logo
bannermaria

Historický schematizmus slov. farností


Citáty ku kňazovi:
Číslo záznamu : 304
Meno kňaza : Michalík, Anton
Pcmeno kňaza : michalikanton
Číslo knihy : 476874
Názov knihy : Schematizmus slovenských katolíckych diecéz, SSV Trnava 1971.
Skratka knihy : Schem71
Strany : 148-160
Citát : Michalík Anton, n. 9. V. 1913 v Chynoranoch, o. 20. VI. 1937, správca fary v Prečine.

Číslo záznamu : 32100
Meno kňaza : Michalík, Anton
Pcmeno kňaza : michalikanton
Číslo knihy : 401119
Názov knihy : Schematizmus slovenských katolíckych diecéz, SSV Trnava, 1978
Skratka knihy : Schem78
Strany : 316
Poradie : 43410
Citát : Michalík Anton, n. 9. 5. 1913 v Chynoranoch, o. 20. 6. 1937, kapl. Štiavnik, 1938 kapl. Nováky, 1939 spr. f. Slatina n. Bebr., Nová Ves n. Váh., 1940 kapl. Pov. Bystrica, 1941 kapl. Kys. N. Mesto, 1943 kapl. Divina, 1944 spr. f. tamže, 1946 spr. f. Nováky, spr. f. H. Poruba, 1950 m. p., 1958 spr. f. H. Mariková, 1961 spr. f. Prečin.

Číslo záznamu : 41771
Meno kňaza : Michalík, Anton
Pcmeno kňaza : michalikanton
Číslo knihy : 1019709
Názov knihy : Schematismus Cleri Dioecesis Nitriensis Pro Anno A Christo Nato MCMXLII
Skratka knihy : NS1942
Strany : 145
Poradie : 3830
Citát : 170. Michalík Antonius. Natus 9. V. 1913 in Chynorany.
1937 ordinatus Pragae, Cooperator in Šťavník, 1938 in
Nováky, 1939 int. Administrator in Slatina n/B., Nová
Ves n/V., 1940 Cooperator in Pov. Bystrica, 1941 in
Kys. N. Mesto. ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 78

Číslo záznamu : 62562
Meno kňaza : Michalík, Anton
Pcmeno kňaza : michalikanton
Číslo knihy : 92942
Názov knihy : M. Šidlo a kol.: Trpiaci svedkovia viery. Kňazský sem. Nitra 2018
Skratka knihy : Trpiaci
Strany : 72-75
Poradie : 200
Citát : Anton Michalík
Narodil sa 9. mája 1913 v Chynoranoch. Na reálnom gymnáziu v Nitre študoval v rokoch 1924-1932. Teologické štúdiá začal v Nitre, ale od roku 1933 v nich pokračoval v Prahe.231 Po ich skončení bol kardinálom Karolom Kašparom 20. júna 1937 v Katedrále sv. Víta v Prahe vysvätený za kňaza.232
Ako novokňaz bol ustanovený za kaplána do Farnosti Štiavnik. Ďalej pôsobil od roku 1938 ako kaplán v Novákoch. V roku 1939 bol preložený za správcu Farnosti Slatina nad Bebravou, ale po krátkom čase bol opäť preložený do Novej Vsi nad Váhom. Od roku 1940 bol ustanovený za kaplána do Považskej Bystrice a od roku 1941 do Kysuckého Nového Mesta. Po dvoch rokoch bol preložený za kaplána do Diviny, kde bol od roku 1944 ustanovený správcom farnosti. V roku 1946 krátko zastával úrad správcu Farnosti Nováky, odkiaľ bol v tom istom roku preložený za správcu Farnosti Horná Poruba.233
Štátny prokurátor obvinil Antona Michalíka 10. júla 1950 zo spáchania zločinu „velezrady a z prečinu hanobenia spojeneckého štátu“. Zločin velezrady mal spáchať tým, že svojimi výrokmi vyvolával u veriacich nenávisť voči štátnemu zriadeniu, čím sa spolčil s vysokou cirkevnou hierarchiou a rozvracal ľudovodemokratický poriadok republiky. Ako prečin hanobenia spojeneckého štátu boli označené jeho výroky týkajúce sa spojeneckého Ruska. Počas kázne v kostole v Hornej Porube 2. marca 1950 povedal: „Nám duchovným majetky už sobrali, no my sa bez týchto aj tak uživíme. Ale teraz veriaci, keď Vám poberá Vašu dedovizeň, z čoho Vy budete žiť? Všetko Vám poberú, čo Vám Vaši otcovia nadobudli. Nerobte si drahí veriaci z toho nič, možná, že Cirkev si to aj zaslúžila.“234 Jeho slová na veriacich mali zapôsobiť až natoľko, že sa viacerí nahlas rozplakali. 5. marca v kázni povedal: „Dnešná doba materializmu káže nám len robiť a robiť a deti plodiť. Čo sme zvieratá? Však sme predsa len ľudia. Počúvame všeliaké lákavé, falošné a nepravdivé reči...“235 12. marca povedal, že v dnešnom svete existujú dva bludy. „Materializmus a špiritializmus.“ Zatiaľ čo materializmus uznáva iba hmotu, ktorá je preň všetkým, špiritializmus uznáva iba dušu. Proti tomu stojí katolícka náuka, ktorá uznáva telo aj dušu. V súvislosti s tým povedal, že „dnes je mnoho nevercov, ktorí veria len v hmotu a sú to väčšinou odpadlíci od viery a zaslepenci“. 13. marca pred niekoľkými občanmi údajne povedal: „Viete čo je nového? Naši hokejisti nepôjdu do Anglicka hrať hokej, lebo naša vláda ich tam nepustila preto, že našim dvom novinárom nebolo udelené vízum. Toto hlásili naše zprávy, ale to neni pravda. Počúval som správy z Anglicka a odtiaľ to hovoria celkom ináč. Odtiaľ hlásili, že vstupné vízum našim novinárom udelili, ale že ich z ČSR nechcú pustiť zato, lebo sa boja, že im utečú a nevrátia sa naspäť tak, ako to už urobili predošlí hokejisti.“236 Potom sa mal vyjadriť k voľbám v ZSSR: „Viete, že boli voľby v Rusku? A viete ako dopadly? Na Stalina hlasovalo 99 a ešte niekoľko percent. Je Vám to smiešne, že v stalinskom okrese Moskvy hlasovalo na Stalina o 30 000 ľudí viac, ako je tam v skutočnosti obyvateľov. Je to skutočne smiešne. Rusi to odôvodňujú tým, že o týchto 30 000 hlasov bolo viacej preto, lebo občania, ktorí nemajú v Moskve stáleho pobytu, odchádzali voliť do volebného okresu Stalina v Moskve.“237 Dodal, že všeobecné znechutenie voličov bolo zakrývané hudbou a tancami a že ak prejavovali radosť, tak jedine z toho že mohli ísť voliť, čo predtým nemohli.238
Za tieto a ďalšie iné výroky ho Štátny súd v Bratislave 15. decembra 1950 uznal vinným z prečinu poburovania proti republike a z prečinu hanobenia spojeneckého štátu. Odsúdený bol na 2 roky odňatia slobody, peňažný trest 10000 Kčs, konfiškáciu majetku a stratu čestných občianskych práv v trvaní 5 rokov. Keďže bol vo vyšetrovacej väzbe od 29. marca 1950, tento čas mu súd započítal do trestu.239 Štátny prokurátor sa voči rozsudku súdu odvolal a Najvyšší súd v Prahe 12. júna 1951 zrušil výrok Štátneho súdu v Bratislave vo veci hlavného trestu. Bol stanovený nový hlavný trest, odňatie slobody v trvaní 3 rokov.240
Štátny súhlas do pastorácie dostal až v roku 1958. V tom istom roku bol ustanovený za správcu farnosti do Hornej Marikovej. V roku 1961 bol preložený za správcu farnosti do Prečína, kde pôsobil až do penzie.241 Na fare v Prečine ho v roku 1975 prepadlo niekoľko neznámych mužov, ktorí od neho žiadali peniaze. Keďže sa rozhodol zavolať pomoc, fyzicky ho napadli a spôsobili mu zlomeninu nohy.242 V roku 1980 bol menovaný čestným dekanom.243 Od roku 1988 bol na odpočinku v Chynoranoch a neskôr v Charitnom domove v Beckove.244 Zomrel 9. februára 1989 v 76. roku života a v 52. roku kňažstva. Pochovaný bol 11. februára na cintoríne v Chynoranoch.245
Ešte v roku 1969 podal Anton Michalík návrh na uskutočnenie prieskumného konania vo veci jeho odsúdenia, návrh však bol zamietnutý. Plne rehabilitovaný bol až Krajským súdom v Banskej Bystrici 22. októbra 1990.246
231 Porov. ARKBÚ Nitra, f. Personalia cca. 1850-1937, kart. 41, fasc. Michalík Anton, Elenchus tabellaris ante primam tonsuram et ordinationes adornandus, č.: bez čísla.
232 Porov. ARKBÚ Nitra, f. Personalia cca. 1850-1937, kart. 41, fasc. Michalík Anton, Dekrét o prijatí kňazského svätenia, č.: bez čísla.
233 Porov. Schematizmus slovenských katolíckych diecéz., c. d., s. 316.
234 ŠA Bratislava, f. Šs, Or III 242/50, Anton Michalík, Žaloba Štátnej prokuratúry.
Bratislava 10. 7. 1950. s. 1.
235 Tamže.
236 Tamže. s. 2.
237 Tamže.
238 Porov. Tamže. s. 1-3.
239 Porov. ŠA Bratislava, f. Šs, Or III 242/50, Anton Michalík, Rozsudok Štátneho súdu. Bratislava 15. 12. 1950. s. 1-10.
240 Porov. ŠA Bratislava, f. Šs, Or III 242/50, Anton Michalík, Rozsudok Najvyššieho súdu. Praha 12. 6. 1951. s. 1-6.
241 Porov. Schematizmus slovenských katolíckych diecéz., c. d., s. 316.
242 Anton Michalík bol známy tým, že nezamykal faru, aby bola otvorená pre všetkých. Keď sa raz večer vracal domov, našiel na fare niekoľko ľudí, ktorí žiadali o krst dieťaťa. Povedali mu, že sú prenasledovaní komunistami a že doma krstiť nemôžu. I keď nešlo o jeho farníkov, dieťa im pokrstil. Zatiaľ čo on krstil, jeden z nich pootvoril okno, cez ktoré o niekoľko dní v noci vošli do fary. Prekvapili ho v spánku a keďže im nechcel dať peniaze a rozhodol sa privolať pomoc, jeden z nich na neho zaútočil a zlomil mu nohu. Porov. Zbierka autora. Zvukový záznam rozhovoru autora s Mons. ThDr. Ladislavom Belásom, nitrianskym kanonikom a zoborským titulárnym opátom. Nitra 4. 4. 2011.
243 Porov. ARKBÚ Nitra, f. Personalia, kancelária protokolu, Index kňazov, Michalík Anton.
244 Porov. ARKBÚ Nitra, f. Personalia, kancelária protokolu, fasc. Michalík Anton, Žiadosť Biskupského úradu v Nitre o prijatie kňaza Antona Michalíka do Charitného domova v Beckove, č.: 1116/1988.
245 Porov. ARKBÚ Nitra, f. Personalia, kancelária protokolu, fasc. Michalík Anton, Oznámenie o úmrtí, č.: bez čísla.
246 Porov. ŠA Bratislava, f. Šs, Or III242/50, Anton Michalík, Rozsudok Krajského súdu. Banská Bystrica 22. 10. 1990. s. 1-2.