logo
bannermaria

Historický schematizmus slov. farností


Citáty ku kňazovi:
Číslo záznamu : 4092
Meno kňaza : Majténi, Ladislav (1703-1779)
Pcmeno kňaza : majteniladislav1779
Názov knihy : Némethy, Ľ., Series parochiarum et parochorum archidioecesis Strigoniensis ab antiquissimis temporibus usque annum 1894, Ostrihom 1894.
Skratka knihy : nem1894
Strany : 760-761
Poradie : 176810
Citát : Majthényi de Kesseleökeő L. B. Ladislaus.Nitriensis. Qua alumnus semin. Mariani 1729. baccalaureus philosophiae. 2. Sept. ejusdem a. investitus parochus in Füss. Hinc 30. Jul. 1730. investitus in Pojnik et Libetbánya. 21. Dec. 1733. in Szenicz, ubi usque 1735. operatus est. Ab 1755. parochus et praepositus Bajmóczensis. 2. Nov. 1759. fatetur se duxisse ad Dienesd processionem cum Sanctissimo. A tergo per populum deportatam fuisse statuam Lauretanam et in capella per Franciscanos repositam. Conciones patres Societatis Jesu duas de miraculis Loretti habitas fuisse, nec ullum somniasse circa excessum contra canones perpetratum. 13. Apr. 1764. AEppus jusserat opinionem dari, an sequestrum ei imponendum sit. 18. Jul. 1772. constitutus fuit illi sequestri curator et mox actio contra illum mota ob violationem sequestri. 1776. resignavit beneficium et recessit ad Neosolium. Fuit una abbas B. M. V. de Tereske, qui de parochiae aedificiis decore restaurandis et ampliandis plurimum meruit. Auctor est habitationis cooperatorum, et 1755. domus aestivae in horto, Tusculum dicta.
Preklad : Majténi Ladislav. Nitrančan. Ako chovanec seminára Marianum sa v r. 1729 stal bakalárom filozofie. 2. septembra toho roka bol ustanovený za farára v Trávnici. Nato bol 30. júla 1730 ustanovený za farára v Ponikách a Ľubietovej, 21. decembra 1733 v Senici, kde pracoval až do r. 1735. Od r. 1755 bol bojnickým farárom a prepoštom. 2. novembra 1759 sa priznal, že viedol procesiu s Najsvätejšou Sviatosťou do Jánošíkovej pri Dunajskej Lužnej. Ľudia zozadu prepravili sochu Panny Márie Loretánskej a františkáni ju umiestnili do kaplnky. Pátri jezuiti predniesli kázne o dvoch zázrakoch v Lorete. 13. apríla 1764 arcibiskup prikázal vydať stanovisko, aby bola umiestnená. 18. júla 1772 bol konštituovaný za kurátora a hneď voči nemu povstala sťažnosť. V r. 1776 sa zriekol benefícia a vrátil sa do Banskej Bystrice. Bol opátom Opátstva Panny Márie de Tereske, ktorý sa zaslúžil o vkusné reštaurovanie a rozšírenie farskej budovy. Je autorom príbytku kaplánov a v r. 1755 letného domčeka v záhrade, nazývaného Tusculum.

Číslo záznamu : 29552
Meno kňaza : Majténi, Ladislav (1703-1779)
Pcmeno kňaza : majteniladislav1779
Číslo knihy : 907730
Názov knihy : Zarevúcky, Anton: Katalóg kňazov banskobystrického biskupstva. Badín 1969, rukopis
Skratka knihy : Zar2
Strany : 126
Poradie : 9760
Citát : Majthényi slob. barón de Kesseleőkeő Ladislav
Nitrančan, 1729 farár vo Füssi, 1730 v Ponikách, 1732 v Ľubietovej, 1733 v Senici, 1755 v Bojniciach. Veľmi sa zaslúžil o okrášlenie a zväčšenie farskej budovy. Postavil kaplánske byty. – 1734 bol na prosynodálnej kongregácii v Trnave. Pre nejakú sochu v Kremnici, ktorú františkáni prenášali do kostola, ho udal kremn. farár vikárovi. Musel sa vzdať benefícia 1776 a odišiel do BB, kde z. 1779.