logo
bannermaria

Historický schematizmus slov. farností


Citáty ku kňazovi:
Číslo záznamu : 31662
Meno kňaza : Feranec Jozef, Mons.
Pcmeno kňaza : feranecjozefmons
Číslo knihy : 401119
Názov knihy : Schematizmus slovenských katolíckych diecéz, SSV Trnava, 1978
Skratka knihy : Schem78
Strany : 190
Poradie : 20260
Citát : Feranec Jozef, Mons., n. 14. 3. 1910 v Pobedíme, o. 18. 12. 1932, 1933 kapl. Detv. Huta, 1934 kapl. Trubín, 1945 kapl. Zvolen, 1938 prof. náb. a latinčiny vo Zvolene, 1943 spr. f. Zvolen, 1946 spr. f. Koš, 1948 spr. f. Zvolen, dekan, 1952 spr. f. Partizánske, 1958 spr. f. Slov. Pravno, 1965 spr. f. Kláštor pod Znievom, 1969 pro-synod. examinátor, 1970 spr. f. Martin, dekan martinského dekanátu, 3. 3. 1973 sídelný biskup banskobystrický.
Poznámka DKI : V Schematizme sú niektoré chybné údaje.

Číslo záznamu : 59255
Meno kňaza : Feranec Jozef, Mons.
Pcmeno kňaza : feranecjozefmons
Číslo knihy : 4661
Názov knihy : Július Pašteka a kol.:Lexikón katolíckych kňazských osobností Slovenska. Bratislava: LÚČ, 2000.
Skratka knihy : lexikon
Strany : 331-332
Poradie : 5550
Citát : FERANEC, Jozef (* 13.2.1910 Pobedim, okr. Nové Mesto nad Váhom) - biskup.
Ľudovú školu vychodil v rodisku, gymnázium v Novom Meste nad Váhom (1921-1922), Trnave (1923-1924) a v Banskej Bystrici (1924-1928), kde absolvoval aj teológiu (1928-1932). Za kňaza ho vysvätili 18.12.1932. Ako kaplán pôsobil v Detvianskej Hute (1932), Trubíne (1934), Hriňovej, vo Zvolene (1935-1943). R.1943 sa stal správcom farnosti, neskôr farárom vo Zvolene. Od r.1938 vyučoval na tamojšom gymnáziu náboženstvo a latinčinu. Od r.1946 spravoval farnosť v Koši, r.1948 sa opäť vrátil do Zvolena, kde pôsobil ako farár i dekan a zároveň ako skúšobný komisár teológov. Jeho zásluhou tam postavili novú farskú budovu. R.1950 ho postihol údel horlivých kňazov, komunistický režim ho na dva roky internoval v Mučeníkoch (dnes Močenok). Po návrate pôsobil ako farár v Partizánskom (1952-1958), Slovenskom Právne (1958-1965), Kláštore pod Znievom (1965-1970); vykonával aj funkciu prosynodálneho examinátora. V r.1970-1973 bol dekanom v Martine. Biskupskú vysviacku prijal 3.3.1973 v Nitre (spolu s Júliusom Gábrišom a Jánom Pásztorom). Ťažisko jeho kňazského účinkovania spočívalo vo vychovávateľskej činnosti medzi mládežou (vyučoval náboženstvo, viedol Orla, Katolícky skaut, ochotnícke divadlo, bol predsedom divadelného združenia Detvan). Ako člen Zväzu novinárov publikoval v Krásach Slovenska, Katolíckych novinách, Duchovnom pastierovi. V r. 1940-1946 redigoval diecézny časopis Náš priateľ, neskôr regionálny časopis Štúrov hlas (1974-1978). V jeho publikačnej činnosti prevládali mariánske témy. V úrade biskupa bol vedený snahou pomôcť Cirkvi dialógom s komunistickou administratívou, čoho výrazom bývala aj jeho účasť na zasadnutiach hnutia Pacem in terris. Napriek ťažkým podmienkam sa mu darilo udržiavať život vo farnostiach a uvádzať do života závery Druhého vatikánskeho koncilu, hoci v obmedzenej forme. Na značné povzbudenie veriacich sa v Banskej Bystrici každoročne konali kňazské vysviacky, väčšinou aj pre Košickú a Rožňavskú diecézu. R.1990 po dovŕšení 80 rokov podal abdikáciu a pápež Ján Pavol II. ju prijal. Odvtedy žije na odpočinku v Banskej Bystrici.
Lit.: Schematizmus Banskobystrickej diecézy.
JÚLIUS SLANÝ

Číslo záznamu : 62806
Meno kňaza : Feranec Jozef, Mons.
Pcmeno kňaza : feranecjozefmons
Číslo knihy : 1066184
Názov knihy : Peter Múčka:História farností Dekanátu Partizánske. 2021.
Skratka knihy : Part
Strany : 39
Poradie : 100
Citát : Mons.ThDr. Jozef Feranec, narodil sa 13.2.1910 v Pobedime, otec Jozef, matka Mária, rod. Petrášová, gymnaziálne štúdiá absolvoval v Novom Meste nad Váhom, Trnave a BB, kde absolvoval aj teologické štúdiá (1928 -1932). Za kňaza bol vysvätený 18.12.1932. Ako kaplán pôsobil v Detvianskej Huti, v Lovči - Trubíne, Hriňovej a vo Zvolene (od roku 1938 vyučoval na tamojšom gymnáziu náboženstvo a latinčinu). V roku 1943 sa stal SF a neskôr farárom vo Zvolene (zaslúžil sa o výstavbu novej budovy fary). V rokoch 1946 - 1948 spravoval farnosť v Koši, následne sa vrátil do Zvolena, kde pôsobil ako dekan. Po násilnej dvojročnej internácii v Močenku pôsobil ako farár v Partizánskom (1952 - 1955), potom účinkoval v Slovenskom Právne a Kláštore pod Znievom. V rokoch 1970 - 1973 farár, dekan v Martine. Ťažisko jeho kňazského účinkovania spočívalo vo vychovávateľskej činnosti medzi mládežou (vyučoval náboženstvo, viedol telovýchovný spolok Orol, katolícky skauting, ochotnícke divadlo, bol predsedom divadelného združenia Detvan). Ako člen Zväzu novinárov publikoval v Krásach Slovenska, Katolíckych novinách a Duchovnom pastieri. V rokoch 1940 -1946 redigoval diecézny časopis Náš priateľ, neskôr časopis Štúrov hlas (1974-1978).V jeho publikačnej činnosti prevládali mariánske témy.