logo
bannermaria

Historický schematizmus slov. farností


Citáty ku kňazovi:
Číslo záznamu : 42499
Meno kňaza : Hábel, František Xaver
Pcmeno kňaza : habelfrantisekxaver
Číslo knihy : 556617
Názov knihy : Schematismus cleri dioecesis Nitriensis pro anno a Christo nato 1836
Skratka knihy : NS1836pom
Strany : 139-154
Citát : Hábel, Franciscus - kňaz pôsobiaci v Nitrianskej diecéze, bol farárom vo farnosti: Dubnica nad Váhom, Dolná Súča, Trenčianska Teplá, pred rokom 1836.
Poznámka DKI : Údaje vyhľadané na stránkach 139-154

Číslo záznamu : 59441
Meno kňaza : Hábel, František Xaver
Pcmeno kňaza : habelfrantisekxaver
Číslo knihy : 4661
Názov knihy : Július Pašteka a kol.:Lexikón katolíckych kňazských osobností Slovenska. Bratislava: LÚČ, 2000.
Skratka knihy : lexikon
Strany : 433
Poradie : 7300
Citát : HÁBEL, František Xaver (* 12.10.1760 Trenčín -+ 13.10.1846 Nitra) - biskup, prekladateľ, bernolákovec.
Gymnázium absolvoval v Trenčíne, fdozofiu študoval v Nitre a teológiu v Budíne. Po kňazskej vysviacke (1783) pôsobil ako kaplán, súčasne aj profesor na lýceu v Nitre, potom v Dubnici nad Váhom (1784). Na základe súbehu sa stal farárom v Dolnej Súči (1785) a v Trenčianskej Teplej (1794). Pôsobil ako trenčiansky prodekan (od r.1799) i dekan (1804). Onedlho bol zasa farárom v Dubnici nad Váhom a zároveň ho vymenovali za čestného kanonika. R.1811 sa stal nitrianskym sídelným kanonikom, r.1815 titulárnym opátom, r.1832 veľprepoštom Nitrianskej kapituly, vikárom, napokon dostal hodnosť titulárneho biskupa dulmského (1833) a stal sa pomocným biskupom v Nitre. — Už r.1794 zaopatril pre kostol v Trenčianskej Teplej, ktorý je zasvätený sv. Matúšovi, relikvie tohto svätca a ďalšie vybavenie. Bol zakladajúcim členom Slovenského učeného tovarišstva a členom jeho Pobočného stánku v Nitre. Pôsobil ako plodný prekladateľ, čím účinne propagoval bernolákovskú slovenčinu. Prekladal z nemčiny a z latinčiny. Významný bol najmä jeho preklad meditácií Tomáša Kempenského Kniha o nasleduwáňí Pána Krista (Trnava 1806), prvý preklad tohto diela do slovenčiny. Preložil aj katechetické a modlitbové knihy, ktoré vyšli vďaka finančnej podpore biskupa Františka Xavera Fuchsa. Neskôr však sám štedro podporoval vydavateľskú činnosť bernolákovcov.
Lit.: Kotvan, I.: Bibliografia bernolákovcov. Martin
1957, s.139-142; Vavrovič, J.: Svetlá minulosti. Trnava 1994, s.48, 64, 72-73.
ĽUBOMÍR V. PRIKRYL

Číslo záznamu : 65713
Meno kňaza : Hábel, František Xaver
Pcmeno kňaza : habelfrantisekxaver
Názov knihy : Bošanský, Martin. Vitae Canonicorum Nitriensium. Nitra 2021.
Skratka knihy : Bosansky2021
Strany : 53
Poradie : 1800
Citát : Hábel František Xaver.
Narodil sa 12.10.1760 v Trenčíne. Gymnaziálne štúdiá vykonal v Trenčíne, filozofické v Nitre a teologické v Budíne. Po kňazskej vysviacke (28.10.1783 v Močenku) bol prefektom v Kňazskom seminári, ako i prednášajúcim na Biskupskom lýceu. Od r. 1784 pôsobil ako kaplán v Dubnici nad Váhom. Farárom bol v Dolnej Súči (1785 — 1794) v Trenčianske Teplej (1794 — 1804) a v Dubnici nad Váhom (1804 — 1811). R. 1806 sa stal čestným a r. 1811 sídelným kanonikom. R. 1815 bol menovaný za čestného zebegínskeho opáta. R. 1832 sa stal veľprepoštom a r. 1833 čestným biskupom dulmským. Bol zakladajúcim členom Slovenského učeného tovarišstva. Vďaka podpore biskupa F. X. Fuchsa preložil do slovenčiny a tlačou vydal viacero diel. Zomrel 13.10.1846.