logo
bannermaria

Historický schematizmus slov. farností


Citáty ku kňazovi:
Číslo záznamu : 36902
Meno kňaza : Hések, Štefan
Pcmeno kňaza : hesekstefan
Číslo knihy : 6883
Názov knihy : Hišem, Cyril:Košické presbytérium 1804-2006, Košice 2006, al. text.
Skratka knihy : CHKE
Poradie : 6560
Citát : HÉSEK, Štefan, PhDr.
* nar. 29.2.1892 Kúty, ord. 29.6.1916 Sittene (Švajč.) – Július Mauricius Abbet, +22.8.1953 Veľká Lodina, poch. Kúty
* štúdiá – gymnázium Skalica, Ostrihom, Temešvár (Rum.), teológia Košice, Frieburg - 21.7.1916 PhDr., 1.10.1916 kaplán Vranov nad Topľou, 8.9.1918 Košice, 1.10.1918 administrátor Udavské, 1924 farár, vicedekan, 1936 dekan, 10.2.1939 farár Prešov, 27.6.1939 čestný kanonik, spovedník sestier premonštrátok, prézes kongregácie Nanebovzatia Panny Márie, generálny vikár biskupa Jozefa Čárskeho v Prešove, prézes prosynodálnych examinátorov, diecézny konzultor, prosynodálny sudca, 1943 apoštolský protonotár, 1951 administrátor Veľká Lodina.
Písal články do Katolíckych novín, Kultúry a Duchovného pastiera.
* AACass Necrologium, č. 357. Lenčiš, Š.: Vybraní čestní košickí kanonici, s. 23 – 27. Sch. 1915, s. 179; 1918, s. 18; 1925, s. 26; 1928, s. 29; 1934, s. 28; 1938, s. 215; 1943, s. 239; 1948, s. 86. Zubko, P.: Dejiny Košickej kapituly, s. 106.>

Číslo záznamu : 59521
Meno kňaza : Hések, Štefan
Pcmeno kňaza : hesekstefan
Číslo knihy : 4661
Názov knihy : Július Pašteka a kol.:Lexikón katolíckych kňazských osobností Slovenska. Bratislava: LÚČ, 2000.
Skratka knihy : lexikon
Strany : 477
Poradie : 8100
Citát : HÉSEK, Štefan (* 29.2.1892 Kúty, okr. Senica -+ 22.8.1953 Veľká Lodina, okr. Košice-okolie, poch. v Kútoch) - vlastivedný pracovník. Používal pseudonym dr. Vranovský.
Pochádzal z roľníckej rodiny, stredoškolské gymnaziálne štúdiá absolvoval v Skalici, Ostrihome, Temešvári, teológiu študoval v Košiciach a na Katolíckej univerzite vo Fribourgu (Švajčiarsko). Získal doktorát filozofie a teológie; r.1917 ho vysvätili za kňaza. Rok pôsobil ako kaplán vo Vranove nad Topľou, v r.1918-1938 bol farárom, neskôr dekanom v Udavskom, od r.1938 generálnym vikárom biskupa J. Cárskeho,, od r.1943 apoštolským pronotárom. Zastával funkcie v katolíckych kultúrnych a náboženských organizáciách (napr. Katolícky kruh, mariánske kongregácie); zaoberal sa vlastivednou činnosťou v zemplínskom regióne, zbieral folklór a venoval sa ľudovému liečiteľstvu. Náboženskými a politickými článkami prispieval do Katolíckych novín, Kultúry, Duchovného pastiera a i. Jeho teologická práca Philosophia Petri Nigri (Filozofia Petra Nigriho) zostala v rukopise. EVA FORDINÁLOVÁ