logo
bannermaria

Historický schematizmus slov. farností


Citáty ku kňazovi:
Číslo záznamu : 27734
Meno kňaza : Dianiška, Alexander
Pcmeno kňaza : dianiskaalexander
Číslo knihy : 907730
Názov knihy : Zarevúcky, Anton: Katalóg kňazov banskobystrického biskupstva. Badín 1969, rukopis
Skratka knihy : Zar2
Strany : 41
Poradie : 2400
Citát :
Dianiška Alexander
N. 23.III.1867 v BB, o. 1889, kaplán vo Zv. Slatine, Krupine, N. Bani, 1893 doktor teológie, 1895 K v Prievidzi, 1901 SF v Prievidzi a v Mošovciach, 1902 SF v Brezne a t. r. v Brehoch. Pretože v Brezne zakázal v kostole spievať maď hymnu mal vyšetrovanie a šikanovanie. 1903 odišiel do Ameriky a stal sa farárom v Plymouthe. Tam vystaval kláštor pre sestry a kultúrny dom.

Číslo záznamu : 30704
Meno kňaza : Dianiška, Alexander
Pcmeno kňaza : dianiskaalexander
Číslo knihy : 907734
Názov knihy : Zarevúcky, Anton:Katalóg zosnulých duchovných pastierov, Badín 1985, rukopis
Skratka knihy : Zar3
Strany : 19
Poradie : 1390
Citát : Dianiška Alexander
N. 23.3.1867 v BB. O. 1889. K vo Zv. Slatine, Krupine, N. Bani. 1893 doktor teológie, 1895 K v Prievidzi. 1901 SF v Prievidzi, SF v Mošovciach, 1902 SF v Brezne, t. r. v Brehoch.
Pretože v Brezne zakázal spievať v kostole maďarskú hymnu, mal pre to vyšetrovanie a šikanovanie. 1903 odišiel do Ameriky a stal sa v Plymouthe F. Tu vystaval kláštor pre sestry a kultúrny dom.

Číslo záznamu : 59110
Meno kňaza : Dianiška, Alexander
Pcmeno kňaza : dianiskaalexander
Číslo knihy : 4661
Názov knihy : Július Pašteka a kol.:Lexikón katolíckych kňazských osobností Slovenska. Bratislava: LÚČ, 2000.
Skratka knihy : lexikon
Strany : 239-240
Poradie : 4100
Citát : DIANIŠKA, Alexander (* 21.3.1867 Banská Bystrica+ 9.11.1923 Wilkes Barre, PA, USA) spisovateľ, prekladateľ, spolkový pracovník.
Syn chudobných rodičov. Ľudovú a strednú školu navštevoval v Banskej Bystrici, kde zmaturoval s vynikajúcim prospechom (1885). Rodinný priateľ kňaz J Martinček mu umožnil štúdium teológie v Ostrihome. Na základe listu, ktorý neskôr napísal J Martinček slovenským bohoslovcom v Ostrihome, vedenie seminára v r.1887 vylúčilo Dianišku zo štúdia a spolu s ním aj A.Vladára, prísne pokarhalo J.Donovala-Milkina a F. Jurigu. Banskobystrický biskup mu však ako výbornému žiakovi dovolil dokončiť štúdiá v Banskej Bystrici, kde ho vysvätili za kňaza 5.7.1889. Napriek mnohým prekážkam a náročnej pastorácii pokračoval v štúdiách; r.1897 bol na Viedenskej univerzite promovaný za doktora posvätnej teológie. R.1902 sa stal správcom farnosti v Brezne nad Hronom. Ako známy pansláv musel znášať mnohé príkoria zo strany svetskej i cirkevnej vrchnosti; preto na radu F.R.Osvalda odišiel r.1903 do Ameriky. Jeho jediným pôsobiskom bola Farnosť sv. Štefana v Plymouthe, PA (1903-1923). Stal sa horlivým a príkladným kňazom. Zaslúžil sa o to, že jeho farnosť dala Cirkvi osem kňazov a štrnásť rehoľných sestier. Postaral sa o opravu a skrášlenie kostola, vybudoval novú školu, faru a kláštor pre rehoľné sestry z Kongregácie sv. Cyrila a Metoda. Bol spoluzakladateľom a propagátorom nadácie Kňazský spolok pokladnice sv. Antona, úradne schválenej v máji 1905; z nej sa financovali mnohé cirkevné podujatia, ako aj výchova slovenského kňazského i rehoľného dorastu. Spolu sMy Jankolom, A Pavčom a J.Murgašom predložil r.1909 Piovi X. žiadosť o schválenie Kongregácie sestier sv. Cyrila a Metoda v USA a bol jej oduševneným podporovateľom. R.1920 niektoré slovensko-americké spolky vyvinuli iniciatívu, aby ho na Slovensku vymenovali za biskupa, ale vtedajšia československá vláda blokovala jeho nomináciu, lebo je vraj „monarchista". Napísal množstvo
článkov a náboženských úvah do americko-slovenských periodík. Pozoruhodné sú najmä jeho príspevky z r 1919-1920, v ktorých pranieroval výčiny pokrokárov a voľnomyšlienkarov, šíriacich na Slovensku „nenávisť voči katolicizmu a oslavovanie husitizmu". Do slovenčiny preložil Goffinovo dielo Postila, ktoré vyšlo aj na Slovensku ako podielová kniha Spolku sv. Vojtecha.
Lit.: nekrológy: Jednota 14.11. a 28.11.1923; Paučo, J.: Slovenskí priekopníci v Amerike. Middletown, PA, 1972, s.45-50.
FRANTIŠEK VNUK