logo
bannermaria

Historický schematizmus slov. farností


Citáty ku kňazovi:
Číslo záznamu : 37638
Meno kňaza : Nagy, Ján (1916-1991)
Pcmeno kňaza : nagyjan1916
Číslo knihy : 6883
Názov knihy : Hišem, Cyril:Košické presbytérium 1804-2006, Košice 2006, al. text.
Skratka knihy : CHKE
Poradie : 13920
Citát : NAGY, Ján, ml.
* nar. 23.2.1916 Trstené pri Hornáde, ord. 14.6.1942 Košice, +21.9.1991 Beckov
* 1942 kaplán Tállya, Gönc, 1943 Haniska, 1943 farár Čerhov, 1948 Košická Belá, 1951 Streda nad Bodrogom, 1952 kaplán Košice, 1953 mimo pastorácie, 1959 kaplán Rabča, 1960 farár Sedliacka Dubová, 1963 Hnilčík, 1965 kaplán Humenné, 1968 farár Lekárovce, 1973 Lučenec, 1974 duchovný správca Číž CHD, 1988 na dôchodku.
*Sch 1944, s. 22; 1948, s. 92; 1978, s. 254; 2004, s. 187.>

Číslo záznamu : 38924
Meno kňaza : Nagy, Ján (1916-1991)
Pcmeno kňaza : nagyjan1916
Číslo knihy : 401119
Názov knihy : Schematizmus slovenských katolíckych diecéz, SSV Trnava, 1978
Skratka knihy : Schem78
Strany : 357
Poradie : 46600
Citát : Nagy Ján, n. 23. 2. 1916 v Trst. pri Hornáde, o. 14. 6. 1942, kapl. Tállya, Göncz, 1943 kapl. Haniska, 1944 spr.f. Čerhov, 1948 spr.f. Koš. Belá, 1951 spr.f. Streda n. Bodr., 1952 kapl. Koš, 1953 m. p., 1959 kapl. Rabča, 1960 spr.f. Sedl. Dubová, 1963 spr.f. Hnilčík, 1965 kapl. Humenné, 1968 spr.f. Lekárovce, 1973 kapl. Lučenec 1974 duch. v CHD Číž.

Číslo záznamu : 44105
Meno kňaza : Nagy, Ján (1916-1991)
Pcmeno kňaza : nagyjan1916
Číslo knihy : 1019597
Názov knihy : Prikryl, Ľubomír Viliam: Lexikón katolíckych duchovných Žiliny. Žilina 2014 (el. text)
Skratka knihy : plv1
Poradie : 6810
Citát : Nagy, Ján (* 23. februára 1916 Trstené pri Hornáde, okres Košice-okolie – + 21. septembra 1991 Beckov, okres Nové Mesto nad Váhom) — kňaz Košickej diecézy, trpiteľ.

Kňazské svätenie mu udelili 14. júna 1942, keď celé južné pohraničie Slovenska patrilo Maďarsku. Stal sa kaplánom vo Farnosti Tállya, zakrátko vo Farnosti Göncz a od roku 1943 bol kaplánom v Haniske. V oku 1944 sa stal správcom farnosti v Čerhove, v roku 1948 v Koši, zakrátko v Košickej Belej a v oku 1951 v Strede nad Bodrogom. Od roku 1953 bol mimo pastorácie. Vtedy pracoval v Považských chemických závodoch v Žiline a býval na Ulici Československej brigády (dnes Štefánikova ulica). Dňa 6. mája 1956 odišiel na vlastnú žiadosť do Košíc, lebo ako kňaz Košickej diecézy mal nastúpiť do pastorácie. Napokon však prešiel do Spišskej diecézy. V roku 1959 sa stal kaplánom v Rabči, od roku 1960 spravoval faru v Sedliackej Dubovej a od roku 1963 v Hnilčíku. potom – v Košickej diecéze – bol od roku 1965 kaplánom v Humennom a od roku 1968 spravoval farnosť v Lekárovciach. Napokon prešiel do Rožňavskej diecézy – v roku 1973 sa stal kaplánom v Lučenci a od roku 1974 bol duchovným v Charitnom domove v Číži. Starobu napokon trávil v Charitnom domove v Beckove.