logo
bannermaria

Historický schematizmus slov. farností


Citáty ku kňazovi:
Číslo záznamu : 1562
Meno kňaza : Dubovský, Andrej Ignác
Pcmeno kňaza : dubovskyandrejignac
Názov knihy : Némethy, Ľ., Series parochiarum et parochorum archidioecesis Strigoniensis ab antiquissimis temporibus usque annum 1894, Ostrihom 1894.
Skratka knihy : nem1894
Strany : 551
Poradie : 151510
Citát : Dubovszky Andreas, Ignatius.E Pázmáneo 1685. ordinatus. 16. Mart. 1686. investitus parochus in Bohunicz. Successorem 3. Jan. 1689. nactus, 12. Apr. 1690. investituram accepit pro Hosszufalva. Hinc jam 3. Sept. ejusdem a. transivit ad Báhony, inde 1692. ad Lancsár. Hic 15. Nov. ejusdem a. vidimari et confirmari curavit per Georgium comitem Erdődy illas collationes agrarum extirpatoriorum et vinearum, quas 12. Jun. 1639. Gabriel Erdódy ecclesiae dedit. Hujus memoriam in ecclesia chronosticon conservat. 1697. Emericus Pongrácz peregit visitatoniem, in qua de parocho dicit, quod sit annorum 42. Hinc 29. Apr. 1697. transivit ad Turócz-Szent-Péter, exhinc demum 21. Aug. 1698. accepit Gácsfalu, ubi usque 1703. operatus est.
Preklad :
Z Pázmánea v r. 1685 vysvätený za kňaza. 16. marca 1686 bol ustanovený za farára v Bohuniciach. 3. januára 1689 dostal nástupcu, 12. apríla 1690 prijal úrad do Dlhej. Odtiaľ už 3. septembra toho roka prešiel do Báhoňa, nato v r. 1692 do Lančára. Tu sa 15. novembra toho roka postaral, aby gróf Juraj Erdődy zviditeľnil a potvrdil príspevky rolí a vinohradov, ktoré 12. júna 1639 daroval Gabriel Erdődy kostolu. Na jeho pamiatku bol v kostole osadený chronosticon. V r. 1697 vykonal Imrich Pongrácz vizitáciu, v ktorej vravel o farárovi, že má 42 rokov. Odtiaľ prešiel 29. apríla 1697 do Turčianskeho Svätého Petra, potom 21. augusta 1698 prijal Halič, kde pracoval až do r. 1703.

Číslo záznamu : 27760
Meno kňaza : Dubovský, Andrej Ignác
Pcmeno kňaza : dubovskyandrejignac
Číslo knihy : 907730
Názov knihy : Zarevúcky, Anton: Katalóg kňazov banskobystrického biskupstva. Badín 1969, rukopis
Skratka knihy : Zar2
Strany : 45
Poradie : 2660
Citát :
Dubovský Andrej Ignác
1686 farár v Bohuniciach, 1690 v Dlhej n/V., t. r. v Báhoni, 1692 v Lančáre, 1697 v T. Sv. Petre, 1698 v Haliči.