logo
bannermaria

Historický schematizmus slov. farností


Citáty ku kňazovi:
Číslo záznamu : 60105
Meno kňaza : Lippay, Juraj
Pcmeno kňaza : lipaijuraj
Číslo knihy : 4661
Názov knihy : Július Pašteka a kol.:Lexikón katolíckych kňazských osobností Slovenska. Bratislava: LÚČ, 2000.
Skratka knihy : lexikon
Strany : 822-821
Poradie : 13960
Citát : LIPAI (Lippay), Juraj (* 1600 Bratislava-+ 30.1.1666 Bratislava) - arcibiskup, rehoľný mecén, náboženský spisovateľ.
Pochádzal zo šľachtickej rodiny. Študoval v Bratislave, vo Viedni, v Štajerskom Hradci, teológiu na Nemecko-uhorskom kolégiu v Ríme (1621-1625), kde dosiahol doktorát filozofie. Pôsobil ako jágerský kanonik (1619), farár v Senici a ostrihomský kanonik (1625), turniansky archidiakon a farár v Nových Zámkoch (1627), svätoštefanský prepošt (1628), päťkostolský biskup (1631), vesprémsky (1632), jágerský biskup a uhorský kancelár (1637), v tejto funkcii slávnostne posvätil Chrám sv. Jána Krstiteľa v Trnave (30.8.1637); ostrihomský arcibiskup a uhorský prímas (1642). Po nevýhodnom vašvárskom mieri (1664) sa pridal k nepokojnej šľachte a zapojil sa do Vešeléniho sprisahania proti Habsburgovcom. Osvedčil sa ako blízky spolupracovník a pokračovateľ P. Pázmaňa v rekatolizačnom úsilí: podporoval rehole, usadil jezuitov v Trenčíne, Skalici, Banskej Bystrici. Založil viaceré františkánske kláštory, seminár na výchovu kňazov Trnave, spoluzakladateľ Právnickej fakulty Trnavskej univerzity. Prebudoval letný arcibiskupský palác v Bratislave, vďaka nemu pri paláci vznikol unikátny park s množstvom cudzokrajných rastlín. Je autorom filozofickej dizertačnej práce, oslavnej reči na uhorského kráľa Ladislava. Venoval sa aj výtvarnému umeniu, alchýmii, astronómii, spolu s Martinom " Sentivánim anonymne vydal astronomický spis o kométach. Autor viacerých filozoficko-teologických diel: Theatrum philosophi... pro doctoratus in philosophia grádu consequendo (Divadlo filozofa... na dosiahnutie doktorátu filozofie, Štajerský Hradec 1621); S. Ladislaus rex... (Kráľ sv. Ladislav..., Viedeň 1653); Rituale Strigoniense, seu formula agendorum in administratione sacramentorum ac ceteris ecclesiae publicis functionibus (Ostrihomský rituál, čiže spôsob vykonávania a vysluhovania sviatostí a iných verejných cirkevných úkonov, Trnava 1656); De dignitate et puritrate sacerdorum. (O dôstojnosti a čistote kňazov. In; Péterffy: Sacra concilia regni Hungariae. Bratislava 1741-1742).
Lit.: Béke, A.: Pázmány, Lippay és Esterházy levelezése 1. Rákóczi Gyorgyel. Budapešť 1882; Fischer, K.: Príspevok k dejinám astro-nómie na Slovensku v období feudalizmu. In: Z dejín vied a tech-niky na Slovensku 2. Bratislava 1963, s. 154; Novák, J.: Rodové erby na Slovensku 1. Kubíniho zbierka pečatí. Martin 1980,
s.157-159; Slovenský biografický slovník III. Martin 1989, s.410; Zelliger, A.: Egyházi írók csarnoka. Trnava 1893, s.273-274.
VILIAM JUDÁK