logo
bannermaria

Historický schematizmus slov. farností


Citáty ku kňazovi:
Číslo záznamu : 37031
Meno kňaza : Jančáry, Vojtech
Pcmeno kňaza : jancaryvojtech
Číslo knihy : 6883
Názov knihy : Hišem, Cyril:Košické presbytérium 1804-2006, Košice 2006, al. text.
Skratka knihy : CHKE
Poradie : 7850
Citát : JANČÁRY, Vojtech
* nar. 28.3.1897 Sabinov, ord. 29.6.1920, +26.3.1973 Košice, poch. Sabinov
* štúdiá – gymnázium Sabinov, teológia Ostrihom, 1920 študijný prefekt Katolíckeho konviktu v Košiciach, 1921 kaplán Ražňany, 1924 administrátor Široké, 1930 notár kňazských rekolekcií, notár dištriktu, 1931 administrátor Jarovnice, 1932 farár, 1933 inšpektor škôl dištriktu, 1934 vicedekan, spovedník sestier sv. Kríža Jarovnice, 1938 moderátor Katolíckej akcie dištriktu, 1940 farár Veľký Šariš, 12.9.1949 čestný kanonik, 1951 administrátor Košice - Dóm, 1954 Haniska, 1957 Košice - Juh, dekan.
Bol spoluzakladateľ a v rokoch 1923 – 1924 redaktor týždenníka Slovenská pravda, regionálneho orgánu HSĽS v Prešove. Od roku 1951 bol predsedom Mierového hnutia katolíckeho duchovenstva.
* AACass Necrologium, č. 440. Sch. 1925, s. 19; 1928, s. 18; 1834, s. 18; 1938, s. 218; 1843, s. 240; 1948, s. 88. Slovenský biografický slovník II. Martin 1987, s. 519. Zubko, P.: Dejiny Košickej kapituly, s. 156.>

Číslo záznamu : 59691
Meno kňaza : Jančáry, Vojtech
Pcmeno kňaza : jancaryvojtech
Číslo knihy : 4661
Názov knihy : Július Pašteka a kol.:Lexikón katolíckych kňazských osobností Slovenska. Bratislava: LÚČ, 2000.
Skratka knihy : lexikon
Strany : 592
Poradie : 9800
Citát : JANČÁRY, Vojtech (* 28.3.1897 Sabinov -+ 26.3.1973 Košice) - kanonik, pedagóg, redaktor.
Gymnázium absolvoval v Sabinove, teológiu v Ostrihome. Za kňaza ho vysvätili 29.6.1920. Po vysviacke pôsobil ako študijný prefekt Katolíckeho konviktu v Košiciach, od r.1921 bol kaplánom v Ražňanoch, od r.1924 administrátorom farnosti v Širokom. R.1930 sa stal notárom kňazských rekolekcií, notárom dištriktu, r.1931 administrátorom v Jarovniciach, r. 1933 inšpektorom škôl dištriktu, r.1934 prodekanom, r.1938 moderátorom Katolíckej akcie v dištrikte, r.1940 farárom vo Veľkom Šariši. R.1949 ho vymenovali za čestného kanonika, od r.1951 bol administrátorom Dómu sv. Alžbety v Košiciach, od r.1957 dekanom pre Košice-Juh. Stal sa spoluzakladateľom a v r.1923-1924 aj redaktorom týždenníka Slovenská pravda, regionálneho orgánu Hlinkovej slovenskej ľudovej strany v Prešove. Od r.1951 zastával funkciu predsedu Mierového hnutia katolíckych duchovných.
Lit.: Hišem, C.: Biografický slovník kňazov košickej diecézy od r. 1804. Rkp. 1994, s.56; Slovenský biografický slovník II. Martin 1987, s.519.
CYRIL HIŠEM