logo
bannermaria

Historický schematizmus slov. farností


Citáty ku kňazovi:
Číslo záznamu : 41770
Meno kňaza : Michalka Michal, ThDr.
Pcmeno kňaza : michalkamichal
Číslo knihy : 1019709
Názov knihy : Schematismus Cleri Dioecesis Nitriensis Pro Anno A Christo Nato MCMXLII
Skratka knihy : NS1942
Strany : 145
Poradie : 3820
Citát : 169. Michalka Michael, ThDr. Natus 18. X. 1914 in Brunovce. 1938
ordinatus, Cooperator in Močenc, in Krásno n/N. et
subsid. in Žabokreky n/N., 1939 int. Administrator in
Žabokreky n/N., 1940 Cooperator in Trenč. Teplá, 1942
Subsidiarius in Lysá p. M. ... ... ... ... ... ... ... ... 40

Číslo záznamu : 44073
Meno kňaza : Michalka Michal, ThDr.
Pcmeno kňaza : michalkamichal
Číslo knihy : 1019597
Názov knihy : Prikryl, Ľubomír Viliam: Lexikón katolíckych duchovných Žiliny. Žilina 2014 (el. text)
Skratka knihy : plv1
Poradie : 6490
Citát : Michalka Michal, ThDr. (* 18. októbra 1914 Brunovce, okres Nové Mesto nad Váhom – + 3. októbra 1971 Trenčín) — kňaz Nitrianskej diecézy, dekan, ThDr.

Kňazské svätenie prijal 26. júna 1938 v Bratislave. Najprv – od 1. augusta 1938 – pôsobil ako druhý kaplán v Močenku, zakrátko – od 1. decembra 1938 – v Krásne. Popri tom súčasne vypomáhal vo farnosti v Žabokrekoch nad Nitrou, kde sa 1. decembra 1939 stal správcom farnosti. Po návrate zo základnej vojenskej služby 1. novembra 1941 bol druhým kaplánom v Trenčianskej Teplej, v roku 1942 vypomáhal v Lysej pod Makytou a ešte v tom istom roku – 1. októbra – sa stal kaplánom v Beluši. V roku 1943 dosiahol doktorát posvätnej teológie – ThDr. – po obhájení dizertačnej práce z cirkevného práva na tému „Právo a povinnosti okresných dekanov so zreteľom na Nitrianske biskupstvo“. Vtedy – 1. apríla 1943 – sa stal vojenským kurátom a 1. marca 1944 sa vrátil na miesto kaplána do Beluše. Od roku 1945 bol prvým kaplánom v Žiline a súčasne tu pôsobil ako profesor náboženstva v gymnáziu. Dňa 1. júla 1947 – po smrti dovtedajšieho žilinského farára Msgr. Tomáša Ružičku – sa stal administrátorom tunajšej farnosti. V tomto roku sa spolu vdp. ThDr. Andrejom Paldanom a vdp. Alojzom Marsinom uchádzal o úrad žilinského farára. V apríli 1948, keď sa stal žilinským farárom vdp. ThDr. Andrej Paldan , ustanovili ho 1. mája 1948 za administrátora v Kysuckom Novom Meste. Neskôr – od 1. decembra 1948 – bol farárom v Považskej Bystrici. Dňa 4. septembra 1952 sa ocitol v internačnom kláštore v Pezinku. Bol tam ešte aj v roku 1953. V novembri 1953 sa na tri mesiace stal správcom farnosti v Rajeckej Lesnej. Dňa 1. októbra 1968 sa stal správcom farnosti v Skalke nad Váhom a 1. januára 1969 správcom farnosti v Bánovciach nad Bebravou, kde ho poverili aj vedením agendy dekana Bánovského dištriktu. V roku 1973 mu udelili titul čestného dekana. Hoci bol v Bánovciach nad Bebravou len tri roky, bol medzi farníkmi veľmi obľúbený.
Vybral na nákup do Trenčína, ale ešte na okraji Bánoviec mal dopravnú nehodu, pri ktorej sa vážne zranil. Po troch dňoch zomrel na krvácanie do brušnej dutiny.
Dňa 6. októbra ho pochoval nitriansky kapitulný vikár Mons. ThDr. JUDr. Ján Pásztor. Hrob má tesne za Kostolom sv. Mikuláša hneď v prvom rade pod cestou.

Číslo záznamu : 62608
Meno kňaza : Michalka Michal, ThDr.
Pcmeno kňaza : michalkamichal
Číslo knihy : 92942
Názov knihy : M. Šidlo a kol.: Trpiaci svedkovia viery. Kňazský sem. Nitra 2018
Skratka knihy : Trpiaci
Strany : 248-249
Poradie : 660
Citát : ThDr. Michal Michalka
Narodil sa 18. októbra 1914 v obci Brunovce.999 Prvé roky gymnázia študoval v Novom Meste nad Váhom, neskôr prešiel do Nitry, kde maturoval v Malom seminári. Keďže bol veľmi šikovný, poslali ho doštudovať do Bratislavy.1000 V Bratislave prijal aj kňazskú vysviacku dňa 26. júna 1938. Po svojej kňazskej vysviacke bol ustanovený za kaplána do Močenku. Jeho práca a výpomoc tu netrvali dlho, pretože v tom istom roku začal pôsobiť aj v Krásne nad Nitrou, taktiež v úlohe kaplána. V roku 1939 sa stal administrátorom v Žabokrekoch nad Nitrou, avšak iba do roku 1940, kedy bol preložený za kaplána do Trenčianskej Teplej. V roku 1942 začal vypomáhať vo farnosti Lysá pod Makytou, ale ešte v tom istom roku ho preložili ako kaplána do Beluše. V Beluši pôsobil do roku 1945 a počas kaplánskej služby získal v roku 1944 titul doktora posvätnej teológie.1001 K získaniu titulu doktora teológie musel odovzdať doktorandskú prácu, ktorá niesla názov Právo a povinnosti dekanov v Nitrianskej diecéze.1002 Z Beluše bol preložený za kaplána do Žiliny, pričom bol ustanovený ako katechéta na žilinskom gymnáziu. Po dvoch rokoch vo farnosti v úlohe kaplána dostal dekrét, v ktorom bol vymenovaný za administrátora farnosti.1003 V novembri 1948 bol menovaný za farára do Považskej Bystrice. Odtiaľ bol v júli 19521004 pre svoju reakčnosť voči štátnemu zriadeniu zatvorený do Močenku, do internačného tábora, kde spolu s ďalšími kňazmi, tak z Nitrianskej diecézy ako aj z celého Slovenska, prežil obdobie bez slobody.1005 Jeho zatknutie a odvlečenie do internačného kláštora sa udialo v tichosti. Nebol v obľube u vtedajšieho cirkevného tajomníka, ktorý si ho dal predvolať. Z tejto návštevy sa na faru už nevrátil, pretože bol odvezený priamo do tábora v Močenku. Vtedy si niektorí farníci všimli, že je odvážaný komunistami v aute.1006 V roku 1952 bol prevezený do kňazského domova v Pezinku.1007 Po prepustení z táborov sa dostal naspäť do pastorácie. Keď v novembri r. 1953 zomrel farár v Rajeckej Lesnej, bol poverený vedením tejto farnosti na tri mesiace.1008 Do roku 1969, kedy sa stal administrátorom vo farnosti Bánovce nad Bebravou, pôsobil isté obdobie ako správca farnosti v Skale.1009 Neskôr sa stal aj dištriktuálnym dekanom v Bánovciach.1010 V roku 1971 mal ťažkú autonehodu, následkom ktorej bol hospitalizovaný v nemocnici a tam 3. októbra 1971 podľahol zraneniam. Dňa 6. októbra 1971 sa konal pohreb, ktorému predsedal nitriansky kapitulný vikár Ján Pásztor. Na pohrebe sa zúčastnilo veľké množstvo ľudu, pričom sa rozlúčili so zosnulým dekanom aj kňazi z dekanátu. Za bánovecký dištrikt rečnil Viliam Praženec, za veriacich, ktorí prišli zo Skaly, dekan K. Rumpel. Na pohrebe bol prítomný aj jeho spolužiak zo seminára Emil Šafár, a taktiež aj evanjelický duchovný z Horných Ozoroviec.1011
998 Jeho životopis je uvedený v tejto publikácií na strane 64.
999 Schematismus cleri dioecesis Nitriensis pro anno a Christo nato MCMXLVII., s. 160.
1000 Zbierka autora. Zvukový záznam rozhovoru autora s Mons. ThDr. Ladislavom Belásom, nitrianskym kanonikom a zoborským titulárnym opátom. Nitra 24. 3. 2014.
1001 Schematismus cleri dioecesis Nitriensis pro anno a Christo nato MCMXLVII., s. 161.
1002 Zbierka autora. Zvukový záznam rozhovoru autora s Mons. ThDr. Ladislavom Belásom, nitrianskym kanonikom a zoborským titulárnym opátom. Nitra 24. 3. 2014.
1003 Schematismus cleri dioecesis Nitriensis pro anno a Christo nato MCMXLVII., s. 160-161.
1004 Zbierka autora. Zvukový záznam rozhovoru autora s Mons. ThDr. Ladislavom Belásom, nitrianskym kanonikom a zoborským titulárnym opátom. Nitra 24. 3. 2014.
1005 JANEGA, Ave crux spes unica, s. 86.
1006 Zbierka autora. Zvukový záznam rozhovoru autora s Mons. ThDr. Ladislavom Belásom, nitrianskym kanonikom a zoborským titulárnym opátom. Nitra 24. 3. 2014.
1007 DUBOVSKÝ, Akcia kláštory..., s. 241.
1008 Dejiny farnosti [online], [cit. 20. 02. 2014]. Dostupné na internete: http://ano.host.sk/ frivalddejiny.html
1009 Nové hroby. In: Katolícke noviny. 1971, roč. 86, č. 42, s. 2.
1010 Zbierka autora. Zvukový záznam rozhovoru autora s Mons. ThDr. Ladislavom Belásom, nitrianskym kanonikom a zoborským titulárnym opátom. Nitra 24. 3. 2014.
1011 Nové hroby, s. 2.
Ľudovít Nereča1012