logo
bannermaria

Historický schematizmus slov. farností


Citáty ku kňazovi:
Číslo záznamu : 2855
Meno kňaza : Jászay, Michal
Pcmeno kňaza : jaszaymichal
Názov knihy : Némethy, Ľ., Series parochiarum et parochorum archidioecesis Strigoniensis ab antiquissimis temporibus usque annum 1894, Ostrihom 1894.
Skratka knihy : nem1894
Strany : 655
Poradie : 164440
Citát : Jászay Michael.E seminario s. Stephani 19. Jul. 1689. ordinatus. Mense Oct. ejusdem a. investitus parochus in Bélaház. Hinc 26. Apr. 1691. in Turócz-Szent-Ilona et mox 16. Jun. ejusdem a. in Kamenicz et Lelócz. Sed hoc relinquens aliam petiit regionem et 13. Jul. 1691. investituram accepit in Nyerges-Ufalu, ubi tantum usque 1692. operatus est. Mense Oct. 1694. accepit Vilke. Hinc 3. Apr. 1698. Szakal, ubi 1699. successorem nactus. Denique 19. Aug. 1712. investitus in Istvánfalva, ubi usque 1714. activus erat.
Preklad : Zo seminára sv. Štefana bol 19. júla 1689 vysvätený za kňaza. V mesiaci októbri toho roka bol ustanovený za farára v Boleráze. Potom 26. apríla 1691 v Turčianskej Svätej Helene a hneď 16. júna toho roka v Kamenci a Lelovciach. Ale toto zanechajúc požiadal o iný región a 13. júla 1691 prijal úrad v Nyergesujfalu, kde však pracoval do r. 1692. V mesiaci októbri 1694 prijal Veľkú nad Ipľom. Nato 3. apríla 1698 Szakal, kde v r. 1699 dostal nástupcu. Napokon 19. augusta 1712 bol ustanovený v Štefanovej, kde pôsobil až do r. 1714.

Číslo záznamu : 62918
Meno kňaza : Jászay, Michal
Pcmeno kňaza : jaszaymichal
Číslo knihy : 1066184
Názov knihy : Peter Múčka:História farností Dekanátu Partizánske. 2021.
Skratka knihy : Part
Strany : 149
Poradie : 1220
Citát : Michal Jáczay, (Jászay) nar. cca 1665, študoval v seminári sv. Štefana, po skončení štúdia bol 19.7.1689 vysvätený za kňaza, v októbri toho roka bol ustanovený za farára v Boleráze, od 26.4.1691 v Turčianskej Svätej Helene (Drazkovce), po vyše mesiaci (od 16.6.) farár v Kamenci a Lelovciach. Už o ďalší mesiac požiadal o preloženie do iného regiónu ai od 13.71691 prijal úrad v Nyergesujfalu (Maďarsko), kde však tiež nevydržal dlho. Od októbra 1694 farár vo Veľkej nad Ipľom, od apríla 1698-1699 farár v Szakale (Maďarsko), ďalšie pôsobiska sú neznáme až do roku 1712, kedy bol ustanovený za farára v Štefanovej (okr. Pezinok), kde pôsobil do roku 1714.