logo
bannermaria

Historický schematizmus slov. farností


Citáty ku kňazovi:
Číslo záznamu : 5329
Meno kňaza : Peverelly, Hieronym
Pcmeno kňaza : peverellyhieronym
Názov knihy : Némethy, Ľ., Series parochiarum et parochorum archidioecesis Strigoniensis ab antiquissimis temporibus usque annum 1894, Ostrihom 1894.
Skratka knihy : nem1894
Strany : 859
Poradie : 189180
Citát : Peverelly Hieronymus.Nobilis Cremniciensis, qua alumnus collegii gener. 1715. baccalaureus, anno sequenti magister philosophiae. Theologiae quatuor a. in eodem seminario studuit. 24. Jul. 1720. investitus parochus in Perg (Jánoshegy) in cottu Bars. 1721. filia Konossó avulsa et distincta parochia constituta est. Hinc 17. Jul. 1722. transivit ad Dorogh, exhinc vero 21. Juli 1725. investitus in AEppalem civitatem Strigon. ubi 1732. Nicolaus Kellio peregit visitationem. 10. Febr. 1734. canonicus Strigon. 22. Dec. 1737. ADnus Comar. 9. Jan. 1743. praepositus s. Georgii et ADnus Cathedralis. 12. Sept. ejusdem anni lector installatus est. † 23. Mart. 1751. Fundavit missas perpetuas per parochos districtus Levensis legendas.
Preklad : Peverelly Hieronym. Šľachtic z Kremnice, ako chovanec generálneho seminára sa v r. 1715 stal bakalárom, v nasledujúcom roku magistrom filozofie. V tom istom seminári študoval štyri roky teológie. 24. júla 1720 bol ustanovený za farára v Kremnických Baniach v Tekovskej župe. V r. 1721 sa filiálka Kunešov oddelila a bol ustanovená ako samostatná farnosť. Odtiaľ prešiel 17. júla 1722 do Dorogu, 21. júla 1725 bol ustanovený v arcibiskupskom meste Ostrihom, kde v r. 1732 vykonal vizitáciu Mikuláš Kellio vizitáciu. 10. februára 1734 sa stal ostrihomským kanonikom. 22. decembra 1737 komárňanským archidiakonom, 9. januára 1743 prepoštom u sv. Juraja a katedrálnym archidiakonom. 12. septembra toho roka bol inštalovaný za lektora. † 23. marca 1751. Založil ustavičné omše za farárov levického dištriktu.

Číslo záznamu : 29836
Meno kňaza : Peverelly, Hieronym
Pcmeno kňaza : peverellyhieronym
Číslo knihy : 907730
Názov knihy : Zarevúcky, Anton: Katalóg kňazov banskobystrického biskupstva. Badín 1969, rukopis
Skratka knihy : Zar2
Strany : 156
Poradie : 12600
Citát : Peverelly Hieronym
Kremničan, šľachtic, teol. skončil vo 4. ročníku. 1720 farár v Kr. Baniach, 1721 bola fil. Kunešov oddelenia a vytvorená z nej samostatná farnosť. 1722 v Doroghu, 1725 v Ostrihome, 1734 MEC, 1737 AD komárňanský, 1743 prepošt sv. Juraja a AD katedr. Z. 23.III.1751. Založil omšovú fundáciu pre farárov levického dištriktu.