logo
bannermaria

Historický schematizmus slov. farností


Citáty ku kňazovi:
Číslo záznamu : 27354
Meno kňaza : Imrikovič, Juraj, SJ
Pcmeno kňaza : imrikovicjurajsj
Číslo knihy : 1019597
Názov knihy : Prikryl, Ľubomír Viliam: Lexikón katolíckych duchovných Žiliny. Žilina 2014 (el. text)
Skratka knihy : plv1
Poradie : 3430
Citát : Imrikovič, Juraj (* 8. septembra 1696 Trnava – + 29. novembra 1771 Žilina) — jezuita, superior.
Do rehole vstúpil v roku 1713 ako sedemnásťročný. Pôsobil ako misionár a vojenský duchovný na viacerých miestach Uhorska. V roku 1730 pôsobil s P. Gabrielom Jóbom, SJ ako „pohyblivý“ misionár v Liptovskom Svätom Mikuláši. Bol aj predstaveným rehoľného domu v Budíne i vicerektorom v Köszegu. V rokoch 1742 až 1747 bol rektorom jezuitského kolégia v Trenčíne, kde pracoval aj ako magister novicov. Pôsobil tu aj ako kazateľ, katechéta a misionár. V rokoch 1767 až 1770 bol superiorom jezuitskej rezidencie v Žiline. Z tejto funkcie mu vyplývalo i to, že bol aj žilinským farárom a riaditeľom nižšieho gymnázia. Účinkoval aj vo viedenskom Pazmaneu.
Vydal niekoľko latinských náboženských prác, básni a filozofických úvah – „Musae peregrinae, carmine vario“ (Rozličné umelecké pútnické piesne – Košice 1722), „Comitia sapientiae“ (Snemy múdrosti – Košice 1723), „Mariae Matris ac Virginis primi conceptus momenti innocentia vindicata“ (Prosba venovaná Márii Matke a Panne od prvopočiatku Nepoškvrneného počatia – Trnava 1725) „Laudatio panegyrica divo Ivoni“ (Chválospev na svätého Ivona).

Číslo záznamu : 59650
Meno kňaza : Imrikovič, Juraj, SJ
Pcmeno kňaza : imrikovicjurajsj
Číslo knihy : 4661
Názov knihy : Július Pašteka a kol.:Lexikón katolíckych kňazských osobností Slovenska. Bratislava: LÚČ, 2000.
Skratka knihy : lexikon
Strany : 562
Poradie : 9390
Citát : IMRIKOVIČ, Juraj, SJ (* 8.9.1696 Trnava -+ 29.11.1771 Žilina) - básnik, misionár.
Ako sedemnásťročný vstúpil r.1713 do Spoločnosti Ježišovej. Od r.1717 pôsobil dva roky v Banskej Štiavnici ako slovenský kazateľ, potom na viacerých miestach v Uhorsku ako misionár i ako vojenský kaplán. R.1730 bol členom jezuitskej rezidencie v Kláštore pod Znievom. Spolu s Gabrielom Jobom pôsobil vtedy ako „pohyblivý" misionár najmä v Liptove. Bol rektorom jezuitského kolégia a magistrom novicov v Trenčíne (1742-1747). V Žiline bol superiorom tamojšej jezuitskej rezidencie (1767-1770), potom superiorom rehoľného domu v Budíne, vicerektorom v Kôszegu, napokon pôsobil vo viedenskom Pázmaneu. — Literárne sa prejavil ako básnik a spisovateľ, autor latinských náboženských prác, básní a filozofických úvah. Vydal zbierku piesní Musae peregrinae carminae vario (Rozličné umelecké pútnické piesne, Košice 1722), prácu Comitia sapientiae (Snemy múdrosti, Košice 1723) a knižku Mariae Matris ac Virginis primi conceptus momenti innocentis vindicata Oratio (Prosba venovaná Márii Matke a Panne od prvopočiatku Nepoškvrneného počatia, Trnava 1725). Bez udania roka vyšlo jeho dielko Laudatio panegyrica divo Ivoni (Chválospev na sv. Ivona).
Lit.: Krapka, E. - Mikula, V.: Dejiny Spoločnosti Ježišovej na Slovensku. Cambridge, Ont., 1990, s.l Í9-120,159, 166, 218.
ĽUBOMÍR V. PRIKRYL