logo
bannermaria

Historický schematizmus slov. farností


Citáty ku kňazovi:
Číslo záznamu : 3015
Meno kňaza : Juračka, Jozef Pavol
Pcmeno kňaza : jurackajozefpavol
Názov knihy : Némethy, Ľ., Series parochiarum et parochorum archidioecesis Strigoniensis ab antiquissimis temporibus usque annum 1894, Ostrihom 1894.
Skratka knihy : nem1894
Strany : 667
Poradie : 166040
Citát : Juracska Josephus, Paulus.Dojcsensis. Qua metaphisicus ad universitatem Tirnaviensem 1747. baccalaureus et a. sequenti magister philosophiae. Theologiam in semin. s. Adalberti cum tertio a. 1749. terminavit. 18. Nov. ejusdem a. missus pro cooperatore ad Zolio-Lipcse. Hinc 14. Apr. 1752. investitus in Badin, ubi 1755. Josephus com. Batthyány peregit visitationem, qui de parocho: „Bonorum morum, zelosus.“ Hinc. 17. Maji 1764. investitus in Ocsova, ubi factus est VADnus. Hinc 29. Dec. 1770. investitus in Vetus-Zolium, retento numere VADni. Recidit ad non-erectam dioecesim Neosoliensem.
Preklad : Z Dojča. Ako študent metafyziky na Trnavskej univerzite sa v r. 1747 stal bakalárom a v nasledujúcom roku magistrom filozofie. Teológiu ukončil v seminári sv. Vojtecha v r. 1749 po treťom ročníku. 18. novembra toho roka bol poslaný za kaplána do Zvolenskej Ľupče. Odtiaľ bol 14. apríla 1752 ustanovený v Badíne, kde v r. 1755 vykonal vizitáciu gróf Jozef Batthyányi, ktorý o farárovi zaznamenal: „Dobrých mravov, horlivý.“ 17. mája 1764 bol ustanovený v Očovej, kde sa stal dekanom. 29. decembra 1770 bol ustanovený do Zvolena, ponechajúc si úrad dekana. Skončil v novozriadenej Banskobystrickej diecéze.

Číslo záznamu : 29262
Meno kňaza : Juračka, Jozef Pavol
Pcmeno kňaza : jurackajozefpavol
Číslo knihy : 907730
Názov knihy : Zarevúcky, Anton: Katalóg kňazov banskobystrického biskupstva. Badín 1969, rukopis
Skratka knihy : Zar2
Strany : 92
Poradie : 6860
Citát : Juračka Jozef
N. 6.II.1725 v Dojči. Po ord. 1752 farár v Badíne, 1769 v Očovej, 1770 vo Zvolene. Po založení BBB stal sa kanonikom kantorom. 1777 opát B.M.V. de Koppan Monostor, 1787 stal sa správcom diecéz. fondov a penzijného fondu kňazov, keď tieto fondy vypustil BÚ do správy kapitule. Ešte zdravý si kúpil rakvu, nad ktorou meditoval. Z. 18.XII.1793, v stredu, v ktorý deň sa od mladosti postil na prípravu dobrej smrti. – 1765 postavil kaplnku P. Márie v Badíne. Vo Zvolene kúpil na dražbe lúku za 1000 zl, ktorú venoval xenodochiu.

Číslo záznamu : 30921
Meno kňaza : Juračka, Jozef Pavol
Pcmeno kňaza : jurackajozefpavol
Číslo knihy : 907734
Názov knihy : Zarevúcky, Anton:Katalóg zosnulých duchovných pastierov, Badín 1985, rukopis
Skratka knihy : Zar3
Strany : 45
Poradie : 3560
Citát : Juračka Jozef
N. 6.2.1725 v Dojči. Po o. F v Badíne, 1769 F v Očovej, 177O F vo Zvolene. Pri založení BBB sa stal kanonikom kantorom. 1777 opát P. Márie de Koppan Monostor. 1787 správca diec. fondov a penzijného fondu kňazov. Keď BÚ vypustil tieto fondy do správy kapituly, ešte zdravý si kúpil rakvu, nad ktorou meditoval. Z. 18.12.1793 v stredu, ktorý deň sa od mladosti postil za dobrú smrť. 1765 postavil v Badíne poľnú kaplnku P. Márie. Vo Zvolene kúpil na dražbe lúku, ktorú venoval xenodochiu.