logo
bannermaria

Historický schematizmus slov. farností


Citáty ku kňazovi:
Číslo záznamu : 27194
Meno kňaza : Egelský, Pavol
Pcmeno kňaza : egelskypavol
Číslo knihy : 1019597
Názov knihy : Prikryl, Ľubomír Viliam: Lexikón katolíckych duchovných Žiliny. Žilina 2014 (el. text)
Skratka knihy : plv1
Poradie : 1670
Citát : Egelský, Pavol (* 16. januára 1755 Banská Bystrica – + 6. novembra 1824 Žilina) — kňaz Nitrianskej diecézy, honorárny kanonik, bernolákovec.
Teológiu študoval v Biskupskom kňazskom seminári svätého Ladislava v Nitre a kňazské svätenie prijal 16. januára 1776. Zrušenú farnosť vo Višňovom obnovili v roku 1787, ale spravovanú iba kaplánom (capellania), ktorým sa v roku 1790 stal aj on a od roku 1806 tam bol prvým farárom, ale v tom istom roku ho ustanovili za farára v Žiline, kde sa zakrátko stal aj dištriktuálnym dekanom. V roku 1820 ho vymenovali za honorárneho kanonika. V roku 1821 slávnostne inštaloval v Lietave za tamojšieho farára vdp. Antona Horeckého .
Bol vynikajúcim kazateľom. Viacero jeho kázni vyšlo v rokoch 1848 až 1851 v štvorzväzkovej práci „Poklady kazateľského rečníctva“.
Bol štedrým podporovateľom bernolákovcov.

Číslo záznamu : 42438
Meno kňaza : Egelský, Pavol
Pcmeno kňaza : egelskypavol
Číslo knihy : 556617
Názov knihy : Schematismus cleri dioecesis Nitriensis pro anno a Christo nato 1836
Skratka knihy : NS1836pom
Strany : 139-154
Citát : Egelszky, Paulus - kňaz pôsobiaci v Nitrianskej diecéze, bol farárom vo farnosti: Višňové, pred rokom 1836.
Poznámka DKI : Údaje vyhľadané na stránkach 139-154

Číslo záznamu : 59203
Meno kňaza : Egelský, Pavol
Pcmeno kňaza : egelskypavol
Číslo knihy : 4661
Názov knihy : Július Pašteka a kol.:Lexikón katolíckych kňazských osobností Slovenska. Bratislava: LÚČ, 2000.
Skratka knihy : lexikon
Strany : 297-298
Poradie : 5030
Citát : EGELSKÝ, Pavol (* 16.1.1755 Banská Bystrica -+ 6.11.1824 Žilina) - bernolákovský kazateľ.
Po ukončení gymnázia študoval teológiu v nitrianskom seminári. Za kňaza ho vysvätili r. 1778, potom sa stal kaplánom v Žiline. Od r.1790 farár vo Višňovom. R. 1806 ho ustanovili za farára v Žiline, kde sa onedlho stal aj dekanom. R. 1820 titulárny kanonik. Vyznamenal sa ako vynikajúci kazateľa podporovateľ bernolákovcov. Veľa kázní mu uverejnili v Pokladoch kazateľského rečníctva, r.1-4 (1848-1851).
Lit.: Schematizmy Nitrianskej diecézy; Vagner, J.: Adalékok a Nyitrai székes-káptalan torténetéhez. Nitra 1896, s.344.
HADRIÁN RADVÁNI

Číslo záznamu : 65672
Meno kňaza : Egelský, Pavol
Pcmeno kňaza : egelskypavol
Názov knihy : Bošanský, Martin. Vitae Canonicorum Nitriensium. Nitra 2021.
Skratka knihy : Bosansky2021
Strany : 45
Poradie : 1390
Citát : Egelský Pavol (Egelszky).
Narodil sa 16.1.1755 v Banskej Bystrici. R. 1776 vstúpil do Kňazského seminára v Nitre. Ordinovaný bol 8.4.1781. V r. 1790 — 1806 bol farárom vo Višňovom. Ku kamennému krížu pred kostolom dal zhotoviť sochy Panny Márie a sv. Jána. R. 1806 sa stal farárom v Žiline, kde bol i dištriktuálnym dekanom. R. 1820 sa stal čestným kanonikom. Zomrel 6.11.1824 v Žiline. Bol vynikajúcim rečníkom a zanechal po sebe niekoľko slovenských kázní.