logo
bannermaria

Historický schematizmus slov. farností


Citáty ku kňazovi:
Číslo záznamu : 5407
Meno kňaza : Podhragyay, Pavol
Pcmeno kňaza : podhragyaypavol1843
Názov knihy : Némethy, Ľ., Series parochiarum et parochorum archidioecesis Strigoniensis ab antiquissimis temporibus usque annum 1894, Ostrihom 1894.
Skratka knihy : nem1894
Strany : 865
Poradie : 189960
Citát : Podhragyay de Eadem Paulus.Natus 6. Jan. 1843. Prencsfalvae. Philosophiam Tirnaviae, theologiam Strigonii absolvit. 25. Febr. 1866. ordinatus. Cooperatorem egit in Aranyos-Maróth, ubi una confes. sororum Misericordiae de s. Cruce, item spiritualis captivorum. 18. Jul. 1874. investitus parochus in Óhaj. Hinc 10. Nov. 1881. investitus in Garamszőllős. Inde 1892. electus parochus in Selmeczbánya. Menes Apr. e. a. praepositus B. M. V. de Thurócz. Est una soror. Charit. conf. extraord. penes gymn. cath. et acath. comiss. AEppalis, conventus s. Benedicti de juxta Grón conventualis.
Preklad : Podhragyay Pavol. Narodil sa 6. januára 1843 v Prenčove. Filozofiu absolvoval v Trnave, teológiu v Ostrihome. 25. februára 1866 bol vysvätený za kňaza. Ako kaplán pôsobil v Zlatých Moravciach, kde bol spovedníkom Milosrdných sestier sv. Kríža a špirituálom väzňov. 18. júla 1874 bol ustanovený za farára v Dolnom Ohaji. 10. novembra 1881 bol ustanovený v Rybníku nad Hronom. Nato bol v r. 1892 povýšený na farára v Banskej Štiavnici. V mesiaci apríli t. r. sa stal prepoštom Prepozitúry Prebl. Panny Márie de Thurócz. Je mimoriadnym spovedníkom sestier lásky pri katolíckom gymnáziu a biskupským komisárom, konventuálom kláštora sv. Benedikta v Hronskom Beňadiku.