. januára 1690 v Kvačanoch a Matiašovciach. 10. marca 1694 v Suchej nad Parnou, kde v tom roku vykonal vizitáciu Štefan Illésházy, ktorý o ňom zaznačil toto: „37 ročný, kňazom 14 rokov, vo farnosti prvý rok. Dobrý hudobník. Sťažuje sa na mokro, kvôli čomu má menej zdravia.“ Vizitátor hovorí: „S veľkým pohodlím som sa zúčastnil na sviatostiach počujúc spievať ľud s organom.“ 2. apríla 1696 bol ustanovený v Perneku a Jablonovom. V mesiaci februári 1697 sa objavuje ako najdôstojnejší apoštolský protonotár. Za neho urobil v kostole nový oltár, katedru, chorus a organ. Od 3. júla 1699 bol vo Veľkých Levároch. V r. 1703 prijal farnosť Holíč, kde dostal hodnosť opáta Opátstva Prebl. Panny Márie de Monte Regali. 20. novembra 1706 bol ustanovený za farára v Španej Doline, vtedy sa hovorilo, že je prepoštom Prepozitúry sv. Michala. Od r. 1709 pracoval v Holíči až do r. 1711.

Číslo záznamu : 29876
Meno kňaza : Polóni, Ján Václav
Pcmeno kňaza : polonijanvaclav
Číslo knihy : 907730
Názov knihy : Zarevúcky, Anton: Katalóg kňazov banskobystrického biskupstva. Badín 1969, rukopis
Skratka knihy : Zar2
Strany : 160
Poradie : 13000
Citát : Polóni Ján Václav
1679 kaplán, 1687 farár v Piešťanoch, 1690 v Kvačanoch a Matiašovciach, 1694 v Suchej, 1696 v Perneku a Almáši, 1697 apošt. protonotár, 1699 vo V. Levároch, 1703 v Holiči, kde dostal hodnosť opáta de Monte Regali, 1706 na Šp. Doline, kde mal hodnosť prepošta sv. Michala. 1709 znovu v Holiči, kde bol do 1711. NSP