logo
bannermaria

Historický schematizmus slov. farností


Citáty ku kňazovi:
Číslo záznamu : 1476
Meno kňaza : Dlabač, Daniel
Pcmeno kňaza : dlabacdaniel
Názov knihy : Némethy, Ľ., Series parochiarum et parochorum archidioecesis Strigoniensis ab antiquissimis temporibus usque annum 1894, Ostrihom 1894.
Skratka knihy : nem1894
Strany : 544
Poradie : 150650
Citát : Dlabacs Daniel.Missus 23. Jan. 1742. pro cooperatore Szeniczium, hinc 17. Jul. 1745. investitus parochus in Turócz-Szent—Péter, hinc 7. Oct. 1749. transivit ad Nahács, hinc 2. Dec. 1750. ad Podola, ubi usque 1769. operutus est, hinc se ad eremum prope montem Zobor contulit, verum ob religionis catholicae conservandae studium iterum ad curam animarum rediit et 3. Oct. 1771. investitus parochus in Grinád. † 9. Febr. 1783. ibidem. Legata fecit pro campana eccl. Grinaviensis acquirenda, 240 fl. et pro ejus 20 fl.
Preklad : 23. januára 1742 bol poslaný za kaplána do Senice, odtiaľ bol 17. júla 1745 ustanovený za farára v Turčianskom Svätom Petre, odtiaľ prešiel 7. októbra 1749 do Naháča, nato 2. decembra 1750 do Podolia, kde pracoval až do r. 1769. Nato sa pripojil k pustovníkom na vrchu Zobor, kvôli štúdiu a utvrdeniu sa v katolíckom náboženstve. Vrátil sa do duchovnej správy a 3. októbra 1771 bol ustanovený za farára v Grinave. Tamže † 9. februára 1783. Zanechal 240 florénov na zakúpenie zvona pre grinavský kostol.

Číslo záznamu : 27174
Meno kňaza : Dlabač, Daniel
Pcmeno kňaza : dlabacdaniel
Číslo knihy : 1019597
Názov knihy : Prikryl, Ľubomír Viliam: Lexikón katolíckych duchovných Žiliny. Žilina 2014 (el. text)
Skratka knihy : plv1
Poradie : 1470
Citát : Dlabač, Daniel (* 1718 Žilina – † 1783 Grinava, dnes súčasť Pezinka) — kňaz Ostrihomskej arcidiecézy.
Ako kňaz pôsobil vo viacerých farnostiach Trnavského vikariátu Ostrihomskej arcidiecézy. V r. 1749 bol v Naháči, v r. 1750 v Podolí. Napokon bol farárom v Grinave.
V roku 1782 založil základinu v sume 16 000 zlatých pre chudobných študentov a siroty, ktorí pochádzali zo Žiliny. Tá umožnila vzdelanie stovkám žilinských chlapcov.
V roku 1782 daroval pútnickému Kostolu sv. Mikuláša vo Višňovom hlavný oltár, ktorý vyhotovili v Bratislave. Oltár slávnostne posvätili 29. septembra 1783 a preniesli naň sošku Panny Márie.

Číslo záznamu : 27740
Meno kňaza : Dlabač, Daniel
Pcmeno kňaza : dlabacdaniel
Číslo knihy : 907730
Názov knihy : Zarevúcky, Anton: Katalóg kňazov banskobystrického biskupstva. Badín 1969, rukopis
Skratka knihy : Zar2
Strany : 42
Poradie : 2460
Citát :
Dlabáč Daniel
1742 kaplán, 1745 farár vo T. Sv. Petre, 1749 v Naháči, 1750 v Podolí, do 1769. Potom odišiel na Zobor, aby si prehĺbil vedomosti a zase sa vrátil do fary. 1771 farár v Grinave, kde z. 9.II.1783. Zanechal legát na kúpenie zvona.