logo
bannermaria

Historický schematizmus slov. farností


Citáty ku kňazovi:
Číslo záznamu : 2939
Meno kňaza : Ján de Gyba
Pcmeno kňaza : jandegyba1405
Názov knihy : Némethy, Ľ., Series parochiarum et parochorum archidioecesis Strigoniensis ab antiquissimis temporibus usque annum 1894, Ostrihom 1894.
Skratka knihy : nem1894
Strany : 662
Poradie : 165280
Citát : Joannes de Gyba.Occurrit 1405. plebanus parochialis ecclesiae de Brizna (Breznóbánya). Cum ejusque successores Sigismundus rex consessis decimis providet. (Féjer, C. D. X. IV. 376.)
Preklad : V r. 1405 bol farárom farského kostola de Brizna (Brezno). Jemu a jeho nástupcom poskytol kráľ Žigmund desiatok. (Féjer, C. D. X. IV. 376.)

Číslo záznamu : 29227
Meno kňaza : Ján de Gyba
Pcmeno kňaza : jandegyba1405
Číslo knihy : 907730
Názov knihy : Zarevúcky, Anton: Katalóg kňazov banskobystrického biskupstva. Badín 1969, rukopis
Skratka knihy : Zar2
Strany : 87
Poradie : 6510
Citát : Ján de Gyba
1405 sp. sa ako farár „de Brizna“ /Brezno/, v súvise s decimou, ktorou kráľ Žigmund zaopatril farské benefícium. NSP.