logo
bannermaria

Historický schematizmus slov. farností


Citáty ku kňazovi:
Číslo záznamu : 37710
Meno kňaza : Onderuv, Ján
Pcmeno kňaza : onderuvjan
Číslo knihy : 6883
Názov knihy : Hišem, Cyril:Košické presbytérium 1804-2006, Košice 2006, al. text.
Skratka knihy : CHKE
Poradie : 14640
Citát : ONDERÚV, Ján, Mons.
* nar. 31.1.1903 Sabinov, ord. 5.7.1927, +22.7.1977 Beckov, poch. Fričovce
* študoval v Innsbrucku, no nedosiahol akademický titul (Harčar A.; 1998); 1927 kaplán Haniska, hneď profesor náboženstva na reálnom gymnáziu a ústave Prešov, 1931 biskupský ceremonár a vicenotár biskupskej kúrie, 1932 aktuár, 1934 prézes mariánskej ženskej kongregácie Košice, moderátor združenia mužov Bož. Srdca Košice, 1938 biskupský tajomník, člen konzistória, prosynodálny examinátor a skúšajúci profesorov náboženstva pôsobiacich na stredných školách Košice, 1939 biskupský tajomník Prešov, 1939 oficiál tribunálneho súdu, 1941 tajný komorník Pia XII., 1945 generálny provikár biskupskej kúrie Košice, biskupský tajomník Košice, 1946 generálny vikár, predseda kňazských rekolekcií, 1948 konzultor, prosynodálny sudca, pápežský prelát, 1950 zadržaný, 1952 dočasný administrátor Brezovica nad Torysou, Brezov, 1955 Fričovce, 1970 administrátor Prešov, 1971 na dôchodku Beckov.
* AACass Necrologium, č. 467. Sch. 1925, s. 41; 1928, s. 45; 1934, s. 7; 1938, s. 226; 1943, s. 247; 1948, s. 92.>

Číslo záznamu : 61173
Meno kňaza : Onderuv, Ján
Pcmeno kňaza : onderuvjan
Číslo knihy : 4661
Názov knihy : Július Pašteka a kol.:Lexikón katolíckych kňazských osobností Slovenska. Bratislava: LÚČ, 2000.
Skratka knihy : lexikon
Strany : 1014-1013
Poradie : 16240
Citát : ONDERÚV, Ján (* 31.1.1903 Sabinov - + 22.7.1977 Beckov, okr. Nové Mesto nad Váhom, poch. vo Fričov-ciach) - profesor, pápežský prelát.
Za kňaza ho vysvätili 5.7.1927, študoval v Innsbrucku, no akademický titul tam nedosiahol. R.1927 pôsobil ako kaplán v Haniske, potom ako stredoškolský profesor náboženstva na reálnom gymnáziu a v ústave v Prešove. Postupne zastával tieto funkcie: r.1931 ceremoniár a vicenotár biskupskej kúrie, r.1932 aktuár, r.1934 prézes Mariánskej ženskej kongregácie a moderátor Združenia mužov Božského Srdca v Košiciach, r.1938 biskupský tajomník, člen konzistória, skúšajúci na prosynodálnych skúškach a skúšajúci profesorov náboženstva pôsobiacich na stredných školách v Košiciach. Po pripojení Košíc k Maďarsku sa r.1939 stal biskupským tajomníkom biskupa Jozefa Čárskeho v Prešove, r.1939 oficiálom novovzniknutého tribunálneho súdu v Prešove, r.1941 tajným komorníkom Pia XII. Po návrate politických zmien do pôvodných koľají spred druhej svetovej vojny sa r.1945 stal generálnym provikárom biskupskej kúrie, biskupským tajomníkom v Košiciach, r.1946 generálnym vikárom, predsedom kňazských rekolekcií, r.1948 diecéznym konzultorom, prosynodálnym sudcom, pápežským prelátom, rektorom seminára. R.1950 ho zaistili. Od r.1952 pôsobil ako dočasný správca farnosti v Brezovici nad Torysou, potom v Brezove, od r.1955 vo Fričovciach, r.1970 ako administrátor v Prešove; r.1971 odišiel do dôchodku do Beckova.
Lit.: Hišem, C.: Biografický slovník kňazov košickej diecézy od roku 1804. Rkp. 1994, s.106-107.
CYRIL HIŠEM